سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷

اشتباه یا ضرورت

امروز مهم اینست که ما بدانیم تجربه گرایی و تقسیم کار، هر دو و در هر زمینه یی، دیگر در را از پاشنه پیشین بیرون کشیده و گردش اش را بسوی تحول که پیشرفت می نامیم و حاصل آزادی و ابتکار نهادی - که انسان مختار ابدی شده صنعت می نامیم- می باشد، تغییر جهت داده است.

 

مناسبت یا قانونمندی در نبدیل و تقابل تجربه بشر

“حسن اقا” و “اخلاق سیاسی”

دو نوشته در دو مکان، این روزها توجه من را جلب کردند. البته من معمولا به این جوانب مستقیما نمیپردازیم، اما تصورکردم که این دونوشته، “حسن آقا” و”اخلاق سیاسی، بطریقی مضمونا به یکدیگر متصل هستند.  خوب این مضمون مشابه یا مشترک، واهمیت دو نوشته فوق دراین واویلای “رد صلاحیت” ها وانتخابات بین بازگشتن یا ادامه دادن، درکجا هستند. والبته بسیار جالب است که به شکلی دیگر، انتخابات نیز به این مضمون مشترک متصل است.  واما این مضمون چیست؟ پایان یک دوره که درجهان جاریست، با پنجاه و هفت درایران جاری شد، وبالاخره امروز به لبه نهایی اش در برش با گذشته وارد شده ویا دارد می شود.

این “اشراف منشی” – توجیه پذیر- نمیتواند خصیصه چپ اجتماعی (تحول گر) باقی بماند که همه را باطل وخطا بداند وتنها مترش آرمان و آرزوهای همسن بشرباشد. این دوره دیگربسر آمده است وتحولگری باید خود را نیز – متاسفانه یا خوشبختانه – درصف همان موضوع های نقدش درقرن گذشته وتاکنون قرارداده وپایان این “دماغ بالا” را هم دراندیشه، عمل ، وهم درفرد وجمع وساختار درک کرده واعلان دارد.  دوران هم “حسن اقا” وهم “اخلاق سیاسی”  نیزبه پایان رسیده است. وبهمان ترتیب جهان جاری وپردست انداز، این نیز باید جاری شده وبا تکان دادن خود، وبیرون ریختن پس ووامانده های گذشته، مهیای ورود به این دنیای جدید وهم ایران جدید بشود.

اگردر “حسن اقا” ودر “اخلاق سیاسی” این تکان دادن وتخلیه را انجام دهیم، هردونوشته موضوعیت خود را ازدست می دهند.  زیرا مضمونا ازدوره یی که دیگر منتفی شده است صحبت می کنند. وقاعدتا درپی گذشته نمیرویم مگربرای یافتن تعریف وتعیین آنچه که خواهد بود، وآنچه که باید باشد – واین اساسا یعنی نقد، طرحی ازآینده وبرنامه یی برای حال.

پس نه حسن اقا دچار اشتباه شده است ونه اخلاق سیاسی برایش کاربرد دارد.  هردوسوی، هم “حسن اقا” وبدهی بالا آوردنش وهم ظاهرا “ضد حسن آقا” برای پیشگیری ازمقروض شدن اش، هرکدام درجایگاه خود، ازاعتبار وتوجیه زمانه خود برخوردارهستند.

بچه ها وقتی بازی میکنند، تصورما بزرگتر ها اینست که “ریخت وپاش” میکنند وبهمین دلیل، دایما به آنها هشدارمیدهیم و – حداقل نسلهای ما- مزه سیلی وکمربند وترکه را بخاطر دارند.  اما واقعیت اینستکه هم آنها حق دارند واصلا “ریخت وپاش” نمیکنند وچنین قصدی نیزندارند، وهم ما بزرگترها حق داریم که از “نظم وانتظام” حتا خشونت زا نیزدفاع کرده وبرای برقراری آن اقدام می کنیم.  چرا؟ تجربه مستقیم من چنان این واقعیت را به اثبات رسانده است که باور کردنی نبود.  ازقصه پردازی بگذریم، حاصل این بود که هرنظمی تعریف وبنابراین توضیح وتوجیه خود را درهدف وهدف گذاری اش می یابد. اشیاء دور وبرما – اندیشه یاعمل، ساختاریا فرد وجمع- همگی حاصل اتصال دو سرنخی هستند که یکی به مناسبت حال متصل است، ودیگری به هدف برای معنی بخشیدن به این مناسبت وپاسخ به ضروریات آشکاریا نهان اش درآینده- چه بعنوان واقعیت وچه بعنوان باز سازی این واقعیت دررهگذاراندیشه، یعنی مفهوم این واقعیت.

همیشه بشردرزمان گذارهای بزرگ ناشی ازنقد های بزرگتر، یکدوره میانجی (بطریقی حمام سرد تاریخی) را باید ازسربگذراند. این دوره میانجی اسمها وعناوین مختلف گرفته اند، مشهورترین اینها را زنان بسیاربیشترتجربه کرده وهنوزهم میکنند، سقراط نیزبهمین ترتیب، سوفیستها، ژاکوبن ها، وبالاخره ایمپرسیونیستها، ومشابه اینها، درحقیقت این میانجی گری بین انچه که بود وآنچه خواهد بود، را درابعداد مختلف گذرانده ونشان داده اند- وخاطره وجای سیلی وکمربند وترکه نیز روی “بدن هایشان” باقی مانده است. درتایید سقراط وراه اش، گالیله به “دانشمند خائن” نیز – در کناروپیش ترازسایر جوانب اش- معروف شده است. اما هم سقراط وهم گالیله، شبیه “حسن آقا” و ” اخلاق سیاسی” وبسیاری دیگر، فرزندان “حلال زاده” زمانه های خویش بودند. سقراط به مشتی خیالات و توهمات میتوانست استناد کند- تکلیف از پیش روشن بود. اما گالیله درعصری زندگی میکرد که ما به دوران “تجربه گرایی” میشناسیم، وپس جمله معروف – حقیقی یا قهرمان سازانه-  هنگامی که پایش را بر کف دادگاه تفتییش چرخاند وگفت “پورسی جیرا” (بهرحال میچرخد) نیزتکلیف اش را بازهم زمانه اش ازپیش روشن کرده بود.

امروزمهم اینستکه ما بدانیم تجربه گرایی وتقسیم کار، هردو ودرهرزمینه یی، دیگردر را از پاشنه پیشین بیرون کشیده وگردش اش را بسوی تحول که پیشرفت مینامیم وحاصل آزادی وابتکارنهادی – که انسان مختارابدی شده صنعت مینامیم- میباشد، تغییرجهت داده است.

اگرامروز جامعه دوباره ازنوع “حسن آقا” ها تولید کند، و به “اخلاق سیاسی” محتاج باشد، باید آنرا یا نشانه پایان یک دوره دیگر دانست (؟) ویا نشانه شکست ما دردرک پایان دوره کهنه وفرسوده بسرآمده است وسردرگمی درپی “اختراع چرخ” وساختن هستی ازسرنووزندانی تنها خاکستری ها وسایه روشن هایش بودن.

تحول همیشه ازتبدیل، تغییر، وپس عمل خالص شروع میشود، وبعدا ما با بعد شعوری دادن به اینها، تحول را طراحی واجرا و مستقر میکنیم. “حسن آقا” و “اخلاق سیاسی” نیز متعلق به این دوره تبدیل وتغییر، وطراحی واجرا هستند.    

تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد, ۱۳۹۲ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید