یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۱

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۱

تراژدی تسلط سرخ های ضد امپریالیست بر فدراسیون سندیکای جهانی

زمانی کە اسالوها و سندیکای واحد، زرد و محجوب ها و شوراهای اسلامی سرخ می شوند

در سال گذشتە صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران رخ دادە است، آیا حتی در یکی از این اعتصابات رد و نشانی از شوراهای اسلامی و خانە کارگر دیدە میشود؟

خبر گزاری “ایلنا ” امروز، بە نقل از “محمد حمزەای مسول روابط بین المللی خانە کارگر جمهوری اسلامی از ورود آقای علیرضآ محجوب، دبیر کل خانە کارگر جمهوری اسلامی بە شورای رهبری فد راسیون جهانی سندیکا ها ی کارگری ( وی اف تی یو) خبر داد. ایلنا بە نقل از محمد حمزەای، شخصی کە قبلا در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران کارمند بودە و سالها پیش باز نشستە شدە و پس از تشکیل سندیکای کارگران واحد برای یاری رسانی بە از میان برداشتن سندیکا واحد دوبارە بە صحنە آوردە شدە است نوشت: ” در این کنگره جورج ماوریکوس به عنوان دبیر کل، شعبان عزوز به عنوان رییس و علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران به عنوان عضو هیأت رییسه wftuبه مدت ۵ سال انتخاب شدند.

حمزه ا ی گفت: در این کنگره بیشتر کشورها حرکت های امپریالیستی امریکا در سراسر جهان را محکوم کردند.”

البتە قبل از این نیز، هم خبرگزاری “ایلنا ” و هم یکی از سایت های طرفداررژیم کودتایی حاکم کە در خارج از کشور منتشر میشود و بنام عدالت و مبارزە با امپریالیست سندیکا های مستقل ، جنبش سبز و احزاب و سازمانهای مدافع جنبش کارگری و جنبش سبز را آماج حملات خویش قرار می دهد و در این راە دست کودتا چیان عدالت و آزادی ستیز را از پشت بستە است، با ذوق و شوق زاید الو صفی خبر پذیرش خانە کارگربە عضویت ” فد دراسیون ضد امپریالیستی ” را اعلام کردە بود، اما انتشار خبر عضویت محجوب در رهبری این سازمان کارگری جهانی تا بە امروز پنهان ماندە بود. تار نگار (عدالت ) در مطالبی کە بدین مناسبت منتشر کرد، ضمن دفاع سر سختانە از پذیرش خانە کارگر بە عضویت (وی اف تی ئو ) با لحنی پرخا شگرانە کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران، نامە مردم و آقای جمشید اتحادیە یکی از همکاران دیرینە کمیسون ارتباط سندیکایی ایران را کە تلاش فراوانی برای قانع کردن رهبری فدراسیون و احزاب چپ و کارگری برای دفاع از جنبش واقعی سندیکایی ایران و جنبش دمکراتیک مردم ایران و افشا ماهیت رهبری خانە کارگر بعمل آوردە است را مورد حملە و تهمت قرار داد، سندیکا های مستقل را “زرد خواند” و کمیسون ارتباطات سندیکای ایران را بدون ارایە هرگونه مدرکی، متهم بە گرفتن کمک مالی از سندیکاهای زرد برای رفتن بە کنگرە ١۶ فدراسیون سندیکای جهانی نمود. البتە این نخستین با ر نیست کە این سایت حامی رژیم ضد امپریالیست احمدی نژاد کمیسون ارتباطات سندیکای را با همان سبک و سیاق رایج در میان سران استبداد و ارتجاع حاکم مورد اتهام قرار میدهد، این سایت از زمان پایان گنگرە ١۶ این کنفدراسیون، پس از آنکە شورای اجرایی کمیسون ارتباطات سند یکایی ایران کە در کنگرە حضور داشت با تلاشهای ادیب میرو نمایندە سندیکاهای دولتی سوریە و نمایندگان چند سندیکای دولتی دیگر، کە متاسفانە معلوم نیست بە چە دلیل و از کدام طریق بە رهبری کنفدرا سیون راە یافتە اند، بە شدت مقابلە کرد و مانع طڕح عضویت خانە کارگر در کنگرە ١۶ گردید، آغاز شذ. لازم بە یا د آوری است کە برخلاف اتهامات دروغین نویسندە مقالە تار نگار”عدالت ” کمیسیون ارتبا طات سندیکایی ایران تمام هزینە های سفر اعضای خود بە کنگرە را از صندوق مالی، کمیسیون کە توسط اعضا و فعا لین مرتبط با کمیسیون جمع آوری میشود پرداخت نمودە و نە دولت کوبا و نە سندیکاهای زرد خواندە، توسط نویسندە دروغ گو هیچ گونە کمکی بە کمیسیون سندیکایی ایران نکردە و نمی کنند. تنها کمکی کە تا کنون بە کمیسیون شذە است، دفتر کوچکی در مرکز سندیکای (ث ژ ت ) فرانسە بودە است. کمیسون ارتباطات سندیکایی ایران کە از طریق یکی از اعضا شورای رهبری فدراسیون در جریان لابگیری سوری ها و ارتباطات آنها با محجوب و واسطە گری برخی از چپ های ایرانی، بە قول خودشان ضد امپریالیست برای تخریب کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران و رهبران سندیکایی مستقل قرار داشت اما با اینحال بدلایل مختلف مایل بە برخورد علنی با این تلاشها نبود و کوشش میکرد با تهیە و ارایە اسناد و مدارک واقعی و مشورت با رهبران سندیکایی بجای رویا رویی با این افراد، کە مایل بە مطرح کردن خود بودند، با فرستادن این اسناد وملاقات با رهبری فدراسیون و فدراسیون های ملی چند کشور کە براستی فدراسیون های کارگری مستقل از دولت ها یشان هستند، تبلیغات بە واقع ضد کارگری این افراد را خنثی کنند. اما متاسفانە حضور ادیب میرو و شعبان عزور در شورای رهبری فدراسیون کە هردو نیز، سوری هستند و نقشهای کلیدی، مسول مالی و ریاست شورا را بە عهدە داشتند، سبب میشد کە اطلاعات ارسالی کمیسیون توسط آنها گم و گور شود و در اختیار سایر اعضا شورای رهبری قرار نگیرد. این امر زمانی برای ما مسجل شد کە در نخستین ملاقاتی کە اندکی بعد از گنگرە ١۶ با دبیر کل و دو نفر دیگر از اعضای رهبری در آتن داشتیم متوجە شدیم کە تقاضای سە تشکل سندیکایی ایرانی برای پیوستن بە فدراسیون کە از طریق نمایندگان کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران تسلیم دبیر خانە و هییت رییسە کنگرە شذە بود بکلی مفقود گردیدە بطوریکە دبیر کل نیز از آن بی خبر بود.این درحالی بود کە ما این تقاضا ها را کە توسط همکاران کمیسون بە زبانهای، فرانسە و انگلیسی ترجمە شدە بود، برای اطمینان بیشتر در دو نوبت، آغاز و پایان کنگرە در اختیار آنها قرار دادە بودیم.

پس از شکست نمایندگان سندیکا های دولتی بە رهبری ادیب میرو برای تصویب عضویت خانە کارگر، ما نمایندگان کمیسیون ارتباطات کە دریافتتە بودیم تلاشهای سندیکاهای دولتی برای تدارک عضویت خانە کارگر افزایش یافتە و ادیب میرو چند بار بە ایران سفر کردە و با محجوب و برخی مقامات دولتی ملاقات کردە و زمینە سفر دبیر کل فدراسیون نیز فراهم شدە، مانیزتصمیم گرفتیم کە با دبیر کل ملاقات کنیم و او را از اینکار بر حذر داریم.

در این ملاقات آقای جرج ماکاریوس یونانی، دبیر کل جدید فدراسیون کە بجای آقای ژریکوف روسی در کنگرە ١۶ انتخاب شذە بود، و معاون و منشی او رفتار بسیار صمیمانەای داشتند. ما در این ملاقات مقدار زیادی اسناد راجع بە وضعیت جنبش کارگری و بخصوص سوابق عملکرد خانە کارگر، ترجمە بخشی از اساسنامە این تشکل حکومت ساختە، رفتار سرکوبگرانە دولت احمدی نژاد با فعالین کارگری، تصمیم دولت برای حذف مواد حمایتی موجود در قانون کار، دو برابر شذشن وارادات، تعطێلی و رکود در بنگاە های تولیدی، بیکاری و تورم و رابطە ویژە وزیر کار با فقەهای شورای نگهبان و موتلفە، شرکت رهبران خانە کارگر در سرکوب جنبش کارگری، و ماجرای برییدن زبان منصور اسالو توسط حسن صادقی معاون خانە کارگر را کە با خود بردە بودیم در اختیار آنها قرار دادیم و در طول این ملاقات سە ساعتە بە سوالات آنها نیز پاسخ دادیم. بعد از این ملاقات در گردش ٢ ساعتەای کە با معاون فدراسیون داشتیم تقریبا در مورد مسایل مختلف گفتگو کردیم. تصور و ارزیابی ما بعد از این ملاقات این بود کە آنها را توانستەایم مجاب کنیم کە بە این دام خطرناک و آبرو بر باد دهندە نیفتند. ما بارها قبل از کنگرە ١۶ در پراک و ژنو با آقای ژریکوف و چند نفر از اعضای اروپایی شورای رهبری ملاقات کردە بودیم و هر بار موفق شدە بودیم از افتادن فدراسیون بە دام پذیرش خانە کارگر جلوگیری کنیم. دبیر کل سابق کە از میزان مخالفت و حساسیت ما نسبت بە نمایندە دولت سوریە آگاهی داشت در دو نوبت ملاقاتی کە با او داشتیم از آوردن ادیب میرو بە این ملاقتها خوداری میکرد و در هر دو ملاقات نمایندگان اروپایی را با خود می آورد. یکی از این نماینگان کە لهستانی الاصل بود، بر خلاف ادیب میرو کە با بغض کینە غیر قابل پنهانی بە ما نگاە و برخورد میکرد، انصافا از هر لحاظ شخص درست کار و منصفی بود و روابط بسیار صمیمانەای با ما داشت. ا و انسانی بود کە عمیقا بە منافع کارگران و استقلال کامل سندیکا ها از دولت ها معتقد بود و بە فعالیت های سندیکائی کە دو بارە در ایران از سر گرفتە شدە بود، نظر مثبت داشت و در تمام موارد از نقطعە نظرات ما حمایت میکرد. ما با این تصور خوشبینانە ، پس از ملاقات و پذیرای صمیمانەای کە از ما در آنجا صورت گرفت آتن را ترک کردیم. اما ٢ ماە بعد از این ملاقات مطلع شدیم کە دبیر کل فدراسیون بە اتفاق ادیب میرو بە تهران سفر کردە و خانە کارگر با همکاری و مساعدت ادیب میرو با صحنە سازیهای از پیش طرح ریزی شدە، دبیر کل را بە جلسە تعاونیهای کارگری در اتحادیە امکان ، کە روحشان از ماجرا بی خبر بودە بردە و با همدستی چند نفراز کار گماشتگان محجوب کە از قبل در جریان ماجرا قرار گرفتە بودند، نمایندگان تعاونی ها را بعنوان نمایندگان خانە کارگر معرفی کردە است.این در حالی است کە در سالهای اخیر حتی برخی از سران خانە کارگر خود بە تعطیل و منحل شدن شوراهای اسلامی و کاهش تعداد شوراها اعتراف کردەاند. علاوە بر آن بسیاری از شوراهای اسلامی نیز سالها است کە دیگر نە تعلق خاطری بە خانە کارگر دارند و نە ااز رهبری خانە کارگر تبعیت میکنند و نە خود را عضو خانە کارگر می دانند. اگر واقعا تشکیلات کارگری بنام خانە کارگر مو جودیت دارد، پس چگونە است کە در واحد های تولیدی و خدماتی مانند شرکت واحد، نیشکر هفت تپە و غیرە اکثریت قریب بە اتفاق کارگران بە محض اینکە موضوع تشکیل سندیکا مطرح میشود بە عضویت سند یکا در می آیند. در سال گذشتە صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران رخ دادە است، آیا حتی در یکی از این اعتصابات رد و نشانی از شوراهای اسلامی و خانە کارگر دیدە میشود؟ تنها خبری کە از شوراهای اسلامی در دست است این است ٣ نفر آنها عضو شورای اسلامی کار هستند و نتیجە زحماتشان برای کارگران تسلیم شدن در مقابل ٩ % افزایش دستمزد است کە آنهم بیشتر نتیجە آیندە نگری و منفعت اندیشی برخی از نمایندگان کار فرمایان در شورای عااالی کار بودە است. اینکە آقای محجوب بلافاصلە پس از برگشت از کنگرە فدراسیون جهانی سندیکایی بە ناگهان مدعی می شود کە در سال گذشتە ٢٠٠ هزار نفر بە اعضا خانە کارگر افزودە شذە درست همانقدر حقیقت میتواند داشتە باشد و مورد قبول واقع گردد کە ادعای احمدی نژاد مبنی بر ایجاد ١،۶ میلیون اشتغال در سال گذشتە و کنفدراسیون شدن یک شبە و غیبی خانە کارگر. اما این ادعا نشان می دهد کە محجوب برای قانع کردن شورای رهبری فدراسیون باید دروغ های شآخداری بە آنها گفتە باشد، کە بلافاصلە بعد از برگشت در حالیکە این همە معضل و مشکل گریبان کارگران را گرفتە است، همە آنها را فراموش کند و بە این مسئلە بپردازد. او واقعا شارلاتان کم نظیری است. اما کدام شارلاتان را می شود سراغ گرفت کە دیر یا زود مچش در برابر مردم باز و رسوا نشدە باشد؟ درست است کە رهبری فدراسیون سندیکایی بە خاطر نفوذ اعضا اتحادیە های کارگری دولتی و سیطرە گرایش بە اصطلاح ضد امپریالیستی حمایت از برخی رژیم ها و نهادهای دیکتاتوری فاسد و ضد کارگری مدعی ضد امپریالیستی در مسیر هلاکت باری قرار گرفتە است و نمیتوان تنها شارلاتانیسم محجوب و زدو بند سوری ها و ایرانی ها را مقصر دانست. اما آنچە کە این سازمان کارگری جهانی را بە همکاری با برخی دولتهای دیکتاتوری و جریانات ارتجاعی ستیزە جو کشاندە است، تسلط تفکر ضد امپریالیستی کور، بر رهبری آن است. این تفکر کە از منطق عبور کردە و بە نفرت تبدیل شدە است در نهایت بجای ضربە زدن بە امپریالیسم بە آن یاری خواهند رساند. در واقع یک نوع خود زنی و قربانی کردن خویش بە پای امپریالیست است. واین طنز تلخ روز گار ما است کە برخی سرخ های دو آتشە و ضد امپریالیست با تمام حسن نیتی کە میتوانند داشتە باشند خوا ستە یا ناخواستە در خدمت ارتجاع و امپریالیسم قرار میگیرند. خانە کارگرومحجوب، اد یب میرو و حزب اللە، بشار اسد و احمدی نژاد برایشان می شوند سرخ و ضد امپریالیست و متحد، اسالو و سندیکای کارگران شرکت واحد برایشان می شوند زرد و دشمن و امپریالیستی .

در واقع با پیوستن خانە کارگر نە تنها چیزی بە فدراسیون سندیکایی افزودە نشدە، بلکە اعتماد و حمایت کارگران ایران را کە از زمان تشکیل شورای متحدە در اوایل دهە ١٣٢٠ تا کنون پایدار ماندە بود را نیز از دست دادە و گذشتە خود در میان کارگران ایران را تخریب کردە است و ان واقعا چیزی جز تراژی نیست

ما برای سالهای متمادی اسناد گنگرە های این سازمان را در ایران، ترجمە و در میان کارگران تبلیغ و ترویج میکردیم و بە این کار خود افتخار می کردیم. زیرا آن فدراسیون سندیکایی کە ما حاضر بودیم برایش هر کاری بکنیم و اساسنامە و مصوباتش برای دە ها سال راهنمای فعالیت مان بود و نمایندگا نشان با قاطعت از شورای متحدە مرکزی در مقابل سندیکا های قوام ساختە حمایت می کردند با فدراسیونی کە امروز می شناسیم تفاوت داشت. رهبری فدراسیون کنونی برخلاف فدراسیون دیروزی برخور می کند؛ آنها از کنگرە گذشتە تا کنون نە تنها از جنبش سندیکایی واقعی ایران حمایت نکردەاند، هیچ گاە سرکوب و زندانی کردن کارگران و رهبران سندیکایی توسط حکومت را محکوم نمی کنند، بلکە با دشمنان و سرکوبگران جنبش کارگری همراە شدەاند.

متاسفانە وجود یک سنت انحرافی در درون جنبش چپ کە هموارە خطاهای سازمانها و احزاب چپ را نادیدە میگیرد و با زدن انواع اتهامات بە افرادی کە بە خود جرات میدهند تا بر خطاها و اشتباهات انگشت بگذارند تا کنون بە جنبش چپ آسیبهای جدی وارد کردە است. اکنون نیز عدەای کە البتە تعدادشان در مقایسە با گذشتە کاهش یافتە هنوز هم بە رغم آشکار شذن نتایج منفی سیاست سکوت و پیروی کور کورانە و جزمی، کسانی را کە از این خطای اساسی فدراسیون سندیکای جهانی دلسوزانە انتقاد می کنند بە سختی بە این خاطر مورد حملە قرار می دهند. اینگونە بر خوردها انسان را بە یاد دوستی خالە خرسە می اندازد

بهرحال سندیکا های ایران ، همانطور کە نشان دادند، پس از اینکە مسئلە عضویت شان توسط رهبری فدراسیون ماست مالی شد، راە خودشان را پیدا کردند و بە سندیکاهای آزاد کارگری پیوستند. این سندیکاها نیز انصافا بطور گستردە از جنبش سندیکایی ایران حمایت کردەاند. و معنی همبستگی چیزی غیر از این نیست. این حمایت ها با عث گسترش نفوذ سندیکا های آزاد و کاهش شدید محبوبیت گذشتە فدراسیون جهانی سندیکایی در میان کارگران ایران گردیدە.

 

آنچە در ذیل از نظرتان میگذرد مرامنامە خاە کارگر است. ما ترجمە این مرامنامە را برای آطلاع رهبران فدراسیون سندیکای جهانی قبلا ارسال کردە و برای آنها نوشتەایم کە این مرامنامە هیچ شباهتی با مرامنامە فدراسیون ندارد؛ تا نظر شما چە باشد.

 

«مرامنامه خانه کارگر »

به منظورنیلبهاهداف والای اسلام ناب محمدی(ص) خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزمبه قانون اساسیبرای هدایت و سازماندهی نیروهای مدافع حقوق محرومین و مستضعفان تشکیل میگرددتا در راستای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درجهت ایجاد شرایط مناسب وامکان لازم برای خودسازی معنوی وسیاسی واجتماعی وشرکت فعال کارگران دررهبری کشور فعالیت نموده ودرراه استمرار بخشیدن به انقلاب اسلامی و نظام قسط الهی واجرای احکام الله و تداوم راه حضرت امام خمینی «قدسسره الشریف» در زمینههای صنعتی، فرهنگی،اقتصادی، اجتماعیو سیاسیتا ظهورحضرت مهدی«عج» باتأکید بر موارد زیرتلاشخواهد نمود.

۱-تلاش درجهت خودکفایی و استقلال و قطع کامل وابستگی به بیگانگان و جلوگیری از غارت و اتلاف منابع طبیعی و نیروی کار کشور از راه تبدیل صنعت مونتاژ و وابسته و کشاورزی رو به انهدام، صنعت و کشاورزی مستقل و جهت دار که در آن منابع طبیعی و انسانی مسلمین با رعایت شرایط اقلیمی در جهت مصالح اسلام و انقلاب اسلامی و تأمین نیازهای عمومی بکار افتد.

۲-دفاع از آزادی های انسانی و ارزش آفرین که شرط لازم برای شکوفایی استعدادها و توانائی های کارگری و سایر اقشار جامعه برای ایفای نقشی خلاق در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است.

۳-ریشه کن کردن فقر و محرومیت از طریق تأکید بر ارزش کار و نفی هر نوع استثمار و استقرار نظام قتصادی اسلامی و منطبق بر قانون اساسی کهدرآن شخصیت معنوی و انسانی هر فرد تقویت شود و در او شوق درونی به وجود آید که کارآئی و مهارت خویش را بالا برده و به خودکفائی فنی جامعه کمک کند.

۴-تقویت هر چه بیشتر نهادهای جمهورای اسلامی و همکاری صمیمانه با آنها در جهت تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی و ریشه کن کردنبقایایفساد وفحشاء ومادی گرائی بجامانده ازفرهنگ طاغوت واستعمارومبارزه پیگیر با هرنوع گرایش شرک آلود وایجاد زمینه رشد ارزش های معنویدر جامعه و شکوفائی استعدادهای نسل جوان در زمینه های اخلاقی، فرهنگی، علمی و فنی از طریق امر به معروف و نهی از منکر.

۵-تلاش برای تحقق بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانتا جائی که آحاد نیروی کار کشور در مالکیت ابزاری که با آن کار می کنند شریک و سهیم گردند.

۶-تأکید بر اجرای کامل اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شکلی که بخش تعاونی عملاً وسیع ترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل دهد.

۷-تأکیدبردو اصل تولی وتبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانکه متضمن رعایتکامل استقلالسیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامیکشور بدون وابستگی و گرایش به شرق و غرب می باشد.

۸-حمایت از توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان به ویژه کارگران مسلمان و کمک به محرومان و مستضعفان جهان، پشتیبانی همه جانبه از مبارزه ملتهای مستضعفی که در راه حق آزادی مبارزه می کنند و حمایت از حرکتهای حق طلبانه کارگران مستضعف جهان.

۹-توسعه و تحکیم روابط برادرانه با تشکلهای اسلامی دیگر.

۱۰-مبارزه علیه کفر و استکبار جهانی، نژاد پرستی، صهیونیسم و حامیان آنها در سراسر جهان.

۱۱-کلیه اعضای خانهکارگر التزام خودبهقانون اساسیجمهوریاسلامیایران را اعلام می دارند.

۱۲-هرگونه تغییر در مفاد مرامنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ده قانون احزاب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

۱۳-کلیه اهداف و وظایفیکه در اینمرامنامه پیشبینی شدهچنانچه با وظایف یکیاز وزارتخانهها یا سازمانهای دولتیمربوطباشد،پساز اخذ مجوز از وزارتخانهیاسازمانذیربطبه مرحله اجرا درخواهد آمد.

۱۴- این مرامنامه در یک مقدمه وچهارده بند تنظیم و به تصویب رسید.

براساس یک ضرورت درجهت استیفای حقوق اقشار محروم و مولدکشور با حمایت شهیدمظلوم بهشتی و رهبر معظم انقلاب و عنایت ویژه حضرت امام (ره)خشت نخستین هسته های کارگری در درون واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نهاده شد.شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با حضور نیروهای مخلص،درد آشنا و علاقه مندچون برادران حسین کمالی،علیرضا محجوب و علیربیعی چترحمایتهای خودرا گسترده تر ساخته و پاسخ به نیاز ایجاد یک نهاد خاص درجهت اشاعه فرهنگ کار و تولید و سازندگی را ملموس ترنمود و این نقطه آغازین پدیدآمدن خانه کارگر گردید. در ذیل ایتدا به معرفی بخش های مختلف خانه کارگر پرداخته شده است و سپس مرامنامه، اساسنامه و اطلاعات مختصری جهت عضویت ارائه می گردد.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…