یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۹

کشتار مردم مدنی، هم استراتژی هم تاکتیک

بدترکردن وضعیت جهت بهترکردن آن، یک تئوری و فلسفە خاص در جهان بینی سیاسی ست. در چنین نگرشی، فرد با اتخاذ روشهائی کە جامعە و فضای آن را بیشتر بە سمت و سوی کشت و کشتار و خشونت رهنمون می شود، سعی می کند بە یک نیروی جدی برای تحول اوضاع تبدیل شود.

یکی از اصول فکری و روانی ای کە در سالهای اخیر، بویژە در جریان حملە آمریکا بە عراق و بعد از آن، در میان بخش مهمی از اپوزیسیون و مردم خستە از بیداد و استبداد رژیمهای مستبد شکل گرفت، پذیرش کشتار مردم بی گناە بود در جریان عملیاتهای نظامی علیە ارتش نظامهای سرکوبگر. کشتاری کە بە گمان بسیاری غیر قابل پیشگیری بود و بە عنوان بخشی از واقعیت تلخ موجود می  بایست آن را پذیرفت.

کشتن انسانهای بی گناە، امری تازە نیست و تاریخی طولانی در تاریخ جنگهای بشر دارد. بعنوان نمونە در جریان جنگ دوم جهانی، هنگامی کە نیروهای متفقین بطرف آلمان پیشروی می کردند حتی بە بمباران مناطقی کە اهمیت استراتژیک و نظامی نداشتند دست یازیدند، و نیز باید بە بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی اشارە کرد کە در جریان آن صدها هزار نفر مردم مدنی و غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این عملیاتها بخشی از عملیات بزرگ در جهت وادارکردن دشمن بە پایان دادن بە جنگ، و پذیرش شکست بود.

اما کشتار غیرنظامیان تنها بە دولتها ختم نمی شود. بسیاری از نیروهای میلیشا و شبەنظامی نیز بە این امر اقدام کردەاند. مدرن ترین نمونە آن می تواند نمونە داعش باشد کە بنوبە خود در خشن ترین وجوە ممکنە از این شیوە استفادە کردە و توانستە بە یمن آن، چنان ترسی در نیروهای مقابل خود از لحاظ روانی ایجاد کند کە بتواند بە پیشروی های زیادی، لااقل در ابتدای پیدایش خود، دست یابد. پس کشتار غیرنظامیان می تواند هم تاکتیک و هم استراتژی باشد، حال چە در فرم یک نیروی شبە نظامی غیر دولتی و یا در فرم یک نیروی نظامی دولتی.

اما کشتن مردم مدنی در جریان جنگها، تنها یک بحث و موضوع نظامی نیست، بلکە این یک بحث اخلاقی نیز هست. اینکە انسانها تا چە اندازە مجاز بە این کار هستند، خود بحث و سئوالی بسیار مهم است. برای همین هم هست کە حاملان این ایدە، اصل پیروزی را برجستە کردە و کوتاە کردن راە را در مسیر پیروزی بعنوان دلیل مهمی مطرح می کنند.

معمولا از طرف حاملان این ایدە، دلایلی برای اثبات چنین عملی مطرح می شوند: از جملە اثبات رابطە میان عمل و هدف، و دوم ارزش عمل، و نیز اینکە، کشتار لاجرم مردم، یک راە ممکن و مهم است در جهت یک هدف بسیار والاتر، کە آن هم همانا نجات همان مردم است! کل استدلال در واقع بر این مبنا قرار می گیرد کە کشتار اجتناب ناپذیر مردم مدنی می تواند از کشتارهای بسیار بزرگتر دیگری، در آیندە، جلوگیری کند. بعنوان نمونە در جریان حملە آمریکا بە عراق، حامیان این ایدە می گفتند کە تعدادی از مردم لاجرم کشتە می شوند، اما بعد از سقوط رژیم این وضع خاتمە می یابد و دیگر با محو رژیم دیکتاتور کس دیگری کشتە نمی شود!

در این استدلال، سنگینی کفە دلیل بر وجود عنصر دولت استبداد قرار داشت، و بە شیوە خودبخود، با محو آن معتقد بود کە کشتار مردم هم از صحنە رخت برمی بندد. استدلالی کە وقایع بعدی نشان دادند تا چە اندازە سادەلوحانە بودە و تا چە حد بە فاکتورهای دیگر توجە نشان دادە نشدە است.

البتە داعش و نیروهای معتقد بە آن نیز از چنین استدلالی استفادە می کنند، و معتقدند کە بعد از یک دورە لبریز از خشونت اجتناب ناپذیر، وضعیت بە چنان حالت دلپذیری درخواهد آمد کە دیگر لزوم استفادە از چنین ابزاری موضوعیت نخواهد داشت.

بدترکردن وضعیت جهت بهترکردن آن، یک تئوری و فلسفە خاص در جهان بینی سیاسی ست. در چنین نگرشی، فرد با اتخاذ روشهائی کە جامعە و فضای آن را بیشتر بە سمت و سوی کشت وکشتار و خشونت رهنمون می شود، سعی می کند بە یک نیروی جدی برای تحول اوضاع تبدیل شود. در این تئوری، خشونت نە مرحلەای از مراحل متعدد روشها، بلکە خود بە اصل مرحلە و یا بهتر بگوئیم مرحلە اصلی فرا می روید، و همە راە را تسخیر می کند. برای چنین فردی کە خود، راە ‘خود فداکردن’ را برگزیدە است، فداکردن دیگران حتی اگر آن دیگران هم خود نخواهند، امری عادی می شود و این چنین کل جامعە بە مسیری هدایت می شود کە قربانی شدن  و پذیرش لاجرم آن را بە امری عادی تعبیر کند. و این چنین مرگ بە بخش مهمی از زندگی روزمرە تبدیل می شود.

البتە هنگامی کە دیگر جنگ اتفاق افتادە است، شاید، سخن گفتن از محو چنین نگرشی امر بیهودەای باشد، اما تا هنگامیکە جنگها اتفاق نیافتادەاند، می شود و باید با نفی جنگ بە تئوری ‘بهترکردن وضعیت از طریق بدترکردن آن’ رفت. بویژە در دورانی کە بعلت وجود سلاحهای بغایت پیشرفتە و نیز وجود تعدد نیروهای اهریمنی ذی نفع در امر جنگ، خاموش کردن آن بسیار مشکل خواهد بود. 

تاریخ انتشار : ۲۰ مهر, ۱۳۹۵ ۹:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟