یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

آدم ماندە است از درک عدم تناسب میان توصیفات مشعشع مندرج در پیام در مورد اهمیت زبان مادری، و رد آن بمثابە حق آموزش بە آن!

(نقدی بە پیام سازمان در مورد روز جهانی زبان مادری)

بە تاریخ ٢ اسفند ١۴٠٢، هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، پیامی بە مناسبت دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری منتشر کردەاست.

آنچە در این پیام جلب توجە می کند، عدم تناسب پیام با برنامە سازمان است. در برنامە سازمان اکثریت آمدەاست کە: “زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند”.

اما در پیام هیئت سیاسی ـ اجرایی بر خلاف نص صریح برنامە سازمان نە از حق آموزش بە زبان مادری بلکە از حق آموزش زبان مادری سخن بە میان آمدەاست. در متن پیام چنین می خوانیم: “سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق در مورد هر فرد انسان و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.”

آدم ماندەاست از درک عدم تناسب میان توصیفات مشعشع مندرج در پیام در مورد اهمیت زبان مادری، و رد آن بمثابە حق آموزش بە آن!

ضمنا پیام تلاش دارد چنین موضعگیری را بە جهانبینی و نگاە زندە یاد صمد بهرنگی گرە بزند کە گویا صمد از آموزش زبان مادری دفاع کردە است و نە از حق آموزش بە زبان مادری! کسی کە کتاب ‘کندوکاو در مسایل تربیتی ایران’ این نویسندە فقید را خواندە باشد متوجە است کە موضع صمد بهرنگی در تایید آموزش بە زبان مادری است و نە آموزش آن.

در کشورهای استبدادزدە و عقب ماندە، یکی از دردهای اصلی نبود قانون گرایی و عدم تطبیق عمل با ادعا است. مشخص نیست کە اعضای هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران چرا ضد برنامە سازمان عمل می کنند! بە نظر می رسد از دو حالت خارج نیست: یا این دوستان بە برنامە خود اعتقاد ندارند، یا اینکە تحت تاثیر گرایشات شوینیستی و گفتمان مسلط بر کشور هستند کە در آن مرکزگرایی غیردمکراتیک حرف اول و آخر را می زند.

 

تاریخ انتشار : ۴ اسفند, ۱۴۰۲ ۸:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

2 Comments

 1. فرخ نعمت پور عزیز
  به نظر می‌رسد تاکید شما بر عدول پیام از برنامه مصوب سازمان اکثریت است که بر حق شهروندان بر «آموزش به زبان مادری» صفحه نهاده است.
  به زعم من از آنچه در برنامه سازمان آمده دو برداشت متصور است.
  یک برداشت این است که دولت مرکزی موظف است موسساتی که در آن آموزش به زبان مادری جاری است را به وجود آورد تا هر شهروند حق انتخاب داشته باشد که به کدام دبستان، دبیرستان، و دانشگاه برود.
  یک برداشت دیگر آن است که دولت مرکزی نباید مانع از آن شود که در مناطقی که زبان فارسی غالب نیست، و یا در سایر مناطق، مانع از تاسیس موسسات آموزشی شود که به زبان‌های غیر فارسی تدریس می‌کنند.
  پرسش اول این است که شما که مدافع آموزش به زبان مادری هستید کدام وظیفه را بر عهده دولت مرکزی می‌گذارید؟
  – اختصاص بودجه کافی برای تاسیس موسسات آموزشی غیر فارسی در سراسر کشور؟ یا
  – رفع ممانعت از تاسیس مدارس غیر فارسی زبان در مناطق مختلف کشور؟
  شخصا بر این اعتقادم که حق آموزش به زبان مادری یکی از مولفه‌های الزامی در یک کشوری است که بر اساس فدرالیسم قومی سازمان داده شده و بدون چنان ساختاری چنین خواسته‌ای هرگز نمی‌تواند اجرایی شود.
  شک ندارم که در مناطق اقلیت‌های قومی نیروهای معینی وجود دارند که فکر می‌کنند تشکیل حکومت محلی یا منطقه‌ای در قلمرو ایشان – حتی با وجود سلطه استبداد – امری ممکن است.
  به نظر من چنین تصوری کاملا غیر واقعی و حتی خطرناک است.
  نظر من این است که تا در کشور ما دموکراسی و حق رای نهادینه نشود، موضوع تشکیل دولت محلی در مناطق قومی منتفی است، و به طریق اولی، تاسیس مدارس برای آموزش به زبان مادری نیز حرفی توخالی و غیر قابل اجراست.
  اما حق یادگیری زبان مادری حقی است که حتی قبل از نهادینه شدن یک نظام انتخابات آزاد در کشور قابل پیگیری و پیشبرد هست.

 2. فرخ نعمت پور گفت:

  فرخ نگهدار عزیز!
  متوجە نیستم چرا شما طفرە می روی! موضوع کاملا واضح است. پیام هیئت سیاسی ـ اجرایی هیچ انطباقی با برنامە سازمان ندارد. حتی بوضوح با آن ضدیت هم دارد! مگر کار ارگانهای مرکزی یک سازمان سیاسی پیشبرد برنامە و تلاش برای عملی کردن آن نیست؟ فرخ عزیز! شما قبل از اینکە وارد بحث بشوی خوب است حداقل این را تائید کنی تا بتوان بە باقی مسائل پرداخت. در برنامە سازمان بوضوح از حق آموزش بە زبان مادری سخن بە میان آمدە و در پیام هیئت سیاسی ـ اجرایی از آموزش زبان مادری!
  اما در مورد مسائل مورد توجە شما:
  ـ شما با طرح مسائل دیگری کە ربطی بە مطلب من ندارد، عملا اذهان را از اصل موضوع دور کردە تا نتیجە بگیری کە بلە حق آموزش بە زبان مادری در ایران کنونی خطا است. خطا است زیرا تنها این امر با فدرالیسم قومی امکان پذیر است!
  ـ در پیام سازمان بر امر “حق” تاکید شدە و در آنجا هیچ بحثی در مورد شرایط مشخص کنونی ایران وجود ندارد. در واقع بحث پیام بر اساس “حق” در یک فضا و یا مفهوم کلی است و نە بر مبنای یک بحث مشخص. پس منطقا باید بر اساس همان مفهوم کلی با موضوع “حق” تماس برقرار می شد،
  ـ در پیام نیامدەاست کە ما از حق آموزش زبان مادری و امکان پراکتیزە کردن آن در جمهوری اسلامی دفاع می کنیم. بە بیانی دیگر در پیام هیچ اشارەای بە برخورد مرحلەای سازمان با امر “حق” نشدەاست،
  ـ در پیام نیامدە است کە حق آموزش بە زبان مادری تنها بعد از تشکیل دولت محلی امکان پذیر است، پس ما فعلا از حق آموزش زبان مادری دفاع می کنیم. در واقع پیام تنها یک برخورد فرهنگی با زبان دارد. بنابراین بحث شما در مورد دولت محلی اساسا منتفی است.
  ضمنان فرخ عزیز!
  هیئت سیاسی ـ اجرایی حق ندارد بر اساس موارد غیربرنامەای پیام یا اعلامیە بدهد. اگر آنها با برنامە سازمان مشکل دارند، خوب است در چنین مواردی یا سکوت کنند و یا بعد از تغییر برنامە پیام یا اعلامیە بدهند.
  نهایتا اینکە آموزش زبان مادری در اساس حق نیست و تنها یک امتیاز محدود و مسخرە است کە باز بە بازتولید شوینیسم منجر می شود. سازمان اکثریت یک سازمان چپ است و چپها پیگیرترین مدافعان برابری حقوق اند. در ایران هیچ زبانی نباید بر دیگری ارجحیت داشتەباشد، مگر اینکە در یک شرایط کاملا برابر، تاریخا از طرف همگان مورد انتخاب قرار گرفتەباشد. در واقع زبان فارسی اگر تا کنون عمدتا پدیدەای تحمیلی است، باید در مسیری دمکراتیک از طریق دادن حق برابر بە دیگر زبانهای ایرانی قرار بگیرد تا در چنین فضایی و بر اساس خواست مردم بە موقعیت کنونی خود دوبارە دست بیابد.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی