چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۹

ضرورت انحلال پیمان ناتو

اما مورد اخیر شکاف میان اروپا و آمریکا، بویژە حرفهای مرکل در مورد ضرورت حفظ رابطە با رقیبان خود در سطح بین الملل، نیز نشان می دهد کە دیگر نمی شود جهان را با منطق دو قطبی یا چند قطبی نگاە کرد. واقعیت این است کە منافع چنان درهم تنیدە شدەاند کە هیچ کشوری را از کشوری دیگر بی نیاز نیست و بنابراین می توان بدون منطق جنگ و پیمانهای نظامی، بر اساس نیاز متقابل و چند جانبە، بە ایجاد چنان روابطی دست زد کە بتوان منافع همە را تامین کرد.

پیمان ناتو در سال ١٩۴٨، از طرف کشورهای غربی برای مقابلە با اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. هدف، در اصل، جلوگیری از احتمال حملە این کشور و همپیمانان علیە کشورهای غرب اروپا در شرایطی بود کە اتحاد شوروی در جریان جنگ دوم جهانی و سهم عمدەای کە در شکست فاشیسم هیتلری داشت، توانست بخشهای شرقی اروپا را از طریق همیاری کمونیستها در بقدرت رسیدن، بە متحد خود تبدیل کند. بدنبال تشکیل ناتو، بلوک شرق نیز پیمان دفاعی ورشو را ایجاد کرد.

بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، پیمان ورشو منحل شد. در آن شرایط، توقع، منطقا این بود کە پیمان ناتو نیز منحل شود، اما نە تنها این کار صورت نگرفت، بلکە با تشویق پیوستن کشورهای شرق اروپا بە آن و برنامە کشورهای اصلی عضو برای تقویت بیشتر اتحاد نظامی، ناتو عملا بە قویترین و مهمترین پیمان نظامی در جهان تبدیل شد.

هم اکنون با بە قدرت رسیدن ترامپ، شکافهای درون این پیمان نظامی بیشتر دهن باز می کنند و ترامپ با پیروی کردن از سیاست فشار بر روی کشورهای عضو آن برای افزایش سهم عضویت، ناتو را با دشواری های سیاسی معینی روبرو کردە است. فشارهای ترامپ کە با لجاجت، تحقیر و کلمات نامناسب همراە اند، اعتراض عمدە اعضای ناتو از جملە آلمان را برانگیختە است.

اما آیا ناتو، دیگر ضرورت وجودی دارد؟ در یک جواب کوتاە باید گفت کە بعد از فروپاشی بلوک شرق، نە تنها هیچ کشوری در جهان از آنچنان قدرتی در مقابل غرب برخوردار نبودە و نیست کە بتواند موجودیت آن را بصورت یکطرفە تهدید کند، بلکە ناتو بە وسیلەای جهت تداخل و فشار بر کشورهای دیگر تبدیل شدە و بە سمبل دخالت های غرب در امور کشورهای دیگر در جهان فراشوروی فراروئیدەاست. هرچند قبلا نیز همین نقش را داشت، اما این بار در شرایطی فارغ از رقیب.

هم اکنون ضرورت انحلال ناتو بیش از پیش برجستە شدەاست. در جهان، هیچ کشوری وجود ندارد کە عملا بە کشورهای دیگر حملە کردە باشد (بویژە بە اقمار ناتو)، تا ناتو از طریق اتحاد نظامی خود بە مقابلە برخاستە باشد، بلکە برعکس، این کشورهای عضو ناتو اند کە عملا برنامە دخالت و حملە بە کشورهای دیگر را در سر می پرورانند. حتی مورد حملە نظامی عراق بە کویت هم کە با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت، اگر در همان مقطع قبل از جنگ، دیپلماسی مخفی آمریکا بە مخالفت با آن برمی خاست، فاجعە جنگ خلیج فارس هیچگاە صورت نمی گرفت. مورد جنگ ایران و عراق هم مشابە همین مسئلەاند. بدون همیاری غرب، حملە صدام بە ایران ناممکن می بود.  

اما مورد اخیر شکاف میان اروپا و آمریکا، بویژە حرفهای مرکل، صدر اعظم آڵمان، در مورد ضرورت حفظ رابطە با رقیبان خود در سطح بین الملل، نشان می دهند کە دیگر نمی شود جهان را با منطق دو قطبی یا چند قطبی نگاە کرد. واقعیت این است کە منافع چنان درهم تنیدە شدەاند کە هیچ کشوری را از کشوری دیگر بی نیاز نیست و بنابراین می توان بدون منطق جنگ و پیمانهای نظامی، بر اساس نیاز متقابل و چند جانبە، بە ایجاد چنان روابطی دست زد کە بتوان منافع همە را تامین کرد. جالب است در جهانی کە هنوز کشورهای غربی از لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی، نظامی و سیاسی از توان شمارە یک بهرەمنداند، همین کشورهایند کە دارای بزرگترین اتحاد نظامی میان خود هستند! این در حالیست کە عمدە کشورهای دیگر عمدتا بر اساس دکترین دفاع ملی عمل می کنند. واقعیت این است کە ناتو بجای خصلت دفاعی، خصلت تعرضی دارد و این علت وجودی آن را عملا دشوارتر کردەاست. ترامپ سهم بیشتری در پرداخت عضویت طلب می کند زیرا کە دیپلماسی او بر اساس زور و قدرت پایە ریزی شدە است و درصدد است کە پای کشورهای اروپائی را بیشتر بە این منجلاب بکشاند.   

در مورد روسیە و ترس غرب از آن هم باید گفت کە این پیشروی غرب بسوی شرق و پیمان شکنی با روسها در مورد مسئلە اوکرائین بود کە بە موضع روسیە در حملە بە تمامیت ارضی دولت اکرائین، خصلت تعرضی بخشید و آن را بە تسخیر کریمە واداشت.

پیمان ناتو را منحل کنید! امنیت غرب دیگر نیازی بە چنین اتحادهای نظامی ندارد. غرب بدون این پیمان نیز از آنچنان موقعیت و پرستیز نظامی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است کە کشورهای دیگر بفرض دشمنی، بتوانند بە آسانی بە آن بتازند. پیمانهای نظامی از منطق جبهەای بهرەمنداند، و این در حالیست کە بر خلاف دوران وجود شوروی، چنین جبهەبندی هائی عملا و در همان مقیاس وجود ندارند.

 

تاریخ انتشار : ۲۲ تیر, ۱۳۹۷ ۱:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!