پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲

آیا مسلمان بودن، مساویست با تروریسم ؟

نوروژی ها در بسیاری موارد اعتماد کامل بە آن چیزهایی دارند کە دررسانە ها مطرح می شوند. پدیدەای کە زیاد جالب بە نظر نمی رسد، زیرا کە رسانەها همیشە واقعییات را بیان نمی کنند. بیشتر خوانندگان موضعی انتقادی بە منابع ندارند، و راحت بە آنچە کە نوشتە و درج شدە است اعتماد می کنند!

این چە چیزیست کە باعث می شود ما بە سرعت بە علت دیدن یک مرد با ریش و عمامە در کنارمان در هواپیما دچار افکار ناخوشایند و بد بشویم؟ چرا احساس ناخوشایند مرگ بلافاصلە ما را تسخیر می کند؟ بعد از حادثە یازدە سپتامبر ٢٠٠١ مردم جهان بە شیوەای عمومی احساس بدی نسبت بە مسلمانان پیدا کردەاند، بدون داشتن هیچ گونە اطلاعات مشخصی در مورد مسلمانان. بمبی در جائی منفجر می شود، و بلافاصلە در ذهن خودمان آنرا بە فردی با سابقە خارجی نسبت می دهیم.

حدودا ١،٣ تا ١،٧ میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد. القاعدە هزاران عضو دارد کە همگی مسلمانند. اختلاف مابین این دو گروە بسیار زیاد است، اما چنین اندیشیدە می شود کە همراە با هزاران عضو القاعدە، میلیاردها تروریست در جهان وجود دارند! ما، مسلمانان را در موقعیت دشواری قرار می دهیم، موقعیت دشواری کە در آن کمتر احترام وجود دارد. در حقیقت منظور این نیست کە ما تصورات نژادپرستانە داشتە باشیم، اما همینکە پهلوی چنین فردی با خصوصیات ریش و عمامە در هواپیما قرار می گیریم، بلافاصلە چنین افکاری بە ما هجوم می آورند.

 

چنین بە نظر می آید کە بە علت نوع تاثیر و تبلیغ رسانەهاست. اینکە رسانەها چگونە با این موضوع ارتباط برقرار می کنند، و چگونە افکار ما را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

بگذارید نروژ را بە عنوان مثال بیاوریم کە بهترین کشور جهان است، البتە با این توجە کە هیچ کشوری نمی تواند کامل باشد. سیاست پناهندە پذیری دولت نروژ بر این مبناست کە افرادی کە جانشان در خطر است می توانند در این کشور پناە بجویند و از موهبت پناهندگی برخوردار گردند. نیز آنانی کە بە کمک احتیاج دارند، و چیزی برای خوردن ندارند در این کشور از امکانات مناسب برخوردار می گردند. هرسال بر تعداد پناهجویان افزودە می شود، و شرایط پذیرش نیز در نروژ دشوارتر می گردد. اما علیرغم همە دشواریها کشور ما می تواند بخوبی از عهدە این معضل برآید و هستند بسیاری کە از حق پناهندگی برخوردار می شوند، و بە این ترتیب یک زندگی بهتر و مناسبتر را نسبت کشورشان از سر می گیرند. اما ما در کنارش مسلمانان را هم داریم با رسانەها و البتە با اخبار هم! چنانکە می دانیم از میدیا و رسانەها بە علت تاثیرگذاریشان بر افکار عمومی و تصامیم دولتی بە عنوان رکن چهارم قدرت یاد می شود. نروژیها در بسیاری موارد اعتماد کامل بە آن چیزهایی دارند کە در میدیا مطرح می شوند. پدیدەای کە زیاد جالب بە نظر نمی رسد، زیرا کە رسانەها همیشە واقعییات را بیان نمی کنند. بیشتر خوانندگان موضعی انتقادی بە منابع ندارند، و راحت بە آنچە کە نوشتە و درج شدە است اعتماد می کنند!

آنچە رسانەها انجام می دهند این است کە مهاجران را یا بد نشان می دهند یا مثل نروژیها. موقعیکە یک پسر نروژی با باکگراوند ایرانی کار خلافی انجام می دهد و قانونی را زیر پا می گذارد، بلافاصلە بارها از سابقە ایرانی بودن وی گفتە می شود! تقریبا همیشە در ابتدای مقالە یا گزارش نوشتە می شود کە او یک فرد مهاجر است. فردی با باکگراوند خارجی. اما اگر همین فرد یک موفقیت بزرگی کسب کند، بعنوان مثال بە عنوان فوتبالیست عضو یکی از تیمهای مهم فوتبال در اروپا بشود، بسیار بندرت از سابقە وی گفتە می شود. اینکە او یک نروژیست اما مثلا با سابقە ایرانی بودن.

 

بگذارید بە تاریخ القاعدە نگاهی بیاندازیم. القاعدە در سال ١٩٧٩ در افغانستان بە عنوان یک گروە کە علیە شورویها شروع بە مبارزە کردند با همکاری آمریکا تاسیس شد. آمریکائیها با دادن کمک های تسلیحاتی و مادی بە القاعدە خواستند کە هر طوری شدە از تبدیل کشور افغانستان بە یک کشور کمونیستی جلوگیری کنند! سال ١٩٨٩ شورویها از افغانستان عقب کشیدند. القاعدە بهترین موقعیت را پیدا می کند و کشور افغانستان بە دوران سیاهی پای می گذارد. دوازدە سال بعد آمریکا وارد افغانستان می شود. ظاهرا هدف از پای درآوردن سازمان القاعدە و شخص بن لادن برای عملیاتی بود کە در یازدە سپتامبر انجام دادند. اما این مضحک بە نظر می آید. در حقیقت چیزی کە آنان در پی اش بودند موضوع دیگری بود: پول! کارخانجات اسلحە سازی، کارخانجات خصوصی هستند کە در پی بازار و پولند. هنگامی کە وارد عراق نیز شدند از تولید اسلحە کشتار جمعی توسط صدام گفتند، ادعایی کە تا کنون اثبات نشدە است. ادعایی کە تاکنون کوچکترین سندی در تائیدش پیدا نشدە است. خیلی سادە و حقیقی، آنان وارد عراق شدند چونکە نفت می خواستند، و مردم نیز از این موضوع مطلع نشدند چونکە میدیا هیچوقت حقیقت را نگفت. اما حقیقت آرام و مصمم جلو آمد، حقایق کشف شدند و ایالات متحدە بە این ترتیب مورد انتقاد سخت قرار گرفت.

این یک واقعیت است کە رسانەها همیشە حقایق را آن طوری کە هست، بازتاب نمی دهند. هر روز کە می گذرد ما مسلمانان را در ذهن خودمان برای جنایاتی محکوم می کنیم کە انجام ندادەاند، جنایاتی کە هنوز اثبات نشدەاند. ما انسانها استعداد بزرگی داریم در محکوم کردن انسانها تنها بر پایە آن دادەهایی کە ما از صحت و سقم آنان اطلاعات کافی نداریم. در حقیقت این دیگرانند کە در این موارد بە جای ما فکر می کنند و نە خود ما.

در پایان می خواهم سئوالی را مطرح کنم: هنگامی کە ما فردی را بدون هیچگونە مدرکی برای اعمالش محکوم می کنیم، آیا می توانیم بگویم او گناهکار یا بدون گناە است؟ طبق قانون نروژی چنین فردی بی گناە است، اما ما کماکان در مورد حکمی می نویسم، اظهار نظر و گفتگو می کنیم کە وی بدون ارائە مدرکی در موردش محکوم شدە است

تاریخ انتشار : ۹ مهر, ۱۳۹۱ ۱:۲۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی