پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۶

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۶

هدف، عقل انسانها، نە احساسشان

این تجربە بە ما نشان می دهد کە برعکس، تنها آنگاە حق جانباختگان نیز بدرستی ادا می گردد کە ایدەهای آنان تبلیغ و بە پیش بردە شوند. انسانها مبارزە نمی کنند تا مقدس شوند، بلکە مبارزە می کنند تا با تقدس زدائی امکان مشارکت همگان را در پیشبرد زندگی فراهم آورند

بیست و دوم ماە ژولای ٢٠١١ “بریوک” تروریست نروژی، در دو حملە جداگانە با بمب و مسلسل، دەهها تن از شهروندان نروژی را کە اکثریت قریب بە اتفاق آنان از جوانان حزب سوسیال دمکرات کارگر بودند، بە جرم افکار انسانی و پناهندەپذیریشیان از پادرآورد، و بدین ترتیب نروژیها و تمام جهان را با این عمل قبیح خود دچار بهت کرد. عمل شنیعی کە هیچگاە از خاطرە نروژیها زدودە نخواهد شد، و همچون جنایت نازیها در جنگ دوم جهانی، در اذهان و خاطرە تاریخی آنان باقی خواهد ماند.

اما در اینجا موضوع ما بحث بر سر وجود افراد یا جناحهای فاشیست و راسیست در جامعە اروپا حتی در کشورهائی کە در آن سنت چپ و سوسیال دمکراسی از نفوذ والائی برخوردار است، نیست، بلکە می خواهم روی موضوع دیگری تمرکز کنم کە آن نیز همانا چگونگی برخورد حزب کارگر این کشور و یا بطورکلی برخورد سیاست بە این مقولە “مقولە شهید” در هنگامە انتخابات می باشد.

بە عنوان یک پناهندە در این کشور و با توجە بە تجاربی کە از کشورهای مختلف از جملە ایران و عراق در زندگی گذشتە خودم داشتم، گمان و تصورم بر این بود کە با رسیدن زمان انتخابات، حزب کارگر نروژ همانند سنت مرسوم در میان احزاب کشورهای جهان سومی، با برجستەکردن تصاویر و نام جانباختگان، این بار بصورتی دیگر بە پیشواز انتخابات خواهند رفت. انتظارم این بود کە همە جا تصویر شهدا را بر دیوارها و یا اوراق تبلیغاتی ببینم. در سخنرانیها و مناظرەها از آنان بشیوەای پرشور یاد شود، سرودها گفتە شود و احساسات چنان برانگیختە شوند کە کل فضای انتخاباتی از طرف حزب کارگر نروژ بشدت متاثر گردد. اما نە تنها چنین کاری نشد، بلکە افراد سرشناس این حزب و کادرهایشان در تمام مدت انتخابات (اولین انتخابات بعد از ترورها)، هنگام شرکت در مناظرەها و آکسیونهای مختلف، تنها و بیشتر بر برنامە، سیاستها و ایدەهایشان پای می فشردند و مدام عقل انسان نروژی را مخاطب قرار می دادند. آنان با دوری از ایجاد فضای احساسی، اصرار داشتند کە بدنبال تطابق گرایش و میل شهروند نروژی با برنامەهایشان باشند، و نە تطابق احساس و شور آنان با برنامە و سیاستهایشان از طریق خون جانباختگان.

البتە نمی توان تمام این سنت و پشتوانە چنین برخوردی را تنها بە سوسیال دمکراتهای نروژ نسبت داد. ایجاد چنین فرهنگی بالطبع نمی تواند تنها کار آنان باشد. در واقع منشا چنین برخوردی بە کل فرهنگ و جامعە نروژی برمی گردد کە در آن طیفهای مختلف روشنفکران از طریق روشنگری، سنت عمیق کتابخوانی، رسانەهای آزاد و قوی، و سرانجام آموزش و پرورش مناسب، توانستەاند از امر سواستفادە از خون شهدا در جهت تحمیق مردم از طریق تهیج احساساتشان جلوگیری کنند.

و این تجربە بە ما نشان می دهد کە برعکس، تنها آنگاە حق جانباختگان نیز بدرستی ادا می گردد کە ایدەهای آنان تبلیغ و بە پیش بردە شوند. انسانها مبارزە نمی کنند تا مقدس شوند، بلکە مبارزە می کنند تا با تقدس زدائی امکان مشارکت همگان را در پیشبرد زندگی فراهم آورند. یاد جانباختگان را نە باری بر دوش نهادن، چنانکە گامهایمان را سنگینتر کند، بلکە باید در دلها زندە نگاە داشت، تا کماکان سبک و شاد باشیم با در جواربودنشان، و در مسیرمان برای ایجاد زندگی بهتر.

 

 

تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری