دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۰

ترور رسمی وغیررسمی دو وجه یک سیاست

رژیم البته تجربه قتل های زنجیره ای ومنتسب کردن آن ها به گرو های خودسررا دارد .اما امروزه باتوجه به ابعاد بحران و مساله استمرارمبارزه به صرف ادعای خودسربودن نمی توان سروته مساله را هم آورد.و هرازچندی هم عده ای ازخودی های خودسر  را دستگیروقربانی کرد

پیرامون ترورجنایت آمیزیک استاد دانشگاه

درنگ برانجام جنایت وتروریک استاد دانشگاه توسط جوخه های مرگ (وهم چنین حادثه  تیراندازی به کروبی) درپی سخنان خامنه ای وبرخی تفسیروتاویلهای نادرست وغیردقیق ازسخنان وی مبنی برعقب نشینی و… ازآن جهت که می تواند دریافتن دقیق ترسیاست های سرکوب حاکمیت کمک کننده باشد دارای اهمیت است.

درپی جنایت وترورهای صورت گرفته درتظاهرات روزعاشورا و نحوه توجیه وفرافکنی رژیم درمورد آنها،درمطلبی پیرامون رویدادهای عاشورا من این فرضیه را مطرح ساختم که رژیم  برآن است که بشیوه برخی ازحکومت های دیکتاتوری سابق آمریکای لاتین با تشکیل جوخهای بازسازی جوخهای ترور به تصفیه مخالفین وایجاد فضای ارعاب مبادرت کند.هدف آنست که با یک تیرباصطلاح دو نشان زده شود:هم مخالفین را تروروفضای رعب و سرکوب را حاکم کند وهم درهمان حال برای باصطلاح فرارازمسئولیتهای شناخته شده وعواقب کیفری تخطی وظایف بدیهی  یک دولت نسبت  به حفظ امنیت شهروندانش پوششی دست وپاکند. بهمین دلیل بود که پیشاپیش ترورها رامشکوک ویا منتسب به عوامل باصطلاح ضدانقلاب وگروهای اپوزیسیون کرد.وبرای مستدل نشاندن آنها،به فکرتولید سناریو ونمایشات تلویزیونی برای این هدف خود نیزبرآمد.واقعیت آن است که درپی قیام مردم تهران درروزعاشورا ازنظرباصطلاح شرعی حکم وفتوای کلی محارب بودن مردم معترض صادرشده است و لی  پیش برد آن درجهان کنونی کارچندان آسانی نیست. رژیم البته تجربه قتل های زنجیره ای ومنتسب کردن آن ها به گرو های خودسررا دارد .اما امروزه باتوجه به ابعاد بحران و مساله استمرارمبارزه به صرف ادعای خودسربودن نمی توان سروته مساله را هم آورد.و هرازچندی هم عده ای ازخودی های خودسر  را دستگیروقربانی کرد.برای فرارازاین دشواری ، رژیم ترجیج داده است که این بار آن ها را به اپوزیسیون و نیروهای مخالف خود و بیگانگان و.. منتسب کند وانگشت اتهام را به بسوی  آنها نشانه برود. سخنان هفته گذشته خامنه ای درحضورمقامات رسمی وازجمله مصباح یزدی نشان دهنده آن است که جناح حاکم و خامنه ای لازم می بینند که  دونوع ترور یعنی تروروخشونت رسمی و غیررسمی را به موازات هم به پیش ببرند.درزمان قتل های زنجیره ای بدلیل شکاف بین دولت و بیت رهبری و کانون اصلی قدرت البته رژیم نمی توانست به سهولت این دو وظیفه را به موازات همدیگرپیش ببرد وبهمین دلیل ناچارشد که با دستگیری “نیروهای خودسر” سرانجام خشونت قانونی را جایگزین خشونت غیرقانونی کند.درآن موقع این مساله به عنوان قانون چماق یا چماق قانون کدامیک؟ مورد بررسی قرارگرفت و گفته شد که فعلا تا اطلاع ثانوی چماق قانون مبنا قرارخواهد گرفت. چماقی که منجربه بسته شدن روزنامه ها و بسیاری اقدامات سرکوبگرانه وهم چنین اقدامات ناظربه فلج کردن دولت اصلاح طلبان گردید. اما اکنون درشرایطی که با توجه به حضورگسترده مردم ناراضی درمیدان عمل دیگرآن سطح ازاقدامات برای کنترل جامعه و مردم پاسخگو نیست، با دست نشانده شدن قدرت مجریه شکاف آن دوره وجودندارد و بهمین دلیل همآهنگی درپیشبردتوأمان این سیاست فراهم ترشده است.ازهمین روی نه فقط چماق قانون به اوج جدید اطلاق جرم محاربه به اعتراض کنندگان ارتقاء پیداکرده است بلکه به موازات آن تشکیل جوخهای ترورنیزدردستورکارقرارگرفته است.برای رژیم روشن شده است که دیگرنمی توان به شیوه تاکنونی به حفظ قدرت ادامه داد،بلکه باید سطح دیگری ازسرکوب را به عنوان آخرین تلاش ممکن  برای حفظ موجودیت خود به کارگرفت. تلقیق خشونت قانونی وغیرقانونی(شامل تیم های ترور) درپاسخ به این معضل وتدبیری برای باقی ماندن است. سخنان دوپهلوی خامنه ای را باید ناظربرهمین سیاست دوگانه دانست که البته او با تأکید براقدامات قانونی(یا بهتراست بگوئیم چماق قانون) درواقع میخواهد مسولیت های حقوقی و عواقب جهانی ظاهرشدن دولت درهیأت باندهای ترور را پنهان نماید.ضمن آنکه درهمان حال بنظرمی رسد درحال حاضر تعیین تکلیف با سران فتنه ودستگیری آنها را نیزجزئی ازوظایف چماق قانون می داند ونه درحیطه جوخه های مرگ،که درزمان خود انجام خواهد شد.

بی شک انتخاب یک استاد دانشگاه برای تروردرشرایطی که اعتراضات اساتید نیزدرحال اوج گیری بوده و پیوند جنبش دانشجوئی و اساتید(همانند انقلاب بهمن)میتواند به ابعاد جنبش دانشجوئی ابعاد نیرومندی تری بدهد، بی ارتباط نیست.

پاشنه آشیل رژیم:

ازآنجاکه سرنخ هردوسطح ترور ازیک جا نشأت می گیرد و مدیریت می شود، همواره انبوهی ازتناقضات وفاکتها دراقدام وعمل رژیم وجود دارند که تمرکز برروی آنها و افشاء کردنشان دست رژیم را روکرده و شرایط محکومیت وی درافکارعمومی داخل وخارج را بیش ازپیش آماده می کند.بویژه آسیب پذیری ودروغ پردازی های رژیم درمورد منتسب کردن این جنایت  به مخالفین خو،ویا هم چون منتسب کردن سازماندهی  تظاهرات عاشورا  به بهائی ها بخوبی پرده ازدروغ پراکنی های وی برمی دارد . دردنیای امروزنمیتوان هم درقالب تیم های ترورعمل کرد و هم درهمان حال به نام دولت مدعی داشتن مسؤلیت دربرابرامنیت شهروندان بود. باید ازطریق افشاء موثرتناقضات رژیم با تکیه برواقعیت ها ونشاندادن دم خروس بیرون زده اززیرقبای ریا وفریب، باوفهماند که دنیای امروز را نمیتوان با این ترفندهای جنایتکارانه و درعین حال ابلهانه فریفت . گرچه می توان هم چون کبک  سرخویش را دربرف فروکرد ونشانه های مربوط به نزدیک شدن پایان عمر خود را نادیده گرفت، ومتنظر لحظه مرگ ماند.بی شک مردم و جوانان مبارزه وغیورهم چنانکه طرفندهای قبلی در ایجاد رعب و وحشت را یک به یک بی خاصیت کردند،اکنون نیرخواهند توانست آخرین تلاش مذبوحانه رژیم را درهم بشکنند.آزادی ورهائی البته ودیعه گرانبهائی است که بدون پرداخت بهای آن بدست آمدنی نیست. 

 

۲۰۱۰-۰۱-۱۳

تاریخ انتشار : ۲۳ دی, ۱۳۸۸ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…