چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸

بحران دولت در ایران

اگر دستگاه دولت علیه نظام اجتماعی موجود به کار گرفته شود، یا نتواند خدمتگزار نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود برای دستیابی به رشد وتوسعهای متوازن و پایدار باشد، دولت دچار بحران شده است. بحث ما در این یادداشت این است که آیا دولت در ایران دچار بحران شده است؟ واگر چنین است، آیا این بحران به تغییر نظام اجتماعی خواهد انجامید یا به تغییر دولت در ایران؟ 

اگر دستگاه دولت علیه نظام اجتماعی موجود به کار گرفته شود، یا نتواند خدمتگزار نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود برای دستیابی به رشد وتوسعهای متوازن و پایدار باشد، دولت دچار بحران شده است. بحث ما در این یادداشت این است که آیا دولت در ایران دچار بحران شده است؟ واگر چنین است، آیا این بحران به تغییر نظام اجتماعی خواهد انجامید یا به تغییر دولت در ایران؟ادله ای قوی وجود دارد که دولت در ایران از لحاظ اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دچار بحران است:

از لحاظ اقتصادی، درعمل بازتولید گسترده متوقف شده، چراکه رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم گشته است. بهرغم بیش از دو برابرشدن نقدینگی در چهار سالهی دولت نهم، همهی بخشهای اقتصادی دچار کمبود نقدینگیاند، زیرا سرمایه در گردش درخوری ندارد. از سرعت افتادن گردش پول به این دلیل است که بخش مولد اقتصاد ایران، بهویژه بخش صنعت، با هجوم مغولی کالاهای چینی از پاافتاده است. بخش مسکن نیز شدیدترین رکود پنج سال اخیر را تجربه میکند. در واقع دولت نهم نتوانست چند صد میلیارد دلار درآمد استثنایی نفت خود را بهگونهای خرج کند که چرخهای پایدار به پول ببخشد. بلکه خرج شتابزده و بدون برنامهی آنها در پروژههای بهاصطلاح زودبازده، پروژههای عمرانی پراکنده، واردات بیرویه، در عین معطل گذاشتن پروژههای مولد و مفیدی چون عسلویه و مناطق آزاد ایران (که در آنها یکپنجاهم پیشبینی برنامهی چهارم هزینه کرد) باعث زمینگیر شدن پول در ایران شده است. بهعلاوه، رفتار دولت نهم هیچگاه برای تبدیل پسانداز داخلی به سرمایه گذاری، یا برای جذب پساندازهای خارجی در شکل سرمایهگذاری مستقیم، اقناعکننده نبوده است. بهطور مثال، در چند سالهی اخیر بهدنبال تنزل پیوستهی رتبه جهانی کسبوکار، ایران یکبیستم ترکیه و یکصدم چین جذب سرمایهی مستقیم داشته است، پس بدیهی است که صنایع اش مجبور شوند در مقابل آنها زانو بزنند. در این موارد چشم انداز آینده امیدوارکنندهتر از گذشته نیست، از همین رو میتوان گفت بازتولید گستردهی اقتصادی در ایران متوقف شده است.

از لحاظ اجتماعی میتوان گفت که دولت خدمتگزار طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی و جامعهی مدنی ایران نیست، بلکه تودهی بیشکلی از مردم (عمدتأ روستاییان و تازه مهاجرین از روستا به شهر) خردهبورژوازی سنتی و بورژوازی بوروکرات لشگری را نمایندگی میکند، و به قولی شهر را با روستا محاصره کرده است. البته میان حامیان دولت اشخاصی از همه گونه طبقات یافت میشوند و این طبیعی است، اما تشکلهای مجاز طبقاتی در ایران مانند خانهی کارگر، خانهی کشاورز و اتاق صنایع و بازرگانی؛ وبزرگترین احزاب مجاز و غیر مجاز مانند جبههی مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و احزاب و روشنفکران خارج کشور از نامزدهای رقیب رییس دولت حمایت کردند. موضوع بسیار مهم این است که کلان شهرها مخالفان اصلی دولت را در خود جای دادهاند و اگر این قول مارتیندال را بپذیریم که «شهر جایگاه خرد است و کلانشهر جایگاه خرد آزاد»، و بر آن بیفزاییم که کلانشهرها جایگاه طبقات اصلی و بخشهای پیشروی اقتصادی (چون اقتصاد دانش) هستند، اهمیت موضوع بیشتر دریافته میشود؛ چرا که نشان میدهد دولت در اقناع خرد آزاد و پیشروی ایرانی موفق نبوده است. بهطور عمومی، در دوران گذار از جوامع پیشامدرن به مدرن نوعی شهرستیزی بروز میکند ـ همانطور که در اروپا و آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رایج بود و کسانی چون ماکس وبر را به واکنش و دفاع از شهر برانگیخت. در کشورهای آمریکای لاتین این شهرستیزی در دهه های شصت و هفتاد قرن بیستم رایج شد، که بر جامعهی روشنفکری آن زمان در مخالفت با شاه تأثیری برانگیزاننده داشت. اما بساط این شهرستیزی جهان سومی نیز بهتدریج برچیده شد. چرا که بهراستی از ابتدای تاریخ، شهرها موجد خرد بودهاند، شهرهای بزرگتر جایگاه برترین خردها، و به خصوص در دوران نوین کلان شهرها به مکان اصلی تولید ثروت نیز بدل شدهاند. شهرستیزی، ناشی از مساواتطلبی خردهبورژوازی سنتی شهری و روستایی است که آن را جایگزین عدالت میکنند. در این کژاندیشی، بزرگی مصداق بیعدالتی، پلیدی و بیاخلاقی است نه خرد، پس هر بزرگی باید کوچک شود! تکیهی دولت به جذب آرای روستاها و شهرهای کوچک و متوسط، به قیمت نادیده انگاشتن کلانشهرها و شهرهای بزرگ، به معنای نادیدهگرفتن یا غفلت عمیق از بازتولید فرآیاز جامعه مدنی و طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی است که گویای وجهی دیگر از بحران دولت در ایران است.

ازلحاظ سیاسی، جدایی دولت از طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی بهتدریج و به ناچار بر خصلت سرکوبگری آن افزوده است. به قول دیوید هاروی،[۱] دولت در جوامع جدید سه نقش یا کارکرد اساسی دارد:

ـ تدبیر بحران، یا تثبیت نظام سرمایهدارانهی اقتصادی و اجتماعی که دچار بحرانهای ذاتی اقتصادی و طبقاتی است؛

ـ کوشش برای ایجاد شرایط رشد متوازن یا فرآیند متداوم انباشت و بازتولید گسترده؛

ـ مهار ستیزههای اجتماعی و کشمکشهای جناحی از طریق سرکوب (نیروی انتظامی)، شریکسازی (سهم سیاسی یا اقتصادی)، یا همسازی (کوشش برای هماهنگی تقاضاهای طبقات یا جناح های متعارض).

وی میافزاید: اگر دولت موفق شود که منافع متضاد طبقات، جناحها، اقوام و گروههای گوناگون جغرافیایی،… را در فرآیند فعالیت خود درونی سازد [فراطبقاتی باشد] به شیوهای کارآمد همهی این کارکردها را بهانجام خواهد رساند. اما دولتی که تحت سیطرهی یک جناح و فقط یک جناح باشد، که آن گاه فقط سرکوبگرانه عمل میکند نه از طریق شریکسازی و همسازی، دچار بیثباتی شده وتنها در شرایطی ادامهی حیات میدهد که خود از لحاظ تاریخی ناپایدار است. دولت سوسیالدموکرات دولتی است که می تواند منافع گوناگون و متضاد را از طریق بازبینی و توازن بخشی خود درونی سازد و مانع سیطرهی مستقیم یک جناح یا طبقه بر تمام دستگاههای حکومتی و بهکارگیری آنها تنها در جهت منافع خود گردد.

به عبارت دیگر دولتهای مدرن سرمایهداری دولتهایی فراطبقاتیاند، بدین معنا که هر چند در چارچوب نظام سرمایهداری عمل میکنند، اما برای تدبیر بحران و تداوم فرآیند انباشت و بازتولید گسترده، تنها در خدمت یک جناح یا طبقه و سرکوبگر بقیه نمیتوانند باشند. بهطور مثال، همانطور که دیدیم سیطرهی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا با ایدئولوژی تهاجمی و سرکوبگرانه نئوکان برای برپایی امپراتوری در جهان، چنان شرایط وفرآیند رشد متوازن و تداوم انباشت را بههم ریخت که به بزرگترین بحران اقتصادی سدهی اخیر در جهان انجامید. بحرانی که برای تدبیر آن دولت جدید آمریکا مجبور به بازگشت به دولت رفاه و شریکسازی و همسازی منافع متضاد همهی جناحها، طبقات ومناطق مختلف در داخل وخارج کشورش شده است.

با این زمینه میتوان گفت، دولتهای نوین فراطبقاتی در کشورهای پیشرفته سرمایهداری از نیمهی قرن بیستم بدین سو (یعنی از تشکیل دولت رفاه) نقش عمدتاً سرکوبگرانهی قرن نوزدهمی خودرا به نفع کارکرد شریکسازی و همسازیشان وانهادهاند. این کارکرد را دموکراسی تثبیت و نهادینهشده بعد از ظهور و سقوط فاشیسم، تضمین کرده است که در آن احزاب متعلق به طبقات و جناحهای مختلف برسر سهم و منافع خود گفتگو و چانهزنی میکنند وبرای عدم وقوع یا خروج از بحران تدبیر میاندیشند. اما دولت در ایران خصلت فراطبقاتی قرن نوزدهمی اروپا را داراست. یعنی از یک سو نمایندهی طبقات اصلی و پیشروی جامعه نیست و از سوی دیگر بهجای ایجاد وفاق بین آنها، منافع جناحی خود را بهشیوهای سرکوبگرانه پیش میبرد. در واقع، در غیاب دموکراسی تثبیتشده در ایران، دولت به شیوهای که خود میپسندد سهمی از در آمد سرشار نفت را به جناحها، طبقات و مناطق مختلف میبخشد تا ازو پیروی کنند، نه آن که وی ملزم به پیروی و خدمتگزاری به آنها باشد؛ ازین رو از هر گونه نارضایتی آنها، حتی اگر نافرمانی مدنی باشد بهشدت متعجب و برآشفته شده و بهطور معمول دست به سرکوب میگشاید. بهیاد بیاوریم که در قرن نوزدهم در فرانسه ناپلئون سوم با باج دادن به همهی طبقات، در نهایت جمهوریت را بر انداخت و تاج امپراتوری بر سر نهاد. همانگونه که بیسمارک در دیکتاتوری پنجاه سالهی خود، هر چند وحدت آلمان را برای بورژوازی و تامین اجتماعی را برای کارگران و دهقانان به ارمغان اورد، اما این سهمدهی را با چنان سرکوبی همراه کرد که مانع بلوغ سیاسی طبقات در آلمان گشت، یعنی شاید بهرغم خواست خود قدرت دولت را علیه نظم اجتماعی موجود و تکامل ناچار آن بهکار گرقت. نتیجه این که بعد از مرگ وی جامعه و دولت در آلمان دچار چنان بحرانی شد که از آن فاشیسم و دو جنگ جهانی برآمد.

مارکس در نامه ای دربارهی بیسمارک نوشته بود که وی میکوشد حوزهی خصوصی را به این بهانه که محل پیروی از منافع حقیر شخصی، بیبندوباری و هرج و مرج است نابود کند. غافل ازین که بدون امر خصوصی، امر عمومی وجود نخواهد داشت تا دولت آن را متحقق سازد، یعنی دولت با محو حوزهی خصوصی خود را نیز نابود میکند. این منطق دیالکتیکی چندان پیچیده نیست که دولت آن را درک نکند و همچنان برمنافع جناحی خود، به جای منافع جناحها و طبقات مختلف جامعهی مدنی، پافشاری کند. در جامعهی امروز ایران بعد از دو انقلاب شکوهمند در یک سده و جنبش های بزرگ متعدد، که جنبش مدنی حاضر یکی از آنهاست، دولت دیگر نمیتواند با وضع یا جعل قانون، برنامه، سیاست و… بر اساس منافع جناحیاش تکلیف جامعهی مدنی را روشن کند واز کنار گذاشتن سرکوبگرانهی دیگر طبقات و جناح ها خرسند باشد. هیچ توجیه ایدئولوژیکی نیز این قبیل قدرتطلبیها را توجیه نمیکند. چرا که دولتمردان بهتر میدانند که این اصولی چون عدالت و آزادیاند که ایدئولوژیها را محک میزنند، نه بالعکس.

سخن کوتاه، جامعهی ایران دچار بحران ژرف و گستردهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است، چرا که دولتی بحرانزده نتوانسته و نمیتواند نظم مطلوب جامعهی مدنی ایران را تولید و بازتولید کند. اصرار دولت برحفظ و حتا تقویت موقعیت انحصاریاش و استفاده از ابزار قدرت علیه نظم مطلوب جامعهی مدنی،باعث این بحرانها شده و هردم بر ابعاد ناپایداری میافزاید. تنها راه برون رفت از این بحران بنبانکن این است که دولت با گشودن فضای عمومی، به جامعهی مدنی اجازه دهد از طریق احزاب و انجمن های آزاد، قراردادها و میثاقهای اجتماعی لازم را برای ایجاد نظم اجتماعی مطلوب وشایسته دوران نوین عقد کند و دولت خدمتگزار این نظم گردد، نه واضع و جاعل آن.

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر, ۱۳۸۸ ۵:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!