جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۲

منطقی مشترک برای مقابلە با تندروی

در سیاست، برای بە عقب راندن جریانات تندرو می توان تاکتیکی هم عمل کرد، بدون اینکە آن را بە حساب استراتژی گذاشت. افراط گرائی، آن سیستم فکریست کە همە از آن ضرر می بینند. منطق مقابلە با آن، در همە جهان بنوعی مشابە است

در صحنە سیاسی ایرانی، جریانی وجود دارد بە نام ‘تندروها’ و یا بهتر بگوئیم در شکل مشخص تر آن ‘دلواپسان’ کە در دوران بعد از فرجام شکل گرفتە است. بە بیانی دیگر، تندروها سالهاست کە وجود دارند، درست از همان ابتدای تولد جمهوری اسلامی، اما این جریان، مادر زیرگروههای فراوانی بودە است کە یکی از آنان دلواپسان می باشد.

تندروها و دلواپسان در تمامی این سالها، پایە اساسی آن گرایشی بودە اند کە ابراهیم امینی١ آنان را واپسگرا می نامد، و یا روحانی٢ آنان را ‘هنوز ناشناختگان’!

از سوئی دیگر آنگاە کە سخن بر سر برخورد با چنین جریانی می باشد، بطور کلی گرایشی در صحنە سیاست عقلگرای کشور اعم از داخلی و یا خارجی آن وجود دارد کە بسیار مایل بە حذف تندروها از صحنە سیاسی کشوراند. زیرا کە آنان، یعنی تندروها (با تمامی زیرمجموعەهایشان) بشدت مستعد آنند کە در صورت در دست گرفتن سکان کشور، ایران را در سمت تقابل خطرناک با خارج و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی و فرهنگی پیش بینی ناپذیر و بشدت سرکوبگرانە جلو ببرند. واقعیت این است کە آنان از عرفی کردن رابطە کشور با خارج اساسا گریزانند و ایران را وسیلەای برای صدور انقلاب از طرق تشنج بیشتر و جنگ با جهان می بینند.

آنگاە کە سخن بر سر بە عقب راندن این جریان در صحنە سیاسی کشور است، دو گرایش اصلی و عمدە وجود دارد. اول، جریانی است کە برای بە عقب راندن آن معتقد بە حذف کل نظام جمهوری است. یعنی می گوید بدون حذف کل نظام، نمی توان این گرایش را نیز در آن بە عقب راند و اساسا حتی اگر هم بە عقب راند، نتیجە چندانی از آن حاصل نمی شود. آنان می گویند کە تندروها فرزند خلف سیستم و ایدئولوژی برخاستە از آنند و بنابراین حذف ناشدنی، می گویند شاید بتوان آنان را بشیوە موقت و تاکتیکی عقب راند، اما می مانند و سر بزنگاهها دوبارە قدرتمند می شوند و قادرند صحنە سیاست کشور را بشدت متاثر کنند. جریان دومی وجود دارد کە عقب راندن این جریان را منوط بە حذف کل سیستم نمی کند، بلکە معتقد است کە می توان آنان را عقب راند و برای این عقب راندن، از پتانسیل های موجود در خود سیستم کنونی هم استفادە کرد. آنان می گویند کە عقب راندنها، مابەزاهای معین و مهم برای کشور دارد، تاثیراتی کە نمی شود براحتی از آنان گذشت.

در تائید نظر دوم، بگذارید بە تجربە کشورهای سرمایەداری توجە کنیم: در سیستم سرمایەداری (حتی مدل پست مدرن آن هم)، هنوز خطر راسیستها و فاشیستها از بین نرفتە است. بە نمونە سوئد و فرانسە توجە کنید کە چگونە راست افراطی خودنمائی می کنند! اما این مانع از آن نمی شود کە احزاب چپ و ترقی خواە در این کشورها، حذف قطعی تندروها را منوط بە از بین بردن سیستم کاپیتالیستی بکنند. آنان آنگاە کە خطر راسیسم و تسلط آن بر دولت وجود دارد، با احزاب راست بشیوە موقتی هم کە شدە همسو شدە و در یک کارزار تبلیغاتی سعی می کنند آنان را بە عقب برانند.

پس در سیاست، برای بە عقب راندن جریانات تندرو می توان تاکتیکی هم عمل کرد، بدون اینکە آن را بە حساب استراتژی گذاشت. افراط گرائی، آن سیستم فکریست کە همە از آن ضرر می بینند. منطق مقابلە با آن، در همە جهان بنوعی مشابە است.

 زیرنویس:

١ـ آرمان امروز، شمارە ٣٣١۴، مقالە ‘دو تفکر عقلگرا و واپسگرا در انتخابات’

٢ـ آرمان امروز، شمارە ٣٣١۴، مطلب ‘شما اینها را نمی شناسید’

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ۸:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها! اخیرا افشاگری‌های یک مقام سابق دستگاه سرکوب که مسئولیتی چون ریاست زندان و از جمله اوین را، آنهم

ستاره و آهو…

ستاره و آهو، چهل و پنج سال پیش ساخته شد و علت عدم انتشار آن اصرار پدر بر اجرای آن توسط خواننده خانم بود که مقدور نبود. استاد هوشنگ ابتهاج با لطافت هرچه تمام پس از درک این ملودی نوین، چنین حکایت عاشقانه و بدیع را بر روی آهنگ سرود.

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

ستاره و آهو…

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!