سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۲

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۲

ترور رسمی وغیررسمی دو وجه یک سیاست

رژیم البته تجربه قتل های زنجیره ای ومنتسب کردن آن ها به گرو های خودسررا دارد .اما امروزه باتوجه به ابعاد بحران و مساله استمرارمبارزه به صرف ادعای خودسربودن نمی توان سروته مساله را هم آورد.و هرازچندی هم عده ای ازخودی های خودسر  را دستگیروقربانی کرد

پیرامون ترورجنایت آمیزیک استاد دانشگاه

درنگ برانجام جنایت وتروریک استاد دانشگاه توسط جوخه های مرگ (وهم چنین حادثه  تیراندازی به کروبی) درپی سخنان خامنه ای وبرخی تفسیروتاویلهای نادرست وغیردقیق ازسخنان وی مبنی برعقب نشینی و… ازآن جهت که می تواند دریافتن دقیق ترسیاست های سرکوب حاکمیت کمک کننده باشد دارای اهمیت است.

درپی جنایت وترورهای صورت گرفته درتظاهرات روزعاشورا و نحوه توجیه وفرافکنی رژیم درمورد آنها،درمطلبی پیرامون رویدادهای عاشورا من این فرضیه را مطرح ساختم که رژیم  برآن است که بشیوه برخی ازحکومت های دیکتاتوری سابق آمریکای لاتین با تشکیل جوخهای بازسازی جوخهای ترور به تصفیه مخالفین وایجاد فضای ارعاب مبادرت کند.هدف آنست که با یک تیرباصطلاح دو نشان زده شود:هم مخالفین را تروروفضای رعب و سرکوب را حاکم کند وهم درهمان حال برای باصطلاح فرارازمسئولیتهای شناخته شده وعواقب کیفری تخطی وظایف بدیهی  یک دولت نسبت  به حفظ امنیت شهروندانش پوششی دست وپاکند. بهمین دلیل بود که پیشاپیش ترورها رامشکوک ویا منتسب به عوامل باصطلاح ضدانقلاب وگروهای اپوزیسیون کرد.وبرای مستدل نشاندن آنها،به فکرتولید سناریو ونمایشات تلویزیونی برای این هدف خود نیزبرآمد.واقعیت آن است که درپی قیام مردم تهران درروزعاشورا ازنظرباصطلاح شرعی حکم وفتوای کلی محارب بودن مردم معترض صادرشده است و لی  پیش برد آن درجهان کنونی کارچندان آسانی نیست. رژیم البته تجربه قتل های زنجیره ای ومنتسب کردن آن ها به گرو های خودسررا دارد .اما امروزه باتوجه به ابعاد بحران و مساله استمرارمبارزه به صرف ادعای خودسربودن نمی توان سروته مساله را هم آورد.و هرازچندی هم عده ای ازخودی های خودسر  را دستگیروقربانی کرد.برای فرارازاین دشواری ، رژیم ترجیج داده است که این بار آن ها را به اپوزیسیون و نیروهای مخالف خود و بیگانگان و.. منتسب کند وانگشت اتهام را به بسوی  آنها نشانه برود. سخنان هفته گذشته خامنه ای درحضورمقامات رسمی وازجمله مصباح یزدی نشان دهنده آن است که جناح حاکم و خامنه ای لازم می بینند که  دونوع ترور یعنی تروروخشونت رسمی و غیررسمی را به موازات هم به پیش ببرند.درزمان قتل های زنجیره ای بدلیل شکاف بین دولت و بیت رهبری و کانون اصلی قدرت البته رژیم نمی توانست به سهولت این دو وظیفه را به موازات همدیگرپیش ببرد وبهمین دلیل ناچارشد که با دستگیری “نیروهای خودسر” سرانجام خشونت قانونی را جایگزین خشونت غیرقانونی کند.درآن موقع این مساله به عنوان قانون چماق یا چماق قانون کدامیک؟ مورد بررسی قرارگرفت و گفته شد که فعلا تا اطلاع ثانوی چماق قانون مبنا قرارخواهد گرفت. چماقی که منجربه بسته شدن روزنامه ها و بسیاری اقدامات سرکوبگرانه وهم چنین اقدامات ناظربه فلج کردن دولت اصلاح طلبان گردید. اما اکنون درشرایطی که با توجه به حضورگسترده مردم ناراضی درمیدان عمل دیگرآن سطح ازاقدامات برای کنترل جامعه و مردم پاسخگو نیست، با دست نشانده شدن قدرت مجریه شکاف آن دوره وجودندارد و بهمین دلیل همآهنگی درپیشبردتوأمان این سیاست فراهم ترشده است.ازهمین روی نه فقط چماق قانون به اوج جدید اطلاق جرم محاربه به اعتراض کنندگان ارتقاء پیداکرده است بلکه به موازات آن تشکیل جوخهای ترورنیزدردستورکارقرارگرفته است.برای رژیم روشن شده است که دیگرنمی توان به شیوه تاکنونی به حفظ قدرت ادامه داد،بلکه باید سطح دیگری ازسرکوب را به عنوان آخرین تلاش ممکن  برای حفظ موجودیت خود به کارگرفت. تلقیق خشونت قانونی وغیرقانونی(شامل تیم های ترور) درپاسخ به این معضل وتدبیری برای باقی ماندن است. سخنان دوپهلوی خامنه ای را باید ناظربرهمین سیاست دوگانه دانست که البته او با تأکید براقدامات قانونی(یا بهتراست بگوئیم چماق قانون) درواقع میخواهد مسولیت های حقوقی و عواقب جهانی ظاهرشدن دولت درهیأت باندهای ترور را پنهان نماید.ضمن آنکه درهمان حال بنظرمی رسد درحال حاضر تعیین تکلیف با سران فتنه ودستگیری آنها را نیزجزئی ازوظایف چماق قانون می داند ونه درحیطه جوخه های مرگ،که درزمان خود انجام خواهد شد.

بی شک انتخاب یک استاد دانشگاه برای تروردرشرایطی که اعتراضات اساتید نیزدرحال اوج گیری بوده و پیوند جنبش دانشجوئی و اساتید(همانند انقلاب بهمن)میتواند به ابعاد جنبش دانشجوئی ابعاد نیرومندی تری بدهد، بی ارتباط نیست.

پاشنه آشیل رژیم:

ازآنجاکه سرنخ هردوسطح ترور ازیک جا نشأت می گیرد و مدیریت می شود، همواره انبوهی ازتناقضات وفاکتها دراقدام وعمل رژیم وجود دارند که تمرکز برروی آنها و افشاء کردنشان دست رژیم را روکرده و شرایط محکومیت وی درافکارعمومی داخل وخارج را بیش ازپیش آماده می کند.بویژه آسیب پذیری ودروغ پردازی های رژیم درمورد منتسب کردن این جنایت  به مخالفین خو،ویا هم چون منتسب کردن سازماندهی  تظاهرات عاشورا  به بهائی ها بخوبی پرده ازدروغ پراکنی های وی برمی دارد . دردنیای امروزنمیتوان هم درقالب تیم های ترورعمل کرد و هم درهمان حال به نام دولت مدعی داشتن مسؤلیت دربرابرامنیت شهروندان بود. باید ازطریق افشاء موثرتناقضات رژیم با تکیه برواقعیت ها ونشاندادن دم خروس بیرون زده اززیرقبای ریا وفریب، باوفهماند که دنیای امروز را نمیتوان با این ترفندهای جنایتکارانه و درعین حال ابلهانه فریفت . گرچه می توان هم چون کبک  سرخویش را دربرف فروکرد ونشانه های مربوط به نزدیک شدن پایان عمر خود را نادیده گرفت، ومتنظر لحظه مرگ ماند.بی شک مردم و جوانان مبارزه وغیورهم چنانکه طرفندهای قبلی در ایجاد رعب و وحشت را یک به یک بی خاصیت کردند،اکنون نیرخواهند توانست آخرین تلاش مذبوحانه رژیم را درهم بشکنند.آزادی ورهائی البته ودیعه گرانبهائی است که بدون پرداخت بهای آن بدست آمدنی نیست. 

 

۲۰۱۰-۰۱-۱۳

تاریخ انتشار : ۲۳ دی, ۱۳۸۸ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!