چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۴

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۴

نیروی سومی وجود ندارد

از این منظر بطور عمومی تنها دو آلترناتیو یا گزینە برای وضع فعلی وجود دارد: آلترناتیو جمهوری اسلامی (یعنی ادامە سیستم موجود) و آلترناتیو دمکراتیک. اصلاح طلبان در آخرین تعریف سربازان جریان دمکراتیک کشورند. تشدید سرکوب آنان در هنگامە تسلط تندروها و گرویدن و نزدیک شدن واضحشان بە اپوزیسیون، بخوبی موید این واقعیت است. پس، شق سومی وجود ندارد و تنها توهم است.

می شنویم کە جریانات و یا افرادی در میان اپوزیسیون از ایجاد نیرو یا آلترناتیو سوم می گویند. تقسیم بندی و یا ترسیم آنها از واقعیت وجودی نیروهای موجود چنین است: ١ـ نیروهای تندرو و محافظەکار درون جمهوری اسلامی، ٢ـ نیروهای اصلاح طلب، و سرانجام  ٣ـ نیروی اپوزیسیون و یا دمکراتیک.

اما آیا چنین ترسیمی از لحاظ نیروی آلترناتیو با واقعیت می خواند؟ در جوابی سریع می توان گفت کە نە با واقعیات نمی خواند. درست برعکس، این تصوری کاملا واژگونە از واقعیتهاست. موضوع را بشکافیم!

 

واقعیت جناحها

ـ اساسا نمی توان جمهوری اسلامی را بدون جناحهایش تصور کرد، جناحهای درون و پیرامون این رژیم کە عبارتند از تندروها، اصولگرایان و اصلاح طلبان بطورکلی غیر قابل حذفند و همیشە در آن باقی خواهند ماند، و آنچە ما شاهدش خواهیم بود تنها قدرت گیری این یا آن جناح در وضعیت های متفاوت خواهد بود،

ـ در دوران احمدی نژاد با پشتیبانی صریح رهبری نظام، تلاش بسیاری برای حذف اصلاح طلبان صورت گرفت، اما این کار جمهوری اسلامی را با خطر فروپاشی از درون مواجە کرد، و لاجرم جناحهای دور نگرتر و پراگماتیست بە بازنگری در مواضع خود پرداختند، حتی بە شمول آن خود رهبر هم،

ـ مرز این جناحها متغیر و دینامیکی ست، چنانکە ما شاهد آن هستیم کە در جریان روندها و سیاست، نگاهها تغیر می کنند و جابجائی های معینی صورت می گیرند. بعنوان نمونە فردی مانند روحانی و یا مطهری بە نگاە و مواضع اصلاح طلبان بویژە در سیاست نزدیک می شوند.

 

اصلاح طلبان آلترناتیو نظام نیستند

ـ اصلاح طلبان آلترناتیو نظام نیستند، بلکە مصلحان آنند،

ـ اصلاح طلبان اساسا بر جوانب جمهوری نظام تکیە دارند، و ماباقی جناحها بیشتر بر جوانب انتصابی آن،

ـ اصلاح طلبان دینامیسم انطباق نظام با ضرورتهای روزاند،

ـ اصلاح طلبان هیچ وقت نخواهند توانست تمامیت رژیم را تسخیر و بە زیر کنترل خود درآورند، چنانکە باقی جناحها هم نخواهند توانست.

 

اصلاح طلبان و رابطە آنها با اپوزیسیون  و خواستهای دمکراتیک

ـ چنانکە گفتە شد اصلاح طلبان آلترناتیو نظام نیستند، اما از آنجائی کە مصلحند با بخشی از خواستەهای اپوزیسیون تماس می گیرند، و بانی فضاهای تلطیف شدەتری هم در نظام و هم در صحنە کشور می شوند،

ـ این تلطیف خود را در جلوگیری از ایجاد فضاهای فاشیستی و تماما توتالیتاری بازمی یابد، فضاهائی کە هم کشور را در رابطە با خطرات خارجی در خطر فروپاشی قرار می دهد، و هم فضای مدنی کشور را،

ـ تلطیف فضای کشور از طرفی دیگر راە را برای فعال شدن نیروهای مدنی و تحول طلب غیر خشونت طلب باز می کند، و بدین ترتیب بە تقویت آن نیروهائی منجر می شود کە دمکراسی را پروسەای ممتد و ادامە دار می بینند و نە الزاما انقطاع وار،

ـ تقویت حضور آنان، تقویت عناصر گذار مسالمت آمیز بە یک نظام دمکراتیک را افزایش می دهند، با این پرانتز کە لحظە گذار را نمی توان تماما با جزئیاتش توصیف کرد.

 

نتیجە

بنابراین اصلاح طلبان نە یک آلترناتیو، بلکە با توجە بە نگاە آنان بە مفاهیم جمهوری و تقویت عناصر دمکراتیک در جامعە، عموما بخش حکومتی اپوزیسیون و نیروهای تحول خواه کشورند! نیروئی کە برخورد انتقادی و سازندە اپوزیسیون را می طلبد، و نە برخوردی حذفی و خصمانە را.

از این منظر بطور عمومی تنها دو آلترناتیو یا گزینە برای وضع فعلی وجود دارد: آلترناتیو جمهوری اسلامی (یعنی ادامە سیستم موجود) و آلترناتیو دمکراتیک. اصلاح طلبان در آخرین تعریف سربازان جریان دمکراتیک کشورند. تشدید سرکوب آنان در هنگامە تسلط تندروها و گرویدن و نزدیک شدن واضحشان بە اپوزیسیون، بخوبی موید این واقعیت است. پس، شق سومی وجود ندارد و تنها توهم است.

تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”