جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

نگاهی بە سخنان اخیر باراک اوباما

علیرغم این پارادوکس تاریخی، باید سخنان باراک اوباما را بە فال نیک گرفت و در تعمیم سخنان وی در آن جهتی کوشید کە همانطوری کە استراتژی اعمال زور بە گفتە اوباما کارایی خود را از دست دادە است، همین اعتقاد بە عدم کارایی زور بە سیاست مسلط خارجی آمریکا در منطقە نیز تبدیل شود

بنابر گزارش بی بی سی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از ماهها ناآرامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در جریان یک سخنرانی، سیاستهای آمریکا را درباره خاورمیانه و جهان عرب اعلام کرد.

آقای اوباما در ابتدای سخنانش گفت کە آمریکا شاهد بازگشایی فصلی تازه در عرصه دیپلماتیک و در دورانی است که تغییرات چشمگیری در جهان عرب و خاورمیانە در حال شکل گیری است. باراک اوباما در جریان این سخنرانی بر چند اصل تاکید کرد: اول اینکە استراتژی اعمال زور بیش از این کارایی ندارد، دوم اینکە آمریکا بە ثبات و ارادە ملتها احترام می گذارد و سوم تاکید بر این امر کە آمریکا هموارە از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقە حمایت کردە است.

واقعیت این است کە آمریکا بعد از بە حرکت درآمدن جنبشهای مردمی در کشورهای عرب، اگرچە با تاخیر، اما سرانجام بە همگرایی محتاطانە با این جنبشها برخواست و در یک اقدام تقریبا پیش بینی نشده بە دوستان همیشگی خود پشت کردە و بە تغییرات لبیک گفت. در واقع سیاست متحرک و دینامیک آمریکا در مورد تغییرات منطقە بە وضوح نشان داد کە دولت آمریکا نە بر مبنای دوستیهای گذشتە، بلکە بر اساس وضعیت عینی موجود و ارزیابی آن بە تعیین سیاست روی آوردە و از این لحاظ بر خلاف گذشتە کە با استفادە از ابزارهای گوناگون و از جملە کودتا، سعی در حفظ هم کیشان خود در کشورها داشت، حال با همراهی با این جنبشها سعی می کند کە منافع خود را در بطن تغییرات آنها جستجو کند. بە بیانی دیگر نە در سیاستی گذشتە گرایانە، بلکە در سیاستی آیندە نگرانە و البتە با تلاش در مسیر حفظ و تامین منافع خود.

اما چرا آمریکا بە چنین سیاستی روی آوردە است؟ در این رابطە دو علت را می توان برشمرد: علت اول اینکە بە دلیل تغییر شرایط، دیگر این امر امکان ناپذیر است کە بتوان جنبشها را در دایرە تنگ عقب نشینی و شکست محبوس کرد. وسعت ارتباطات در میان تودەهای مردم بە یمن انفورماتیک و رشد آگاهی آنان بە حقوق خود، تحولی نیست کە بتوان با منطق قرن بیستمی کە منطق حفظ متحدان از طریق کودتا و خونریزی بود، بە مصاف آن رفت. دلیل دوم آن است کە رشد دمکراسی در منطقە، می تواند سرانجام بە تضعیف بزرگترین رقیب آمریکا در منطقە یعنی جمهوری اسلامی منجر شود. و این بویژە در شرایطی کە امکان تعرض نظامی بە منظور تغییر نظام در ایران بسیار ضعیفتر از قبل شدە است، چنین راهکاری می تواند جایگزین مناسبی لااقل در میان مدت برای مقابلە با جمهوری اسلامی در منطقە باشد. و البتە این استراتژی زمانی موفق از آب درخواهد آمد کە سیر تحولات، منحصر بە کشورهای عربی دوست آمریکا در منطقە نباشد، بلکە بە کشورهای عربی دوست جمهوری اسلامی نیز سرایت و نفوذ کند، و از این طریق اتحادهای رسمی و نارسمی منطقەای جمهوری اسلامی دچار فروپاشی شود. در واقع اگر روند تحولات در کشورهای عربی تنها بە دایرە دوستان آمریکا محدود بماند، آمریکا لااقل در کوتاە مدت در قبال ایران بسیار باختە بە نظر خواهد آمد، اما اگر این تحولات ممتد و مستمر باشد، و پای آن بە کشورهایی مثل سوریە نیز کشیدە شود، در واقع در نهایت بمنزلە شکست جمهوری اسلامی و آغاز دورانی جدید در منطقە است کە در آن نە آمریکا بە دلیل وجود دیکتاتورها قادر بە پیشبرد سیاست خود است و نە جمهوری اسلامی هم بە برکت سیستمهای بستە سیاسی قادر بە ترویج فرهنگ سیاسی خود در داخل کشور. در واقع دوران نوین در منطقە، بمنزلە دورانی است کە در آن در نهایت باید هم سیاستهای استراتژیکی کشورهای بزرگ و بویژە آمریکا، دچار تغییرات شگرفی شود و هم استراتژی کشورهای منطقە از جملە جمهوری اسلامی. سخنان اخیر باراک اوباما را درست باید تلاشی در خود وفق یابی در این مسیر ارزیابی کرد.

آمریکا در گذشتە از رژیمهای دیکتاتوری در منطقە در دوران اتحاد شوروی دفاع می کرد، پس از فروپاشی شوروی این سیاست کلاسیکی کماکان ادامە یافت و ادامە آن را این بار وجود جمهوری اسلامی و خطر قدرت گیری نهضت های اسلامی در منطقە از جملە جریاناتی مثل اخوان المسلمین توجیە می کرد. اما حال عقل آمریکایی بە پیشواز محتاط آمیز دمکراسی در منطقە رفتە است. در واقع این سخنان اوباما کە می گوید آمریکا همیشە در منطقە از اصلاحات سیاسی و اقتصادی دفاع کردە است، زیاد با تاریخ معاصر نمی خواند. اما علیرغم این پارادوکس تاریخی باید سخنان باراک اوباما را بە فال نیک گرفت و در تعمیم سخنان وی در آن جهتی کوشید کە همانطوری کە استراتژی اعمال زور بە گفتە اوباما کارایی خود را از دست دادە است، همین اعتقاد بە عدم کارایی زور بە سیاست مسلط خارجی آمریکا در منطقە نیز تبدیل شود و روند دمکراسی خواهی در خاورمیانە بە یمن ابزارهای دمکراتیک بە پیش بردە شود.

تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۹:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی