پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۹

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۹

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

پیرامون بیانیه شماره ۱۱ میرحسین موسویپلاتفرم ۹ مادهای میتواند مبنای گفتگو بین نیروهای جنبش اعتراضی باشد!

پلاتفرم ۹ مادهای مطالبات جنبش اعتراضی را بازتاب داده است. در ماده آخر به درستی جلوگيری از مداخله نظامیان در امور سیاسی و در فعالیتهای اقتصادی قيد شده است. اما در پلاتفرم به صراحت آزادی فعاليت احزاب سياسی از جمله احزاب مخالف بيان نشده است. در حالیکه امروز ضرورت دارد که از آزادی فعاليت احزاب به صورت روشن دفاع شود.

آقای میرحسین موسوی یازدهمین بیانیه خود را پیرامون رویدادهای بعد از انتخابات منتشر کرد. او در این بیانیه مواضع روشنتر و شفافتر نسبت به سابق اتخاذ کرده، بر استیفای حقوق از دست رفته ملت و بر ایستادگی در مقابل سازماندهندگان کودتای انتخاباتی پای فشرده، از آزادی عقیده، بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق انتقاد دفاع کرده، مشخصات تشکل فراگیر را بیان نموده و پلاتفرم ۹ مادهای برای برونرفت از وضعیت بحرانی را ارائه داده است. در بیانیه آنچه بارز است توجه آقای موسوی به نظرات و نقد سازمانها و فعالین سیاسی است که در رسانهها منتشر شده است. او در این بیانیه تا حدودی بین دیدگاههای خود نسبت به جمهوری اسلامی و قانون اساسی با آنچه در پلاتفرم آمده است، فاصله انداخته و بر پلورالیسم سیاسی، تنوع و تعدد باورها و نگرش ها در جامعه و بر ” …. همزیستی مسالمتآمیز سلیقه ها و گرایشها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوههای زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند میزند.” تاکید کرده است. آقای موسوی به سرشت استبدادی جریان حاکم پرداخته و نوشته است: “تاریخ به روشنی نشان میدهد که هر گاه حکومتها خواستهاند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چارهای جز متوسل شدن به چهرههای ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشتهاند، … پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد حاصل استیلای چنین طرز تفکر اشتباهی بر تصمیمگیریهای کلان کشور است.” آقای موسوی در بیانیه با موضوع مبرم تشکل فراگیر تماس گرفته و ضمن برخورد مثبت با امر حزبیت، جایگاه تشکل فراگیر را تعیین و تمایزات آن را با حزب مشخص نموده است. او بر این نکته درست دست گذاشته است که تشکل فراگیر نه برپایه برنامه حداکثر، بلکه باید براساس حداقل نکات مشترک شکل گیرد. امری که مورد خواست ما بود و ما در اعلامیه سازمان مطرح کرده بودیم. در بیانیه به آزادی، عدالت اجتماعی و رابطه آندو پرداخته شده و این حکم پایهای بیان گردیده است که “آزادی زمانی دوام دارد که با عدالت توام باشد”. بیانیه کمابیش ساختار تشکل فراگیر را توضیح داده شده اما به عنصر هماهنگی نپرداخته است. طبعا تشکل فراگیر، رهبری به مفهوم حزبی را بر نمیتابد ولی بدون هماهنگی و تعیین خطوط کلی نیز، شبکه موجود نمیتواند مولفههای آن را به هم پیوند دهد و اراده واحدی را پدید آورد. شعار و پلاتفرم لازمه تشکل فراگیر است ولی کافی نیست. در سخنان سخنگوی آقای موسوی که چندی پیش اظهار شد، شورای هماهنگی مطرح شده بود. ولی در بیانیه سخنی از آن در میان نیست. در حالی که شرط شکلگیری تشکل فراگیر و تداوم حیات آن، وجود ارگان هماهنگ کننده است. هماهنگی با احزاب، تشکلها و فعالین. ارگان هماهنگ کننده میتواند از ترکیب نیروهای شاخص جنبش اعتراضی شکل گیرد. پلاتفرم ۹ مادهای مطالبات جنبش اعتراضی را بازتاب داده است. در ماده آخر به درستی جلوگیری از مداخله نظامیان در امور سیاسی و در فعالیتهای اقتصادی قید شده است. اما در پلاتفرم به صراحت آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله احزاب مخالف بیان نشده است. در حالیکه امروز ضرورت دارد که از آزادی فعالیت احزاب به صورت روشن دفاع شود. به باور ما پلاتفرم ارائه شده در بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی، میتواند مبنای گفتگو بین نیروهای جنبش اعتراضی برای ایجاد تشکل فراگیر باشد. تشکلی با خصلت شبکهای که دربرگیرنده گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی است. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ (۹ سپتامبر ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۱۸ شهریور, ۱۳۸۸ ۶:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!