یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۴

کدام گفتمان برای تغییر؟

شاید ملغمە و ترکیبی از خود همە آن گفتمانهائی کە خواهان تغییر و تحول در جامعەاند می تواند جوابگو باشد. بگذاریم هر کس هر چە در توان دارد در حوزە توان و اندیشە خود انجام دهد. بگذارید گفتمانهای خواهان تغییر (هر چند جزئی) بە دشمن هم تبدیل نشوند و همدیگر را مانع خود نبینند. در این جهان بشدت متنوع و گلوبالیزە شدە، هر کس بە درخور فضای ذهنی و آموزەهای خود بە مصاف وضع موجود می رود، و اساسا نمی شود همە را یک کاسە و تک گفتمانی کرد. در دنیای متنوع، تک گفتمانی، بمنزلە دیکتاتوری گفتمان و بنابراین بمنزلە بازتولید دیکتاتوریست. و جامعەای کە از منش دیکتاتوری برای تغییر می گذرد نمی تواند بە جامعە غیردیکتاتوری دست یابد.

با خروج ترامپ از برجام، بە یکبارە وضعیت کشور بسیار متفاوت تر از وضعیت آن، پیش از خروج دولت آمریکا از برجام شدەاست. و این بخودی خود نشان از اهمیت روابط بین الملل در ادامە زندگی عادی کشورها دارد، اهمیتی کە با روند جهانی شدن، بر قدرت آن افزودە می شود و تقریبا هیچ کشوری را یارای احتراز از آن نیست. خروج ترامپ از برجام نشان داد کە بخشی از وضعیت نابسامان کنونی کشور بر عهدە اوست.

در ایران اما با شروع این وضعیت، شاهد آن هستیم کە بخشهای تندرو حاکمیت، از جملە دلواپسان و پایداری ها، با حملە بە دولت روحانی، سیاستهای او از جملە در مورد برجام را علت شرایط کنونی کشور قلمداد می کنند. آنان، اعتماد بە آمریکا و سپردن امور کشور بە معاهدەای را اساس قرار می دهند کە بە زعم آنان بند ناف کشور را بە آمریکا بست و بدین ترتیب موقعیت ویژەای بە این کشور در رابطە با فشار بە ایران بخشید.

البتە دلواپسی ها و پایداری ها فراموش می کنند کە در همان زمانی کە آنان زمام دولت را در دست داشتند، با سیاست احتراز، دوری و دشمنی با غرب و بویژە آمریکا چە مصائبی را بر کشور و بر ملت تحمیل کردند، و شاید اساسا بتوان از این منظر نیز از برجام انتقاد کرد کە چرا باید شرایط کشوری چنان باشد کە اساس رابطە خود با جهان خارج را بر مبنای یک معاهدە تعریف کردە باشد و چرا روابط عادی و گستردە در همە سطوح بدون هیچ معاهدە گرهی ای نە، اما سازی کە دلواپسی ها و پایداری ها می زنند و قدرت گیری تبلیغی آنان کە ریشە در کارهای از جملە ترامپ دارد، برگشت نە تنها بە شرایط دوران احمدی نژاد نیست، بلکە بدتر از آن برگشت بە شرایطی می تواند باشد کە بدتر از آن دوران هم خواهد بود. شرایطی کە در آن تنها نیروهای تندرو، امنیتی، نظامی ـ عقیدتی و بشدت ایدەئولوژیک حضور خواهند داشت با تحمیل شرایط ایزولە بر ایران و رهنمون کردن کشور بە جبهە برخوردهای سخت در عرصە منطقەای و جهانی.

می توان گفت کە موقعیت دولت روحانی، نسبت بە تندروها، با خروج ترامپ از برجام تا حدود زیادی تضعیف شدە است. در شرایطی کە بهبود وضعیت اقتصادی کشور اساسا بە برجام و ادامە آن ربط دادە شدە بود، خروج آمریکا بمنزلە فروریختن بخش اساسی ای از کل ساختمانی بود کە با خود اعتراضات تودەای در بطن جامعە را شدت بخشید. اعتراضاتی کە حتی بە گفتە بخشی از اصلاح طلبان بمنزلە عبور مردم از اصولگرایان و اصلاح طلبان در کل صحنە سیاسی کشور می باشد.

واقعیت این است کە مردم از سیاستهائی ناراضی اند کە در این چهار دهە عمر جمهوری اسلامی، مرتب، بحران بازتولید کردە و هیچگاە کشور را بە جزیرە آرامش و بە وعدەهای انقلاب بهمن رهنمون نشد. مردم تلاش روحانی و اصلاح طلبان را برای عادی کردن شرایط کشور می بینند، اما در همان حال سیستمی را هم می بینند کە بزرگتر از بخش دولتی، تعیین کنندە کل وضعیت کشور در عمدەترین خطوط خود است.

حال سئوال این است کە اگر نە اصلاح طلب و نە اصولگرا، پس راە چارە چیست؟ بی گمان گذر از اصلاح طلبان و اصولگرایان بمنزلە طرح گفتمان انقلاب و تغییرات رادیکال دیگر در سطح جامعە خواهد بود. اما آیا کشور ظرفیت چنین تغییری را در فضای گفتمان دارد؟

تجربە نشان دادە است کشورهائی کە در زیر فشار خارجی قرار دارند، وارد حوزە تغییرات رادیکال در سطح قدرت سیاسی نخواهند شد. بویژە کشورهائی کە متمایل بە گسترش رابطە خود بودەاند و ابتکار خروج از معاهدات را نداشتەاند. از طرفی دیگر، ادامە کانونهای بحران و تشنج در منطقە، ترمز دیگری بر روانشناسی تغییرات رادیکال در تودەها خواهد بود. و نیز در ایران ما شاهد ریزش در نیروهای مسلح و امنیتی نیستیم تا با پدیدەای بە اسم کند شدن توان سرکوب رژیم روبرو باشیم. برعکس، فشارهای خارجی باعث قدرت گیری بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی خواهند شد و این یعنی عقب نشینی بیشتر فضای مدنی درون جامعە.

اما اگر گفتمانهای موجود جواب ندهند و یا امکان جواب دهی آنان در سطح پایینی است، این بە معنای ترک میدان و سپردن امور بە غیرە منتظرەها و هر آنچە پیش آید خوش آید نیست. گفتمانها بمانند خود زندگی، عرصە تنوعات اند و باید شکلهای دیگر آن را جستجو کرد.

شاید ملغمە و ترکیبی از خود همە آن گفتمانهائی کە خواهان تغییر و تحول در جامعەاند می تواند جوابگو باشد. بگذاریم هر کس هر چە در توان دارد در حوزە توان و اندیشە خود انجام دهد. بگذارید گفتمانهای خواهان تغییر (هر چند جزئی) بە دشمن هم تبدیل نشوند و همدیگر را مانع خود نبینند. در این جهان بشدت متنوع و گلوبالیزە شدە، هر کس بە درخور فضای ذهنی و آموزەهای خود بە مصاف وضع موجود می رود، و اساسا نمی شود همە را یک کاسە و تک گفتمانی کرد. در دنیای متنوع، تک گفتمانی، بمنزلە دیکتاتوری گفتمان و بنابراین بمنزلە بازتولید دیکتاتوریست. و جامعەای کە از منش دیکتاتوری برای تغییر می گذرد نمی تواند بە جامعە غیردیکتاتوری دست یابد.

شاید انتقاد شود کە نمی شود اصلاح طلبی و انقلابی گری با هم دشمن نباشند و بە مصاف هم نروند. اما باید گفت کە اتفاقا یکی از تغییراتی کە باید دادە شود همین شیوە برخورد میان این دو است. برخوردی کە باید بە دیالوگ تغییر ماهیت دهد و نە بە برخورد حذفی و فیزیکی. اکسترمهای درون جامعە، حال از هر نوع آن، باید بە اعتدال در منش روی بیاورند در عین حفظ اعتقاد بە افکارشان.

البتە می توان گفت کە اگر گفتمانهای موجود، امر حضور تنوع گفتمانی را بپذیرند، خودبخود معدلی از همە مولفەها ایجاد خواهد شد کە بمنزلە تفاهمی ضـمنی برای گذار در مرحلەای مشخص خواهد بود.

و باز شاید انتقاد شود کە چنین پذیرشی باعث پراکندگی نیروها خواهد بود، و این یعنی، اقدام مساویست با صفر. ولی باید در جواب گفت کە پراکندگی نیرو خود بخشی از شیوە نبرد است و معمولا هیچ فرماندە نظامی همە نیروهایش را یک جا جمع نمی کند. و در شرایطی کە رژیمها بعلت تکنولوژی نوین و امکانات گستردەای کە در اختیار دارند از بهترین توان تمرکز برخوردارند، نبرد باید توسط مخالفان و معترضان بە میدان غیرمتمرکز رهنمون شود.

واقعیت این است کە ادامە وضعیت موجود در ایران غیرممکن است و جامعە تشنە تغییر است، و یکی از عواملی کە تا بحال مانع این امر شدە، ستیز فیزیکی و حذفی گفتمانها با همدیگر بودە است. در ایران ملغمە و ترکیبی از اقتدارها حاکم است، برای مصاف با آن، ما بە تنوع در گفتمانهای ضد اقتداری (اقتدار موجود) نیازمندیم.

 

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟