چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۵

گزارش از جشن ۴٢امین سالگرد جنبش فدائیان خلق ایران در تورنتو – کانادا

برنامه جشن در دو بخش سیاسی و هنری برگزار شد. در بخش اول برنامه بعد از یک دقیقه سکوت بیاد مبارزان راه آزادی در ایران، پیام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و سپس پیام های حزب دمکرات کردستان ايران، حزب کومله کردستان ايران و حزب توده ایران قرائت شد. در ادامه برنامه، مجری برنامه از رفیق بهروز خلیق مسئول هیات سیاسی-اجرائی سازمان دعوت بعمل آورد تا در مورد لزوم "وحدت چپ و مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" سخنرانی خود را آغاز کند.

گزارش از جشن ۴٢امین سالگرد جنبش فدائیان خلق ایران در تورنتو – کانادا

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ تورنتو جشن ۴٢امین سالگرد جنبش فدائیان را در روز ۲۴ فوریه در شهر تورنتو برگزار کرد. در این جشن نزدیک به صد نفر از اعضاء و دوستداران سازمان شرکت داشتند. 
برنامه جشن در دو بخش سیاسی و هنری برگزار شد. در بخش اول برنامه بعد از یک دقیقه سکوت بیاد مبارزان راه آزادی در ایران، پیام هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و سپس پیام های حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران و حزب توده ایران قرائت شد. در ادامه برنامه، مجری برنامه از رفیق بهروز خلیق مسئول هیات سیاسی-اجرائی سازمان دعوت بعمل آورد تا در مورد لزوم “وحدت چپ و مشارکت در روند شکل دهی  تشکل بزرگ چپ” سخنرانی خود را آغاز کند. رفیق خلیق در بخشی از صحبت های خود گفت:
“در صفوف چپ ایران سه گرایش عمده وجود دارد: چپ رادیکال، چپ سوسیال دمکرات، چپ دمکرات و سوسیالیست. گرایش چپ رادیکال به شاخه های متعدد تقسیم شده و در تعداد زیادی حزب و سازمان متشکل است. گرایش سوسیال ـ دمکرات فاقد حزب و سازمان شاخص است. در شرایط کنونی، چشم اندازی برای گردآمدن حاملین سه گرایش اصلی چپ در یک حزب و سازمان واحد وجود ندارد. در واقع پروژه ما در اساس می خواهد تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسیالیست را شکل دهد. در گذشته ما همانند سایر چپ ها برآن بودیم در یک کشور تنها یک حزب راستین که طبقه کارگر را نمایندگی می کند، می تواند وجود داشته باشد. هر حزب و سازمان چپ خود را نماینده راستین طبقه کارگر می دانست و جریان های دیگر را منحرف به حساب می آورد. ولی مدت ها است که ما از این دیدگاه فاصله گرفته ایم و پلورالیسم در درون چپ را به عنوان یک واقعیت پذیرفته ایم و بر آن نیستیم که ما تنها جریان برحق چپ هستیم و گرایش های دیگر منحرف، اپورتونیست و تجدیدنظر طلب.
پروژه ما نه قصد افشا و طرد دیگر جریان های چپ را دارد و نه می خواهد جای آن ها را بگیرد. ما بر ضرورت شکل گیری تشکل بزرگ چپ تاکید داریم. تشکلی که هم به آزادی و دمکراسی باورمند باشد و هم به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم. سپس ایشان به پرسش های حضار پاسخ دادند که با استقبال حاضرین در جلسه روبرو شد. سئوالاتی از این دست مطرح شد:

چرا از مجموعه چپ ها فقط سه گروه می خواهند با هم وحدت کنند؟ چرا جریان هائی مثل راه کارگر و یا حزب کمونیست کارگری در این پروژه شرکت ندارند؟ آیا هدف شما در این پروژه ایجاد یک حزب چپ سراسری است؟  اگر این است آیا سازمان در صورت موفقیت این پروژه منحل خواهد شد؟  در مورد دیکتاتوری پرولتاریا چه فکر می کنید؟ تفاوت دمکراسی مورد اعتقاد سازمان شما با دمکراسی دوره استالین و یا مائو در چیست؟ آینده این حرکت (وحدت چپ) را چگونه می بینید؟
رفیق بهروز خلیق در فرصتی که به ایشان داده شد پاسخ های مشخصی را به دوستانی که سوالات خود را مطرح کرده بودند، ارائه دادند. سپس بعد از سخنان رفیق خلیق نوبت به بخش هنری برنامه رسید. در این قسمت یکی از هنرمندان ایرانی چند آهنگ و سرود را با سنتور خود نواخت. بعد از بخش هنری مجری برنامه شرکت کنندگان را به صرف چایی و شیرینی دعوت کرد. در موقع استراحت سرودهای سازمان درسالن پخش شد و در بیرون سالن، فضای گفتگو صمیمانه پیرامون مسائل طرح شده در بخش اول بین حاظرین در برنامه انجام گرفت. در ضمن در بیرون از سالن به ابتکار فدائیان خلق ایران (اکثریت) تورنتو یک میز اطلاعاتی در مورد مواضع سازمان برای حاضرین در برنامه گذاشته شده بود و شرکت کنندگان از این میز اطلاعاتی دیدن کردند.

در آغاز قسمت دوم، مجری برنامه از نمایندگان احزاب ایرانی مقیم شهر تورنتو دعوت کرد که در یک میزگرد شرکت کنند. در این میز گرد نمایندگانی از سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب توده ایران و حزب کومله ایران شرکت کردند. گرداننده میزگرد رفیق رضا بود. موضوع میزگرد انتخابات ریاست جمهوری بود و رفیق رضا بعد از ارائه توضیحاتی از نمایندگان احزاب شرکت کننده دعوت بعمل آورد که نظرات و تحلیل های خود را در فرصتی که داشتند در مورد” انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران” بیان کنند.

– در این سخنرانی نماینده حزب توده ایران متذکر شد: ولی فقیه کسی است که خود را نماینده خدا میداند. در این وضعیت انتخابات آزاد نقشی نخواهد داشت. غیر از اوایل انقلاب انتخابات در ایران سالم نبوده است. ما رای نمی دهیم که رژیم تثبیت شود. ما رای می دهیم که فضای سیاسی باز شود.

– نماینده حزب کومله کردستان ایران تاکید داشت: کومله تاکنون در انتخابات شرکت نکرده است. لازم است که با انتخابات به عنوان تاکتیک برخورد شود. کومله از اول خواستار سرنگونی رژیم بود. ما بصورت تاکتیکی انتخابات آزاد را مطرح کردیم و این را می دانیم که رژیم هیچگاه انتخابات آزاد را برگزار نخواهد کرد و اگر برگزار کند در واقع مرگ خود را رقم زده است.

– نماینده حزب دمکرات کردستان ایران: از جانب حزب دمکرات درباره انتخابات ریاست جمهوری موضعی تاکنون انتشار نیافته است. انتخابات رژیم یک نمایش است. ما به امید روزی هستیم که مردم ایران نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.
  
– نماینده سازمان فدائیان خاق ایران اکثریت (بهروز خلیق): بر این مسئله تآکید کرد که تمایزاتی بین انتخابات در جمهوری اسلامی با حکومت دوران شاه وجود دارد .حکومت جمهوری اسلامی برخاسته از انقلاب است و در آن جریان های مختلف حضور دارند و جابجائی قدرت بین آنها معمولا از کانال  انتخابات صورت می گیرد و در مواقعی همانند انتخابات ریاست جمهوری دوره قبلی امکان به وجود می آید که نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی از این فرصت بهره گیرند.

بعد از صحبت های سخنرانان نوبت به حضار رسید و آنها سوالات خود را طرح کردند و سپس گرداننده برنامه به هر نماینده وقت کافی داد تا به سئوالات طرح شده توسط شرکت کنندگان پاسخ دهند. سئوالات بیشتر حول انتخابات بود و برخی از حاضرین برایشان از زوایای مختلف مطرح بود که در وضعیت امروز چه سیاستی می بایست در خصوص شرکت یا عدم شرکت در انتخابات داشت. و دلایل و توضیحات نمایندگان احزاب در خصوص وضعیت انتخابات ایران با توجه به تمام به وضعیتی که در ایران وجود دارد چه می باشد؟ علاوه بر موارد فوق دوستان کرد ایرانی شرکت کننده در جشن سوالاتی در خصوص مواضع سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران در مورد مسئله خود مختاری کردها طرح کردند که سخنرانان هر یک در نوبت خود پاسخ هایی را ارائه دادند.
بعد از پایان میزگرد، بار دیگر نوبت به بخش هنری رسید. در این قسمت یکی از رفقا شعر “ارغوان” را با صدایی زیبا در جشن دکلمه  کرد و سپس طبق برنامه، از خواننده و نوازنده مشهور کرد شهروز دعوت بعمل آمد که برنامه هنری خود را ارائه دهد. ایشان چند آهنگ به فارسی و کردی خواندند و سپس با ساز خود سرود آفتابکاران جنگل را نواختند و از شرکت کنندگان تقاضا کرد که همه با هم این سرود زیبا را بخوانند. برنامه جشن در فضای همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران با صمیمیت بسیار برگزار شد.
گزارش – سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت – تورنتو- کانادا

۲۸ فوریه ۲۰۱۳

تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند, ۱۳۹۱ ۹:۰۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت