جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰

پیام ها به کنگره دهم “کنگره بهمن” سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و نقش اين همکاری‌ها تاکيد داريم.

پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران 


دوستان عزیز!
شوراى هماهنگى اتحاد جمهوریخواهان ایران برگزارى دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) را بشما شرکت کنندگان در کنگره تبریک میگوید و موفقیت شما را در پیشبرد برنامه هایتان آرزومند است.

دوستان گرامى!
کنگره شما در برهه اى فوق العاده حساس در حیات کشور ما برگزار میشود. کشور ما بر اثر سیاستهاس جمهورى اسلامى در سطح جهان منزوى شده و اجماع جهانى علیه ایران شکل گرفته است. اصرار سران جمهورى اسلامى بر تداوم غنى سازى اورانیوم، موجب گشته است که پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت احاله گردد. شوراى امنیت چند ماه پیش در اجلاس خود قطعنامه الزام آور ١۷٣۷ را تصویب کرد و به تحریم کشور ما در عرصه هاى معینى دست یازید. در این قطعنامه شوراى امنیت به جمهورى اسلامى دو ماه فرصت داد که به درخواست جامعه جهانى پاسخ مثبت دهد و غنى سازى را متوقف سازد. اما گردانندگان رژیم همچنان در این مدت به سیاستهاى ماجراجویانه خود ادامه دادند. زمان اندکى به پایان مهلت دو ماهه شوراى امنیت باقى مانده است. با این وجود علائمى براى پذیرش قطعنامه شوراى امنیت از جانب جمهورى اسلامى مشاهده نمیشود.
سران جمهورى اسلامى تمامى تلاشهاى دیپلماتیک براى حل بحران هسته اى را به بن بست کشانده اند. آنها بسته پیشنهادى کشورهاى غربی(۵+١) که بدرجاتى منافع ملى کشور ما را تامین میکرد و میتوانست نقطه آغازى براى مذاکرات دیپلماتیک باشد، رد کرده و با سماجت برنامه هاى خودشان را پیش مى برند.
این امر زمینه را براى تهدیدات نظامى از سوى جناح هاى جنگ طلب در دولت ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. رهبرى جمهورى اسلامى به عواقب درگیرى نظامى براى کشور و منطقه بى اعتناست. نتایج فاجعه بار حمله نظامى آمریکا به عراق، رهبران حکومت اسلامى را دچار این توهم کرده است که دولت بوش قادر به حمله نظامى به ایران نیست.

دوستان عزیز!
امروز عاجل ترین وظیفه اى که در مقابل نیروهاى اپوزیسیون قرار دارد،اعمال فشار به جمهورى اسلامى براى پذیرش قطعنامه ۱۷۳۷ است. باید از تبلیغات کاذب جمهورى اسلامى، که مسئله غنى سازى را به مسئله ملى بدل کرده است، فاصله گرفت و خطرات ناشى از سیاستهاى ماجراجویانه جمهورى اسلامى را براى مردم توضیح داد. در عین حال باید مقابل گرایش جنگ طلب موجود در دولت کنونى ایالات متحده آمریکا در رابطه با ایران ایستادگى کرد.
ما بعنوان بخشى از نیروهاى اپوزیسیون نگران تحریم اقتصادى کشور و عواقب این تحریم ها در زندگى و گذران مردم، مخالف تهدید به جنگ در منطقه و حمله نظامى به ایران هستیم. بنظر ما تمامى مسئولیت عواقب عدم اجراى مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنیت بر عهده رهبران جمهورى اسلامى است. آن ها به هیچ وجه مجاز نیستند امنیت و معیشت مردم را بازیچه اهداف سیاسى خود سازند.
ما همانند سازمان شما خواستار پذیرش قطعنامه ۱۷۳۷توسط جمهورى اسلامى، تعلیق غنى سازى اورانیوم، آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپا بر مبناى بسته پیشنهادى ۵+۱ و همکارى بى قید و شرط با آژانس بین المللى انرژى اتمى براى شفافیت بخشیدن بر پروژه هسته اى کشور هستیم.

دوستان گرامى!
بار دیگر موفقیت کنگره شما را آرزومندیم و امیدواریم سازمان شما همراه با سایر نیروهاى جمهوریخواه بتواند در اعمال فشار به جمهورى اسلامى براى متوقف کردن غنى سازى اورانیوم و پذیرش قطعنامه شوراى امنیت نقش بازى کند.

هیات سیاسى ـ اجرائى اتحاد جمهوریخواهان ایران
٨ فوریه ٢٠٠۷

*     *     * 

پیام جمهوریخواهان ملى ایران 


دوستان گرامى، اعضا و رهبرى سازمان فدائیان خلق ایران،

کشور و ملت ما بارى دیگر دوران پر مخاطره اى را پیش رو دارد، دورانى که مى تواند هم منافع ملى و زندگى اجتماعى، اقتصادى ایرانیان را با چالش هاى پر مخاطره رو برو کند و هم امنیت ملى و وحدت سرزمینى ما را به نابودى بکشاند.

اینکه ماجراجویى ها و رودررویى بى دلیل مسئولین حکومت در جمهورى اسلامى با جامعه جهانى کشور ما به کدام پرتگاه خواهند کشاند به یقین قابل پیش بینى نیست، ولى به تجربه مى توان گفت که بحران هاى عمیق سیاسى بین المللى همه جا لحظه حضور ومشروعیت یابى مخالفین حکومت در سطوح گسترده ملى هم بوده و هست.

در این چنین شرایطى متاسفانه بخش بزرگى از اپوزیسیون مدرن و سکولار بیرون از مرزهاى کشور حضور دارد و بودن سیاسى اش هم کم و بیش به مبارزات حقوق بشرى و عکس العمل هاى گفتارى در مقابل عملکرد جمهورى اسلامى خلاصه شده و از پیوند لازم با لایه هاى اجتماعى و شرکت در مبارزات روزمره اجتماعى و سیاسى بر خوردار نیست. در عین حال باید گفت که در هیچ کجاى دنیا اپوزیسیونى که راه مبارزه سیاسى و اجتماعى، و نه مسلحانه و خشونت آمیز، را براى نیل به آزادى و دموکراسى برگزیده، زندگى سیاسى خارج از کشور را سرنوشته نمى داند و از حقوق طبیعى سیاسى و اجتماعى خود نمى گذرد. اینکه نظام حاکم در ایران حضور ما را نمى پذیرد منطقى است، ولى اینکه ما مبارزه براى حضور بلاواسطه در میهن را در صدر مبارزات سیاسى ملى و بین المللى خود قرار نمى دهیم قابل فهم نیست.

تاریخ همیشه تاریخ لحظه ها هم هست. اگر ما در شرایط اوج گیرى بحران هاى ملى و بین المللى براى احقاق حقوق خود مبارزه نکنیم، معلوم نیست که اصلا فرصت دیگرى پیش آید. پیشنهاد ما به شما این است که به همراه دیگر نیروها و احزاب آزادیخواه در داخل و خارج از کشور استراتژى مبارزه براى بازگشت به صحنه اصلى مبارزه در ایران را در دستور کار قرار دهیم و راهیابى براى موفقیت این مبارزه را نه به عنوان یارگیرى هاى تاکتیکى، که در استراتژى مشترک تمامى نیروهاى مسالمت جو، که داوطلب مبارزه سیاسى و اجتماعى براى گذار به نظامى دموکراتیک، کثرت گرا، انتخابى و پارلمانى هستند به پیش بریم.

طبیعى است که هر بخش از اپوزیسیون تکیه به پایگاه اجتماعى ویژه خود داشته باشد و فرهنگ و ارزشهاى این پایگاه را نمایندگى کند. و این خود در اساس مستلزم داشتن فلسفه سیاسى و اجتماعى نشانگرى است، که در تمایز یابى ره به همسویى با دگراند یش براى استقرار دموکراسى مى یابد. اندیشه در دستور بودن بازگشت به صحنه مبارزه درون کشور در ابتدا بر خواست دستیابى به حقوق اولیه سیاسى و مدنى براى همه مخالفین آزادیخواه بنیان دارد و این خواست همانگونه که مبارزات آزادیخواهان شیلى در مقابل حکومت دیکتاتورى پینوشه نشان داد از بیشترین حمایت ملى و بین المللى برخوردار خواهد شد.

براى کنگره دهم شما آرزوى موفقیت داریم و امیدمندیم که پیشنهاد ما را جدى تلقى نموده و گفتگو در این سورا با ما و دیگر نیروهاى آزادیخواه به پیش برید.

از طرف شوراى مرکزى جمهورى خواهان ملى ایران

مهران براتى

هشتم فوریه ٢٠٠۷

*     *     * 

پیام شوراى هماهنگى جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران


دوستان گرامى! 
درودهاى صمیمانه ما را به مناسبت برگزارى دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بپذیرید. ضمن سپاس از دعوت‌تان، با این امید به اتخاذ سیاست‌هاى سازنده‌اى که هم نیروى مبارزه براى آزادى و عدالت را در صفوفتان توانمندتر و هم راه نزدیکى، همکارى و ائتلاف با دیگر مبارزان راه آزادى و عدالت را هموارتر نماید، برگزارى این کنگره را به شما و همه اعضاء و دوستداران تبریک میگوئیم. 

تاریخچه چند دهه این سازمان با فراز و نشیب‌هاى گوناگونى همراه بوده است. قربانیان بسیار فدائیان چه در مبارزه علیه سلطنت پهلوى و چه در دوران جمهورى اسلامى خود نشانگر بهایى است که از جمله این سازمان در طول حیات خود در پیکار علیه استبداد حاکم بر میهنمان پرداخته است. اما اتخاذ برخى سیاست‌ها توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در نزدیکى به این و یا آن جناح جمهورى اسلامى ایران در برخى از مقاطع به گونه‌اى بوده است که نه تنها از منظر بسیارى از دیگر نیروهاى اپوزیسیون مستقل، تحول خواه و دمکراتیک مورد نقد جدى قرار گرفته است، بلکه در درون خود سازمان نیز هرچه بیشتر به زیر پرسش کشیده شده است. امرى که به نوبه خود زمینه همکارى هرچه بیشتر این سازمان را با دیگر نیروهاى دمکراتیک، سکولار و جمهورى‌خواه هموارتر ساخته است. به باور ما هر گامى که این سازمان در به چالش کشاندن نظام‌هاى دینى، موروثى و مسلکى و اداى سهم در پیشرفت پروژه‌هاى صلح، دمکراسى و عدالت اجتماعى در ایران بردارد، می‌بایست بدور از هر گونه تنگ‌نظرى و تعصبى توسط دیگر نیروهاى دمکرات و به ویژه نیروهاى جمهورى‌خواه و لائیک ایران با استقبال روبرو گردد. 

این واقعیتى است که همزیستى گرایشات عمیقا متضاد در فدائیان خلق ایران (اکثریت) از زاویه احترام به فرهنگ چندصدایى، تنوع آرا و پلورالیسم دمکراتیک، آن هم در جامعه‌اى که در آن حذف دیگرى و انشعاب‌طلبى بخشى از فرهنگ سیاسى حاکم بر ماست، در خور توجه است. اما این نگرانى نیز وجود دارد که همین امر سازمان فدائیان ایران (اکثریت) را به‌ویژه در شرایط حساس کنونى با دشوارى‌هاى جدى و جایگاه آن را در سطح جامعه با ابهام روبرو سازد. 

دوستان عزیز! 
این کنگره در شرایط سیاسى بسیار حساسى برگزار می‌گردد. در دو سوى مرزهاى ایران جنگى خانمان‌سوز در جریان است که با کوچک‌ترین بهانه می‌تواند به ایران کشیده شود. خلیج فارس جولانگاه ناوهاى هواپیمابر ایالات متحده آمریکا شده است که هرگز گزینه دخالت نظامى در ایران را رد نکرده است. اولین قطعنامه تحریم علیه ایران در شوراى امنیت زمینه تحریم‌هاى گسترده‌تر را آماده و فشار جهانى به ایران افزایش داده است. سیاست ماجراجویانه جمهورى اسلامى در تداوم برنامه‌هاى جاه‌طلبانه هسته‌اى خود و تحریکات آن در منطقه و تهدیدهاى تروریستى آن که زمینه‌ساز اصلى این بحران فزاینده است، هیچ چشم‌انداز روشنى را پیش روى قرار نمی‌دهد. ابعاد بحران اما زمانى به‌درستى درک خواهد شد که ضعف و پراکندگى جنبش‌هاى اجتماعى گوناگون و فقدان یک آلترناتیو نیرومند دمکراتیک که قادر به اثرگذارى بر سیر حوادث و تغییر اوضاع باشد را نیز در نظر آوریم. 

روشن است که در برابر این بحران و پیچیدگی‌هاى آن، گرایشات گوناگونى بر پایه پاسخ‌هاى متفاوت حتى در درون یک حزب و سازمان سیاسى پدید آید. مباحثات و پراتیک نیروهاى گرد آمده در صفوف فدائیان خلق ایران اکثریت نیز چنین تنوع و حتى تنافرى را بازتاب می‌دهد که گرچه به خودى خود ممکن است امرى مثبت تلقى گردد اما نتایج آن براى ما به هیچ وجه نمی‌تواند یکسان باشد. روشن است که در فقدان آلترناتیو دمکراتیک، وسوسه‌ى پناهجویى در سایه اصلاح‌طلبان حکومتى و یا همگامى و همکارى با سلطنت‌طلبان نیرو می‌گیرد. اما این نیز روشن است که آلترناتیو دمکراتیک تنها حاصل عمل دمکرات‌هاى راستینى خواهد بود که قبل از همه به توان جنبش مستقل مردم ایران تکیه می‌زنند. 

همان‌طور که می‌دانید شوراى هماهنگى جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائیک ایران موظف است بر پایه قرار تک‌ماده‌اى نخستین گردهمایى سراسرى در سپتامبر ۲۰۰۴ “در راستاى شکل‌دهى اتحاد گسترده‌ى همه‌ى نیروهایى که استقرار یک نظام مبتنى بر دموکراسى، جمهوریت و لائیسیته به جاى جمهورى اسلامى را می‌پذیرند، درهماهنگى با دیگر مولفه‌ها و تشکل‌هاى این مجموعه، کلیه‌ى تلاش‌ها و اقدامات ضرور را سازمان دهد.” از این رو هر سیاست مثبتى که کنگره شما در راه تقویت اهداف فوق اتخاذ کند بى‌شک با استقبال ما روبرو خواهد شد. 

ضرورت این گونه همکارى‌ها در میان اپوزیسیون ایران براى به عقب راندن جمهورى اسلامى و جلوگیرى از خطر حمله نظامى به‌ویژه در شرایط حساس کنونى، که بحران هسته‌اى و سیاست‌هاى ماجراجویانه جمهورى اسلامى کشور ما را در آستانه فاجعه قرار داده است، بیش از پیش برجسته شده است. همان‌طور که پیشتر نیز گفته‌ایم تغییر چشم‌انداز تیره در داخل کشور و در صحنه بین‌المللى قبل از هرچیز مستلزم شکل دادن بلوک نیرومند جمهوری‌خواهان سکولار، لائیک و دمکراتیک مستقلى است که بتواند صداى سومى را در تمایز از میلیتاریسم و بنیادگرایى به‌گوش مردم ایران و جهانیان برساند. 

آرزومندیم کنگره شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرارفتن از نظام جمهورى اسلامى به جاى همزیستى با آن و تاکید بر صلح، عدالت، دمکراسى، جمهورى و لائیسیته، به تقویت این صدا یارى رساند. 

با سلام هاى دوستانه 
شوراى هماهنگى 
جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران 
پنچ شنبه ٨ فوریه ۲۰۰۶

*     *     *

پیام کمیته مرکزى حزب توده ایران


رفقاى گرامى

کمیته مرکزى حزب توده ایران، برگزارى دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک مى گوید و موفقیت شما را در برگزارى کنگره تان آرزومند است.

رفقاى عزیز
تاریخ مبارزات دهه هاى اخیر حزب ما و سازمان شما در راه استقلال، آزادى، عدالت اجتماعى و سوسیالیسم در میهن مان با هم پیوند نزدیکى دارد. آماج هاى مرحله اى ما و شما درمبارزه برحق، بغرنج و پیچیده براى رهایى زحمتکشان کشور از حکومت استبدادى رژیم ولایت فقیه و براى آینده اى دموکراتیک و آزاد فصل مشترک هاى پررنگ و غیرقابل انکارى داشته و خواهد داشت. این امر محصول این حقیقت است که بنیان هاى تاریخى سیاست هاى حزب ما و سازمان شما بر بستر مبارزه برحق زحمتکشان براى صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعى قرار داشته است. ما همچون شما معتقد بوده ایم و تاکید داریم که اتحاد عمل نیروهاى مترقى، ملى و آزادى خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهاى مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسى و انکار ناپذیر در راستاى ایجاد یک جایگزین مردمى و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمى “ولایت فقیه” است.

رفقاى عزیز!
اجلاس دهمین کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسى از حیات میهن مان برگزار مى شود. شما در شرایطى به تدوین تاکتیک ها و استراتژى مبارزات خود کمر بسته اید که استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یکسو و پرچمداران گسترش «نظم نوین جهانی» سرمایه دارى از سوئى دیگر استقلال کشور و امکان تحولات صلح آمیزدر میهن مان را به مخاطره انداخته اند. نیروهاى ارتجاعى حاکم بر کشور که سال گذشته توانستند بر پایه تقلب هاى وسیع و دستکارى در نتایج انتخابات ریاست جمهورى و بهره گیرى ازتفرقه و تشتت نیروهاى ملى و دموکراتیک، حاکمیت کامل خود را بر اهرم هاى قدرت اجرائى مستقر کنند، کشور را بر لبه بحرانى عمیق و خطرناک قرار داده اند. از سوى دیگر ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در پى بسط و تحکیم تسلط خود بر منطقه و منابع انرژى و انسانى آن، با بهره جویى از سیاست هاى نمایشى و تحریک آمیز سران رژیم، طرح هاى مخاطره انگیزى براى استقلال و تمامیت ارضى کشور را به جریان انداخته اند.

رفقا
این حقیقتى است که به دلیل سیاست هاى رژیم و نقش بى کفایت و ماجراجویانه دولت احمدى نژاد نه تنها حق طبیعى کشورمان دستیابى به فن آورى هسته اى زیر علامت سئوال قرار گرفته است، بلکه اجماع بین المللى بى سابقه اى نیز بر ضد آن شکل گرفته است. شوراى امنیت سازمان ملل راى به تحریم ایران داده است و این نگرانى جدى وجود دارد که ایالات متحده با تدارک اقدامات تحریک آمیز، شرایط عکس العملى مخاطره انگیز از سوى رژیم را به وجود آورد، که امنیت و تمامیت کشور را مورد تهدید جدى قرار دهد. در این شرایط وظایف دشوارى پیش روى همه نیروهاى مترقى و آزادى خواه و جنبش مردمى میهن ما قراردارد.

نیروهاى سیاسى کشور نمى توانند تاثیر تحولات پردامنه و مهم جهانى در سال هاى اخیر را بر شرایط مبارزه و سیاست گذارى مبارزاتى خود نادیده بگیرند. از ابتداى هزاره جدید و متعاقب حمله تروریستى به ساختمان مرکز تجارت جهانى در نیویورک ایالات متحده و متحدان آن زیر پوشش «مبارزه بر ضد ترور» تلاش همه جانبه اى را براى تامین هژمونى خود بکار گرفته اند. مردم و زحمتکشان عراق و افغانستان با پرداخت بهاى عظیمى براى سیاست هاى جنایتکارانه رژیم هاى حاکم پیشینشان در اشغال نیروهاى نظامى آمریکا قرار دارند. پایگاه هاى نظامى ایالات متحده در مرزهاى هر چهارسوى خاک میهن مستقر شده است. تدوین و اتخاذ برنامه “خاورمیانه بزرگ” را باید متوجه ایجاد یک جغرافیاى سیاسى نوین در خاورمیانه و خلیج فارس دید که تضمین کننده منافع استراتژیک انحصارهاى بین المللى است. ما بر این باوریم که آماج طرح “خاورمیانه بزرگ» اساساٌ بر اهداف امپریالیسم در گسترش «نظم نوین جهانى“ و “جهانى شدن” سرمایه دارى منطبق است.

رفقا
در سال هاى اخیر دامنه بحث در رابطه با «جهانى شدن» و ابعاد و مشخصه هاى آن در محافل سیاسى کشور همه گیر شده است. اندیشمندان کشور از نظرگاه هاى سیاسى متفاوت سعى در تعریف و اتخاذ موضع در رابطه با این مقوله داشته اند. به نظر ما وجوه سیاسى و اقتصادى “جهانى شدن” را مى بایست در پیوند ارگانیک با یکدیگر مورد توجه و بررسى قرار داد. تعریف “جهانى شدن” و یا “جهانى سازى“ فقط و یا عمدتا در رابطه با گردش آزاد سرمایه، کالا و مردم (یا کار)، شرکت هاى “آزاد”(به عبارت دیگر: مالکیت خصوصى ابزار تولید، توزیع و مبادله) و بازار”آزاد” ( به عبارت دیگر: آزادى انحصارها براى تسلط بر بازار، اقتصاد و کل جامعه) در اساس ماهیت اصلى این مرحله در رشد و تحول امپریالیسم در انتهاى قرن بیستم و ابتداى قرن اخیر را مى پوشاند.

ادامه کنترل تجارت و مهاجرت به هر نحوممکن از طرف کشورهاى عمده سرمایه دارى خود نشان مى دهد که مساله مورد طرح چقدر از واقعیت فاصله دارد و اینکه هدف “جهانى شدن” عمدتاٌ بازگشائى اقتصاد کشورهاى جهان سوم و کشورهاى سوسیالیستى سابق بر روى سرمایه انحصارى غرب است.

نتیجه مشخص “جهانى شدن” قطبى شدن بیشتر فقر و ثروت در جهان و در سطح کشورهاى سرمایه دارى است.

رفقاى گرامى
در سال هاى اخیر عمده توان نیرو هاى سیاسى، دموکراتیک و مردمى کشور متوجه پیدا کردن راهى براى غلبه بر بحران همه جانبه اى است که میهن مان را دربر گرفته است. سیاست هاى رژیم حاکم در همه عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى جامعه منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالى که خصوصى سازى و تاراج سرمایه هاى کشورفقر و بیکارى را به واقعیتى براى بخش هاى عمده اى از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، تهاجم به آزادى هاى سیاسى، محدودیت هاى فرهنگى و اجتماعى، تعطیل مطبوعات مستقل و بازداشت و زندانى کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه عملاٌ ایران را به زندان اندیشه و بیان تبدیل کرده است. ما بر این باوریم که گردان هاى مختلف جنبش اجتماعى که در سالیان اخیر هم از نظر سازماندهى و هم به لحاظ ذهنى رشد قابل ملاحظه اى داشته اند، همچون همه لحظات ٢٨ سال گذشته در مقابل این هجوم ارتجاع مقاومت خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمى و ترقى خواه و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم زمینه قدرتمند سیاست گذارى دقیق نیروهاى سیاسى کشور را فراهم ساخته است.

رفقاى فدائى 
حزب توده ایران معتقد است که در شرایط کنونى کشور و منطقه نیروهاى مترقى کشورمان وظیفه اى مهم تر از دفاع از صلح و تشنج زدائى ندارند. مبارزه ما در دفاع از دموکراسى، حقوق بشر و عدالت اجتماعى نه تنها مباینتى با مبارزه براى صلح و حمایت از راه حل هاى صلح آمیز و مبتنى بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگى به آن وابسته است. اگر “جهانى دیگر ممکن است”، ما مبارزه براى آن را از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگى بین المللى با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسى و عدالت اجتماعى میسر و ممکن مى دانیم.

رفقاى گرامى!
حزب توده ایران از دیر باز دعوت کننده ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهاى ترقى خواه و دموکراتیک میهن براى سازمان دهى مبارزه اى موثر و هدفمند براى حصول دموکراسى و عدالت خواهى در کشورمان بوده است. دیدگاه ما، بر پایه تجربیات تاریخى و نمونه هاى موفق و کارآمد بین المللى، همواره بر آن بوده است که نیروهاى معتقد به سوسیالیسم و رزمنده در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر سهم ویژه اى در طرح، ایجاد و توفیق چنین جبهه اى داشته و دارند. ما ارتباط ناگستننى و دیالکتیکى بین آماج هاى دموکراتیک و عدالتخواهانه این جبهه وسیع و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستى نیروهاى چپ و مبارز براى سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخش جدائى ناپذیر آن مى داند، قائلیم.

ما همچنان بر این باوریم که طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسى راه تحولات میهن ما، در گرو سازماندهى جنبش مردمى و گردان هاى اصلى آن است. این وظیفه خطیر بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهاى مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسى و عدالت اجتماعى در زمینه هاى گوناگون امکان پذیر نیست.

رفقاى گرامى
ما براى دهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملى براى مبارزات سیاسى آتى و رویارویى با تحولات پرشتاب، پیچیده و بغرنج کنونى بار دیگر صمیمانه آرزوى موفقیت مى کنیم.

با گرم ترین درود هاى رفیقانه
کمیته مرکزى حزب توده ایران
١٢ بهمن ماه ١٣٨۵

*     *     * 

پیام حزب ملت ایران

پاینده ایران
اى آفریدگار پاک
ترا پرستش می‌کنم و از تو یارى می‌جویم

دوستان گرامى، هم‌میهنان
با درود فراوان به روان پاک تمامى جان‌باختگانى که جان گرانقدر خود را در راه آزادى، عدالت و استقلال ایران عزیز از بابک خرم‌دین تا پروانه و داریوش فروهر از دست داده‌اند.

عزیزان، پیشاپیش سلام‌هاى صمیمانه حزب ملت ایران را از درون میهن پیشکش‌تان کرده و براى کنگره سالانه‌تان آرزوى پیروزى و براى ملت ایران بهروزى خواستاریم.

دوستان ارجمند، براى انسان امروز که خواستار حقوق است و به‌کارگیرنده عقل، سخن گفتن از حقوق بشر و رفع نابرابری‌هاى قومى و جنسیتى از واجبات است و مبارزه در راه کسب حقوق انسانى در گام نخست، مبارزه در راه دمکراسى و عدالت است و گرنه انسان در نظام‌هاى استبدادى همچنان رعیتى بیش نیست.

سروران گرامى، براى نیل به این مهم در گام نخست باید به همبستگى ملى و وحدت ایرانیان از فارس، آذرى، کرد، ترکمن، بلوچ و. . . اندیشید. هشدار می‌دهیم که عملکرد ضدملى و واکنشى کاربدستان از یکسوى منجر به تشتت آراى ملى شده و زمزمه‌هاى شوم استعمارگران و ایادى مزدورشان که دوباره آغازیدن گرفته از دیگرسوى، هستى میهن را با خطرهاى سهمگین روبرو کرده است و شعار میان‌تهى جز دشمن‌تراشى، جز مخالفت جهان با ایران دستاوردى نداشته است. در چنین شرایطى نقش نیروهاى ملى و آنان که به هستى ملى می‌اندیشند بیش از هر زمان حساس است. باید دست از اختلاف‌هاى مسلکى، روشى، قومى و جنسیتى برداشت و یگانه شد که ایران‌مان روزگار سختى را می‌گذراند، که در واپسگرائى، خودکامگان دیگرى همچون اسکندر، مغول، صدام، هارون‌الرشید و محمدعلیشاه خونریز انتظارمان رامی‌کشند. اگر هشیار نباشیم، آنان زندگى از سر خواهند گرفت.
عزیزان!

هرکه ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

حزب ملت ایران بر این باور است جامعه خشن امروزین ما بدین منوال که اختناق و فرار مغزها را منجر شده نمی‌تواند مدنیت استوارى داشته باشد. لازمه‌ى برپایى جامعه مدنى دعوت به پرهیز از خشونت است و مطمئن باید بود که رمز دموکراسى ملت‌ها در کوله‌بار سربازان بیگانه یافت نمی‌شود مگر اتحاد و یکدلى ملت. دوستان گرامى لازمه‌ى پیشرفت و رهائى، بازسازى وجدان ملى و خوداتکائى است آنهم بدون ایجاد تحول فرهنگى-ساختارى بوجود نمی‌آید.

ما برآنیم، باید در تعاملى مسالمت‌آمیز بدور از خشونت‌هاى میهن بربادده، بر اجراى حقوق ملت پاى فشرد تا بتوان خط پایانى باشد بر بر‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌ها.

در پایان براى همه شما عزیزان دور از میهن که در راه یگانگى، عدالت و سربلندى ایران گام برمی‌دارید و برگزارى مراسم‌تان، آرزوى پیروزى داریم.

پیروزباد ملت ایران
برقرار باد مردم‌سالارى
زندان سیاسى باید برچیده شود

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران نوزده بهمن ماه ١٣٨۵ خورشیدى

*     *     * 

پیام کمیته مرکزى سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

رفقاى عزیز،

برگزارى دهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را به همه اعضاى سازمان تبریک مى‌گوییم و موفقیت کنگره در پاسخ به ضرورت هاى گسترش فعالیت شما را از صمیم قلب آرزو مى‌کنیم.

رفقا: 
کنگره دهم شما در شرایطى برگزار مى‌شود که بحران بر سر پروژه هسته‌اى بر زمینه سیاست‌هاى رهبران جمهورى اسلامى به یک بحران جهانى فراروئیده است. تحریم اقتصادى کشورمان اغاز شده و سایه شوم جنگ و درگیرى نظامى بر سر آن سنگینى مى‌کند. این امر همه نیروهاى متعهد به مردم و کشور را از تشدید این بحران و خطرات ناشى از آن بیم‌ناک کرده است.
از طرف دیگر، آزادى‌ها و حقوق اولیه مردم کشورما، بیش از پیش مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. فعالین نهادهاى مدنى و صنفى بیش از پیش در معرض پیگرد و بازداشت و بازجوئى قرار دارند و عرصه بر نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان کشور هر چه تنگ‌تر شده است. مخالفین سیاسى حکومت، هم چنان از هر گونه امکان فعالیت محروم هستند. علاوه بر این، دولت احمدى‌نژاد که با وعده نان و بردن پول نفت بر سفره خالى مردم ایران بر سر کار آمده بود، در ظرف کمتر از دو سال، با سیاست‌هاى اقتصادى ویرانگر خود، شرایط زندگى را براى بخش اعظم مردم ایران غیر قابل تحمل‌تر از پیش ساخته است.

رفقاى گرامى
اکنون برنامه اتمى رژیم جمهورى اسلامى از سوى نهادهاى بین‌المللى به عنوان تهدیدى براى صلح جهانى مطرح شده است و رهبران رژیم همه تلاش‌هاى دیپلماتیک براى حل مساله اتمى را به بن‌بست رسانده و مقدمات یک رویاروئى قهرى با آمریکا و متحدان آن در منطقه را نیز فراهم آورده‌اند.
در این لحظات حساس، کم نیستند کسانى که در مقابل خطر حمله خارجى، بار دیگر ما را به اولویت دادن بر مبارزه با امپریالیسم و در عمل، با کم‌رنگ نمودن نقش سیاست‌هاى دولت جمهورى اسلامى در بحران کنونى و تشدید آن، به دنباله‌روى از سیاست رهبران جمهورى اسلامى دعوت مى‌کنند. از سوى دیگر هم‌چنین هستند نیروهائى که امید خود را به معجزه ارتش آمریکا در مقابله با جمهورى اسلامى بسته‌اند و در تلاش سازمان دادن دولت‌هاى جایگزین براى آینده بعد از جنگ «رهائى بخشی» هستند که براى کشور ما تدارک دیده مى‌شود و قرار است که بعد از آن، اگر آینده‌اى باشد، عراق بهتر را، در ایران تجربه کنند.
ما همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف تحریم اقتصادى کشورمان و هر گونه اقدام نظامى علیه آن به بهانه سیاست‌هاى ماجراجویانه جمهورى اسلامى و یا حتى براى سرنگونى آن هستیم. تجربه عراق بیش از پیش آشکار ساخت که تحریم‌هاى اقتصادى با ویران نمودن اقتصاد کشور، قبل از همه شرائط حاکم بر زندگى مردم را طاقت‌فرساتر مى‌کند و باز همین تجربه آشکار ساخت جنگ و اشغال مصیبتى به‌مراتب بزرگ‌تر از هر رژیم مستبدى براى یک کشور است.
منافع مردم و کشور ما در پایان دادن بر سیاست‌هاى ماجراجویانه جمهورى اسلامى در خارج از کشور، شفافیت در پروژه هسته‌اى کشور، تعلیق غنى‌سازى و حل مساله اتمى در چارچوب آژانس بین‌المللى انرژى اتمى، تغییرات بنیادى در سیاست خارجى کشور، ایجاد رابطه متقابل با تمامى کشورهاى جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، حمایت از تلاش براى صلح میان اعراب و اسرائیل و پشتیبانى از تشکیل دولت فلسطین و به‌رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل در مرزهاى قانونى آن است.
تامین این همه تنها از طریق به ثمر نشستن مبارزات مردم علیه جمهورى اسلامى و تحمیل این خواست‌ها بر این حکومت و تغییر آن امکان‌پذیر است. هدف همه ما باید تقویت این مبارزات و گشودن چشم‌اندازهاى روشن براى آن باشد. دمکراسى و آزادى و عدالت اجتماعى را نمى‌توان از خارج وارد کرد و یا به مردم یک کشورى هدیه کرد. مناسبات دمکراتیک در جریان مبارزه براى استقرار آن ایجاد و نهادینه مى‌شود. حقوق و آزادى‌هاى مدنى نه با توپ و تانک قدرت‌هاى جهانى، بلکه با سازمان دادن جنبش‌هاى اجتماعى و ایجاد نهادهاى مدنى است که کسب و پایدار مى‌شوند.
امیدواریم که کنگره دهم شما بر مواضع تاکنونى سازمان شما در این عرصه تاکید نموده و صراحت بیشترى بخشد.

رفقاى گرامى
سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخیر، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بین سازمان‌هاى دمکراتیک و چپ ایران، همکارى‌هاى نزدیکى با همدیگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتیک هم‌چنان بر اهمیت و نقش این همکاری‌ها تاکید داریم.
در عین حال کنگره هفتم سازمان ما در تلاش براى اتحاد و وحدت در درون صفوف چپ، بر نزدیکى ما با سازمان شما و دو جریان دیگر سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ایران- کومه‌له و شوراى موقت سوسیالیست‌هاى چپ ایران تاکید کرده و ما را موظف ساخته تا با رفع موانع پیشاروى، راه وحدت را هموار نمائیم. امیدواریم که در این عرصه نیز کنگره شما تصمیمات راهگشائى اتخاذ نماید.

بار دیگر براى کنگره دهم شما آرزوى موفقیت مى‌کنیم و به گرمى دست شما را مى‌فشاریم.

کمیته مرکزى سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۵

*     *     * 

پیام کلاودیا روت، عضو مجلس فدرال آلمان، رهبر اتحاد ۹٠ – سبزها

خانمها و آقایان گرامى،
میهمانان محترم،
دوستان عزیز،
از صمیم قلب براى دعوتى که از من براى شرکت در دهمین کنگره سازمان شما به عمل آوردید، سپاسگزارم. متأسفانه به علت تعهدات دیگر، نمی‌توانم در کنگره شما شرکت کنم که امیدوارم در این مورد مرا معذور بدانید.
سازمان شما، گذشته‌اى پرحادثه و پرکشش داشته است. راهى که سازمان شما طى کرده است، پر فراز و نشیب بوده است. شما فعالان و اعضاى سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، رویدادهاى دوران‌سازى را از سر گذرانده‌اید که به‌ندرت در مدتى چنین کوتاه روى می‌دهند. شما در زندگى سیاسى خود، از تجارب گرانقدرى برخوردارید. زندگى سیاسى شما با تلاطم‌هاى بسیار در تلاقی‌گاه سیاست بین‌المللى و سیاست داخلى ایران همراه بوده است.
شما به‌مثابه یکى از بزرگ‌ترین سازمان‌هاى سیاسى مترقى ایران، مسئولیت ویژه‌اى دارید. هرگاه سخن از سیاست جدى اپوزیسیون باشد، هیچ کس نمی‌تواند سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را نادیده بگیرد. از سوى دیگر، شما به تنهایى قادر نیستید دمکراتیزاسیون و نقطه عطفى اساسى در کشور را سازمان دهید. شما نیاز مبرمى به اتحادهایى گسترده دارید. بدین منظور نه ایمان ایدئولوژیک، که دورنگرى توأم با برخورد پراگماتیک لازم است. و این، اغلب بسیار سخت‌تر از آنست که انسان می‌پندارد.
با توجه به مسائل جهانى بشریت و چالش‌هاى پیش‌روى همه دمکرات‌هاى ایرانى، ابتکارهاى سیاسى کاملاً نوینى ضرورت یافته است. نقض فاحش حقوق بنیادین بشر در ایران، پایمال شدن روزمره حقوق زنان و کودکان، فساد و نابسامانى اقتصادى گسترده در کشور و تداوم سرکوب اقلیت‌هاى قومى، مذهبى و جنسى باید کماکان مرکز توجه سیاست اپوزیسیون باشد. اما این نیز نباید از نظر دور بماند که ایران، یک عامل مهم سیاست بین‌المللى است و به علت جمعیت جوان ایران و موقعیت جغرافیایی‌اش، چنین خواهد ماند. از این رو، همه سازمانهاى دمکرات ایرانى موظفند هرچه در توان دارند انجام دهند تا کشور، دچار انزوایى بی‌بازگشت نشود. برنامه هسته‌اى ماجراجویانه رهبرى حکومت ایران، نتیجه یک موضع ایدئولوژیک و انزواجویانه است. این موضع، منافع همه ایرانیان را چه در حال و چه در آینده نادیده می‌گیرد. این سیاست، همه امیدها براى آینده‌اى صلح‌آمیز و کشورى شکوفا را نابود می‌کند.
با همه عنایت به امور قدرت در سیاست، سیاست مدرن باید پاسخ‌هایى به پرسش‌هایى از این دست بدهد: چگونه می‌توان آزادی‌هاى فردى و شهروندى را تأمین کرد، تعریف امروزى عدالت چیست، آیا سخن تنها بر سر عدالت اجتماعى است یا به مفهوم گسترده‌ترى از عدالت نیاز داریم که دربرگیرنده عدالت در مشارکت، عدالت در سهم‌برى، عدالت در آموزش باشد، چگونه می‌توان به گلوبالیزاسیونى عادلانه دست یافت، جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان و حق بهره‌ورى از محیط زیست دست‌نخورده و تغذیه سالم کدام است، کدام سیاست در مورد وضعیت جوى، منافع نسل‌هاى آینده را مد نظر دارد. یک سیاست پراگماتیک، نباید خود را به مسائل قدرت و ایفاى نقش به عنوان اپوزیسیون محدود کند. چنین سیاست محدودى، کمتر از آنست که ضرورى است و زودتر از آنکه تصور می‌رود موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
این مسائل، مربوط به همه ماست، هم در آلمان و هم در اروپا. ما باید به وظایف خود در عرصه محیط زیست و توسعه به همان میزان پیگیرانه بپردازیم که به وظایف خود در زمینه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها. تنها بدین گونه است که امید می‌رود بی‌عدالتی‌هاى جهانى و تبعیض روزمره علیه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعى، پناهندگان و مهاجران پایان یابد. همبستگى ما با سازمان‌هاى دمکرات ایرانى در این ارتباط، تنها داراى اهمیت سیاسى خارجى نیست.
براى شما و گردهمایى شما آرزوى موفقیت، تصمیم‌هاى آینده‌ساز و کامیابى در پیشروى به سوى یک ایران آزاد، چندفرهنگى، قانونمند و دمکراتیک آرزومندم.
با درودهاى دوستانه
کلاودیا روت
٨ فوریه ٢٠٠۷

*     *     * 
پیام هیئت اجرایئه نهضت فراگیر دموکراسى و ترقى افغانستان


رفـقاى گرامى،
هیـئت اجـرایـئه نهـضـت فراگـیر دموکــراسى و تـرقــى افـغانـستان، ضمـن ارج‌گـذارى به رونـد تـلاش‌هـاى تاریخـی‌تـان بخـاطـر سعـادت انـسان و بــرابــرى اجـتماعى و ملـى، برگـزارى دهمـین کنـگره سازمان فـدایـیان خـلق ایـران (اکثریت) را بـه شما شـادبـاش گفـته و موفـقـیت کـار کنگره را صمـیمانه آرزو می‌کـند. مبارزه در راه خوشبخـتى انسان و تامـین عدالت اجتماعى، آرمان‌هاى شریـف هسـتـند که ما را با هـم پـیوند می‌دهـند.
دهمـین کنگره سازمـان فدایـیان خلق ایـران (اکثریت) در شرایط حساس در منطقه ما و شتاب تحولات مهم جهانى برگزار می‌شود. این امر وظایف دشوارى را در امر دفاع از صلح و حمایت ازسیاست تشـنج‌زدائى در برابر همه نیروهاى ملى، دموکراتیک و مترقى قرار داده است.
نهضت فراگیر دموکراسى و ترقى افغانستان، به مثابه ادامه دهنده جنبش‌هاى تجـددگرایانه، دموکراتیک و دادخـواهـانه سده پـیشین افغانستان در راستاى ایجاد یک جامعه دموکراتیک، مرفه و عادلانه مبارزه می‌کند.
نهضت فراگیر دموکراسى و ترقى افـغانسـتان باور به سیاست دوستى و همکارى، همگرایى و همبستگى میان مردمان ما که داراى مشـترکات تاریخى، دیـنى، فرهنگى و زبانى می‌باشـند، دارد و این امر را به سود همه خـلق‌هاى منطـقه، به سود صلح، ثبات و پـیشرفت می‌دانـد.

ما براى دهـمین کنـگره تـان صمـیمانه آرزوى موفـقیـت می‌کنیم.
بـا گـرم‌تـرین درودهاى رفیقـانـه

هیئت اجرایئه نهضت فراگیر دموکراسى و ترقى افغانستان

اول فوریه ٢٠٠٧

تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن, ۱۳۸۵ ۲:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یاد

۱۶ خردادماه ۱۳۷۹ کانون نویسندگان ایران یکی از پیگیرترین اعضای خود را از دست داد و هوشنگ گلشیری که نسلی از داستان‌نویسان معاصر وام‌دار او هستند، جهان واژگان و حرمت بی‌چون و چرا بر واژگان را در سفر به خاک، وانهاده و رفت.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

دکتر احمد صابریان، رفیق فدایی و پزشک مردمی درگذشت

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز