یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵

رئالیسم جادوئی داعشی

در یک متن نروژی در بارە رئالیسم جادوئی چنین آمدە است: "یک روش برای داستان سرائی کە در آن واقعیت و خیال در هم ادغام می شوند،... خوانندە فراخواندە می شود تا جادو را بە عنوان دنیای واقعی پذیرا شود،... در آن، درک قراردادی غرب از زمان، مکان، علت و معلول و هویت شخصی و ملی بە چالش کشیدە می شوند،..."١


در یک متن نروژی در بارە رئالیسم جادوئی چنین آمدە است: 
“یک روش برای داستان سرائی کە در آن واقعیت و خیال در هم ادغام می شوند،… خوانندە فراخواندە می شود تا جادو را بە عنوان دنیای واقعی پذیرا شود،… در آن، درک قراردادی غرب از زمان، مکان، علت و معلول و هویت شخصی و ملی بە چالش کشیدە می شوند،…”١

و این چنین است هنگامی کە ما آثار گارسیا مارکز نویسندە را می خوانیم تمامی تعاریف ذکرشدە یکجا در ذهن ما فعال می شوند، و ما بە یکبارە از طریق یک ادغام نامانوس دوبارە بە آن فراخواندە می شویم کە درکی دیگر از واقعیت داشتە باشیم. بە عبارتی دیگر، حقیقتی دیگر در درون ما شکل می گیرد در بارە واقع یا واقعییات اغلب سفت و سخت و تکراری بیرونی اطراف ما.

اما در یک گریز سادە از دنیای ادبیات بە سیاست و یا در یک تطبیق سادە میان این دو و البتە در رابطە با پدیدەهائی مانند داعش، ما خیلی سادە در دنیای واقع بدون آنکە از طریق یک متن ادبی بە دنیای فانتازی فراخواندە بشویم، با یک جهان رئال جادوئی روبرو می شویم کە تا حدود زیادی تعاریف عنوان شدە از رئالیسم جادوئی در مورد آن صدق می کند. و داعش درست مصداق منفی و نگاتیو این روش داستان سرائی در حیطە تلاش برای کسب قدرت در جهان رئال است. آنان تلاش می کنند کە ما را بە پذیرش دنیای جادوئی خود بعنوان دنیای واقع وادارند،… درک بشری از زمان، مکان، علت و معلول  و هویت شخصی و ملی را بە چالش می کشند،… و سرانجام اینکە سعی می کنند حقیقتی دیگر را از واقع بە ما از طریق اجبار خشن بشناسانند.

شاید همە ما فیلم “غلام حلقە” The lord of the ring را دیدە باشیم، فیلمی کە در آن آدمها همراە و متحد با موجودات فوق بشری دیگر، بە جنگ مرگ و زندگی با موجودات دیگری برمی خیزند کە بە جز خود، فلسفە وجودی هر موجود دیگری را بە چالش می کشند. در این فیلم ما بە صراحت با قساوت خارج از تصور نیروی مرگ روبرو هستیم، حالتی کە بسیار شبیە داعشیهاست، و یا بهتر بگوئیم داعشیها شبیە آنان، زمان دیگر یک خط متداوم از زندگی بە مرگ نیست، بلکە از مرگ بە زندگیست (آنهم زندگی در یک شکل مجازی در دنیائی دیگر)، مکان، پیش آنان جائی سیال، مبهم و تعریف نشدە است و تنها تکیەگاهی است برای حس خود و اندیشە خود و نقطە آغاز حرکتی جهانشمول، علت و معلول جاری و پذیرفتە شدە نیز پیش آنان می شکند و همە چیز تسلیم یک ارادە مافوق بشری می شود تا از طریق داعش منطق جاری و پذیرفتە شدە را واژگون کند، مفهوم شخص رخت برمی بندد و فردیت یک موجود مقدس و فراطبیعی چنان پهنا می گسترد کە همە را در خود فرومی برد، و سرانجام اینکە مرزهای ملی می شکنند و بە جای آن، کرە خاکی یک ماوا برای یک ناسیون می شود و آن هم ناسیونی کە تنها بر اساس تعلق دینی تعریف می گردد.  

و البتە وجود داعش همانند روش داستان سرائی رئالیسم جادوئی جالب و جذاب است، زیرا کە اولا نوع جدیدیست از داستان سرائی، و زیرا کە حقیقتی دیگر از واقع مالوف تصویر می کند، واقعی کە شاید بسیاری از آن خستە شدەاند. پس آیا برای پس راندن رئالیسم جادوئی نوع داعشی، ما بە رئالیسم دیگری محتاج نیستیم از گونەای دیگر کە در آن مفاهیم موجود بار دیگر بە چالش کشیدە شوند تا بتوان دنیای جدیدی بنیان نهاد کە در آن نتوان دیگر رئالیسم جادوئی داعشی تولد دوبارە یابد؟

زیرنویس:

۱ – Bibliotekarsstudents nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 18.06.14

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر, ۱۳۹۴ ۳:۳۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران