پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۵

آیا برگشت امکان پذیر است؟

دهە شصت، دهە عمق سنت و ایستایی نسبی جامعە بود، دهەای کە هنوز پایەهای مادی و معنوی جامعە در اثرتحولات دهەهای بعدی دچار ارتعاش نشدە بودند. دهەای کە در آن نە از انقلاب تکنولوژیک بە معنای کنونیش خبری بود، و نە مردم در سطح کنونی با شاخصهای زندگی مدرن در سطح جهان آشنائی داشتند.

یکی از سرداران سپاە پاسداران بە اسم “جوانی” در مصاحبەای از لزوم باور آوردن مملکت و نظام بە جنگ اقتصادی، و اینکە برای اقتصاد مقاومتی باید بە بسیج مردمی روی آوردە شود، سخن گفت. از طرف دیگر در ادامە سیاستهای تحریمی غرب، خبرگزاریها از ارادە بیشتر آمریکا و متحدانش برای گسترش بیشتر تحریمهای اقتصادی علیە ایران خبردادند. بە این ترتیب ارادە بیشتر غرب برای تشدید تحریمها و ارادە جمهوری اسلامی برای مقابلە با آنها، حکایت از تشدید بیشتر وخامت در مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و کشورهای غربی دارد.

آنچە در سخنان سردار “جوانی” قابل ملاحظە است، الگو قراردادن سیاستهای دهە شصت برای مقابلە با شرایط موجود می باشد کە البتە این بار نە از دهان مسئولان سیاسی رژیم بلکە از دهان فرماندهان نظامیش بیرون می آید، امری کە بە خودی خود موید نقش روزافزون بخش نظامی ـ امنیتی حاکمیت در تعیین راستاهای سیاسی ـ اقتصادی کشور می باشد.

سردار جوانی از مقاومت مردمی، تشویق آنان بە عملی کردن این سیاست و زندە کردن بسیج بیست میلیونی می گوید. امری کە بە گفتە وی می تواند نظام را همانند دوران دهە شصت، مقاوم و ماندگاری رژیم را در مقابل جنگ و تهدیدهای خارجی ضمانت کند، بطوریکە کل نظام بتواند بار دیگر ازکورە داغ بحرانهای موجود، اگر نە پیروز اما شکست نخوردە بیرون بیاید. شکست نخوردە بە معنای ماندگاری کلیت نظام علیرغم وارد شدن ضربەهای شدید بر پیکر آن، و از گذرگاە تسلط آنان بر جامعە نیز، البتە فروریزی جامعە مدنی و زندگی عادی و روزمرە مردم بە علت سیاستهای بە غایت نابخردانە آنان.

بە بیان این سردارسپاهی، نظام می تواند با استفادە از این تجربە، خود را بار دیگربصورت “نە پیروز، نە درهم شکستە”، همچنان حفظ  نماید. اما در این میان آنچە کە مورد توجە این مسئول نظامی نیست، دگرگونی روح دوران در یک تعبیرهگلی، در یک اتمسفرهستی شناسانە است. با نگاهی کلی اگر روح دوران دهە شصت را با دوران کنونی مقایسە کنیم، می توانیم بە نتایج زیر برسیم:

ـ دهە شصت، دهە دوران رمانتیسم انقلابی، و ازاین منظر دوران خودفداکردن فرد درپیشگاه جمع وتسلط یک نوع روانشناسی خاص است کە فرد را در یک اتمسفر “خود هیچ انگاشتگی” و جمع را در اتمسفر “جمع همە چیز انگاشتگی” قرار می دهد.

ـ دهە شصت، دهە اولین تجربە سخت مردم ایران از یک جنگ تمام عیاربود کە آنان را با نتایج حاصلە از آن آشنا کرد. برای اولین بارپیامدهای مرگ آور و بشدت زیانبار جنگ، بطور تمام قد در مقابل مردم خود را بە معرض نمایش گذاشت.

ـ دهە شصت اولین دهە تجربە یک حکومت مذهبی برخاستە ازا نقلاب بود، کە هنوزاکثریت مردم را درتوهم حقیقت گونگی آن نگە می داشت.

ـ دهە شصت، دهەای بود کە در آن هنوز شاخصهای زندگی اکثریت مردم تابعی بود از یک زندگی سادە کە می توانست در همان سادگی خودش برای مدتی ادامە داشتە باشد، بدون هیچ طمع و نیاز عملا آشکاری در راستای مرفە کردن رادیکال آن. حقیقتی کە هنوز ریشە در عدم قدرت گیری خصلتهای روانی و رفتاری سرمایەداری بە شیوە کنونی داشت.

ـ دهە شصت، دهە عمق سنت و ایستایی نسبی جامعە بود، دهەای کە هنوزپایەهای مادی و معنوی جامعە درا ثر تحولات دهەهای بعدی دچارارتعاش نشدە بودند. دهەای کە در آن نە از انقلاب تکنولوژیک بە معنای کنونیش خبری بود، و نە مردم در سطح کنونی با شاخصهای زندگی مدرن در سطح جهان آشنائی داشتند.

ـ و سرانجام اینکە روح دوران کنونی در ایران متاثر ازب ادهای مدرنیسمی است کە نوعی فردگرائی مدرن را القا می کند کە علی رغم همە مشکلات عدم نهادینە شدن و عدم وارستگی آن، بنیادهای سنت گرائی را بە چالش کشیدە است، و مردم را بە بازبینی در تعریف رابطە خود با جمع کشانیدە است، رابطەای کە در آن دیگر بە شیوە سابق فرد خود را ذوب شدە درجمع نمی یابد، بلکە وارد یک رابطە دیالکتیکی جدید با آن شدە است، رابطەای کە خود مفهوم جمع را نیز تغییر دادە است و می رود کە نوع دیگری از مناسبات میان این دو مفهوم ایجاد کند. در این مناسبات، دیگرمثل سابق نمی توان بسیج تودەای کرد، و جامعە را تحت لوای شعارهای سیاسی بە هر جائی کە خواست کشانید.

اما سردار جوانی و همپالگی هایش قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی کشور را در دست دارند، ودرست چنین اهرمیست کە آنان را بیشتر از عوامل دیگر بە احیای سیاستهای اقتصادی قدیم تشویق می کند. سیاستهایی کە اینجا و آنجا بە نوعی عملی شدەاند (بە عنوان نمونە سە نرخی کردن قیمت ارز). اما چنانکە خود این سردار هم می گوید پیشبرد چنین سیاستی (اقتصاد مقاومتی) لازمەاش پشتیبانی و بسیج تودەایست. شاید “جوانی” ها را خوش بیاید کە تحریمهای غرب کمر طبقە متوسط ایران را می شکند و از این منظر تودەهای کثیرتری بە طبقات و اقشار فرودست جامعە می گروند، زیرا کە ازدیاد عددی این تودە، از لحاظ جامعە شناسی ظاهرا همان شرایط دهە شصت را احیا می کند، طوری کە بار دیگر بشود بسیج بیست میلیونی مورد ادعای وی را دوبارە احیا کرد (سخنان خامنەای در مورد لزوم ازدیاد جمعیت را نیز بنوعی باید درهمین راستا دید)، ولی چیزی را کە آنان متوجە نیستند تحول هگلی روح دوران و پارادایمهائیست کە بنوعی جامعە کشور ما را وارد دوران دیگری کردە است. اگر “جوانی” بە اصرار رژیم مطلوبش بر مدرنیزە کردن نیروهای نظامی نیم نگاهی بکند، خود عمق این تحول را درمی یابد.

تاریخ انتشار : ۸ مرداد, ۱۳۹۱ ۲:۵۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!