یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

در مقابل رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی باید ایستاد و بە اعتراض برخاست

اگر چنین مقاومتی شکل بگیرد، می تواند در بە میدان کشاندن مردم و عقب راندن بخش تندرو و افراطی حکومت کە رد صلاحیت ها را کارگردانی می کند مثمر ثمر باشد.

اخبار و گزارشات متعدد رسمی و غیر رسمی، همگی حکایت از آن دارند کە هئیت های نظارت شورای نگهبان تا کنون حداقل ٧٠ درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس کە اکثریت آنان کاندیداهای مستقل، تحولخواە، اصلاح طلب، اعتدالیون دولتی و حتی برخی چهرەهای سرشناس اصولگرایان متمایل بە سیاست های دولت روحانی هستند را رد صلاحیت کردەاند.

گستردگی رد صلاحیتها بە حدی است کە با حجم بزرگی از کنش و واکنش های مخالفت آمیز رد صلاحیت شدگان و حامیان و طرفداران آن ها و بسیاری از سرکردگان تعدادی از جناح های حکومتی، بسیاری از نیروهای راندە شدە از حکومت و بخشی از نیروهای دگراندیش مخالف قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی و اکثریت مردم مواجە شدە و انتظار می رود کە اگر شورای نگهبان و بیت رهبری حاضر بە تجدید نظر در این مسئلە نشوند، دامنە این مخالفت ها و اعتراضات گستردەتر شود.

روحانی، علی لاریجانی، هاشمی رفسنجانی، ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان، تعدادی از استانداران و حتی بعضی از نمایندگان ولی فقیە در استان ها هر یک بە شیوەای و از منظر موقعیت و منافع شان بە مخالفت با این رد صلاحیت ها برخواستە و در تلاشند حداقل تعدادی از کاندیداهای خودی را کە تائید صلاحیتشان متضمن حفظ موقعیت، منافع و سیاست هایشان است بە شکلی تائید صلاحیت کنند.

اما آنطور کە از لابلای پارەای از اخبار منتشر شدە بر می آید، ظاهرا چانە زنی ها در بالا تا کنون نتایج چندانی دربر نداشتە و خامنەای کە عدەای امید داشتند با صدور حکم حکومتی شورای نگهبان را وادار بە تجدید نظر نسبت بە رد صلاحیت شدگان نمایند، در ملاقاتی کە با روحانی در روز سە شنبە داشتە جانب شورای نگهبان را گرفتە و البتە نظر بە هماهنگی هایی کە معمولا بین شورای نگهبان، بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاە بر سر اینگونە موضوعات از پیش صورت می گیرد، انتظار هم نمی رفت کە خامنەای با خواست روحانی و لاریجانی روی خوش نشان دهد.

وقتی کە دستگاە در بالاترین سطوح تصمیم بە رد صلاحیت دینی محافظە کار معتدلی چون علی مطهری می گیرد، وقتی عدەای از نمایندگان فعلی وابستە بە فراکسیون علی لاریجانی را  کە هموارە از مدافعان رهبری خامنەای بودەاند رد می کند، دیگر اصولا جایی برای چانە زدن بر سر تجدید نظر در مورد اصلاح طلبان و سایر رد صلاحیت شدگان نە باقی می ماند و نە انتظار می رود کە اگر قرار باشد تجدید نظری در مورد تعداد اندکی از پرشمار رد صلاحیت شدگان صورت بگیرد، شامل حال آنان بویژە افراد کارآمد و ذی نفوذ شود.

تجدید نظر در بارە ردصلاحیت شدگان، مشروط بە گسترش اعتراضات و ایجاد فشار توامان بر حاکمان از پائین و بالا است و شرط نخست آن مقاومت روحانی، رفسنجانی و جریانات اصلاح طلب و مستقل های شرکت کنندە در انتخابات و بکار گرفتن امکاناتی است کە در اختیار دارند. اگر چنین مقاومتی شکل بگیرد، می تواند در بە میدان کشاندن مردم و عقب راندن بخش تندرو و افراطی حکومت کە رد صلاحیت ها را کارگردانی می کند مثمر ثمر باشد.

و البتە بە اعتباری می توان مدعی بود کە سرنوشت آیندە سیاسی جریان اصلاح طلب، رفسنجانی/ روحانی و حتی لایە های از محافظە کاران میانە رو تا حدود زیادی بستگی بە مقاومت هماهنگ این جریانات و کم و کیف آن دارد. ولی سوال این است کە آیا این مجموعە همگی آمادگی برای یک مقاومت جدی و موثر  در برابر رد صلاحیت ها را دارد؟

رد صلاحیت گستردە کاندیداهای نمایندگی مجلس بی شک تلاشی است از سوی ولی فقیە و متحدین مرتجع و تندرو وی برای جلوگیری از افتادن کنترل مجلس بە دست منتقدین مشروطە خواە رژیم در برهە حساس کنونی و اهمیت آن برای ولی فقیە و نزدیکانش تا حدی است کە حتی از کسب ریاست مجلس توسط لاریجانی جلوگیری شود و ترکیب مجلس آتی بە نحوی نباشد کە کوچکترین مزاحمتی بر سر راە سیاست جریان حاکم  و بویژە گزینش ولی فقیە بعد از خامنەای بوجود آورد. اگر این تلاش با کامیابی مواجە شود، مجلس آیندە، مجلسی بە مراتب بدتر از مجلس کنونی خواهد بود و سرنوشت سیاست های جریان روحانی/ رفسنجانی و بە یک معنی خود آنها نیز بیش از پیش در ابهام خواهد ماند.

رد صلاحیت های اشخاص حامی نظام گرچە مواضع تندروهای طرفدار بیت رهبری را موقتا در هرم قدرت تقویت می کند، ولی شکاف های درون جناح های حکومتی را عمیقتر، جناح خامنەای را نحیفتر، رویگردانی مردم از حکومت  را پر شتابتر، بحران های حکومت را عمیق تر و رفع بحران ها را دشوارتر می کند

و همچنین بر آن می توان افزود کە برگزاری انتخابات این دورە مجلس اگر مطابق میل و نقشە بیت رهبری و متحدین نزدیک آن پیش بردە شود، نە بسود نیروهای تحول طلب دمکراسی و عدالت خواە است و نە لزوما بە تسریح فراهم شدن زمینە لازم برای برگزاری انتخابات آزاد کە خواست دیرینە اپزوسیون تحول خواە است یاری می رساند. از همین روی، این رد صلاحیت ها فرصت مناسبی است تا نیروهای دمکراتیک و تحول خواە با بهرە گرفتن از آن و چالشی کە در میان حکومت و جامعە در اثر آن برجستە شدە روی حذف نظارت استصوابی بعنوان نخستین مانع انتخابات آزاد تاکید کنند، ردصلاحیت ها را بطور کلی محکوم، نماید و مردم را بە اعتراض و اقدام علیە نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها و کارگردانان شان دعوت کنند.

تاریخ انتشار : ۱ بهمن, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران