یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۷

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۷

اتحادیه اروپا و اولویت حقوق بشر در ایران

گزارشی از دیدار با نمایندگانی از ارگانهای اتحادیۀ اروپا

نکته و مطالبۀ مرکزی هیئت نمایندگی سازمان در این دیدارها، ضرورت اولویت دادن به وضع حقوق بشر در ایران بود... با گذاشتن چنین اولویتی است که اتحادیۀ اروپا قادر خواهد شد در شرایط کنونی که باز تنش حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی بالا می گیرد و می رود که همه امور را تحت الشعاع خود قرار دهد، سیاست مستقلی را عرضه کند

هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

روز چهارشنبه گذشته، ۲۴ فوریه ۲۰۱۰، یک هیئت نمایندگی از جانب سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شامل رفقا علی پورنقوی و علی صمد، با نمایندگان تعدادی از ارگان های اتحادیۀ اروپا دیدار و گفتگو داشتند. این دیدارها شامل دیدار با نماینده ای از کابینۀ روابط خارجی شورای اروپا، شعبۀ خاورمیانه، بخش ایران، نماینده ای از کمیسیون اروپا، دو نماینده از سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و نیز دو نماینده از حزب لیبرال آلمان بودند.

هیئت نمایندگی سازمان با توجه به تحولات ماه ها و هفته های اخیر موضوعات زیر را برای گفتگو و تبادل نظر انتخاب کرده بود:

– جنبش سبز و وضعیت کنونی آن،

-پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی و تنش های اخیر حول این پرونده،

-وضع حقوق بشر در ایران.

هیئت نمایندگی سازمان، در موضوع نخست (جنبش سبز و وضعیت کنونی آن) تحلیل و تصویری از جنبش سبز، و از قوتها و چالش های لحظۀ کنونی آن، خاصه پس از ۲۲ بهمن ارائه داد و در پیوند با موضوع تنش های مجدداً بروزیافته حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی، به این نکته تاکید کرد که اگرچه نمی توان از پیوندی علت و معلولی سخن گفت، اما به عنوان یک واقعیت، ما شاهد سربرآوردن جنبش سبز در مقطعی بودیم که در آن مقطع تنش میان جمهوری اسلامی و جهان خارج در یک دورۀ چندین ساله به حداقل خود فرو نشسته بود. هیئت، بروزتنش های مجدد حول پروندۀ اتمی را به عنوان عاملی منفی برای بالندگی جنبش مردم به طور کلی مورد تأکید قرار داد. این که گرایش هائی در درون حاکمیت، خاصه پس از توفیق موقت آن در ممانعت از بروز حرکات گستردۀ اعتراضی مردم در روز ۲۲ بهمن، بر شدت عمل بازهم بیشتر علیه جنبش مردم و فعالان آن اصرار دارند و از سوی دیگر محافلی در درون همان حاکمیت نیل به توافق با معترضان و مشخصاً آقایان موسوی و کروبی را منتفی نمی دانند، تصویر گفته شده را تکمیل کرد.

در موضوع دوم ( پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی) مکث اصلی بر این نکته متمرکز بود که متأسفانه وضعیت کنونی به دوران تنش زده قریب به ۲ سال پیش عقبگرد کرده و باز در مطبوعات و محافل، چه داخلی و چه خارجی، از گزینه هائی چون تحریم اقتصادی و حتی حملۀ نظامی سخن در میان است. هیئت نمایندگی سازمان بازگشت به روزهای تنش آلود گذشته را برای جامعه و جنبش مردم ایران فوق العاده نامطلوب ارزیابی کرده و بر این که مداخلۀ نظامی برای سازمان اصلاً قابل گفتگو نیست تأکید کرد. در ارتباط با تحریم اقتصادی نیز هیئت تصریح کرد که در کیفیت واقعی اقتصاد ایران، “تحریم هوشمند” متصور نیست و مخالفت اکید سازمان را با تحریم اقتصادی ابراز داشت.

در موضوع سوم (وضع حقوق بشر در ایران ) نکته و خواست مرکزی هیئت نمایندگی سازمان در این دیدارها، ضرورت اولویت ویژه دادن به وضع حقوق بشر در مناسبات اتحادیۀ اروپا با ایران بود. با گذاشتن چنین اولویتی است که اتحادیۀ اروپا قادر خواهد شد در شرایط کنونی که باز تنش حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی بالا می گیرد و می رود که همه امور را تحت الشعاع خود قرار دهد، سیاست مستقلی را عرضه کند. هیئت توجه داد که اکنون، به یمن جنبش اعتراضی و کیفیت خشونت بار برخورد حاکمیت به این اعتراضات، انتظار و زاویه قضاوت بخش های وسیعی از مردم نسبت به حاکمیت تغییر کرده است. اکنون این بخش ها حاکمیت جمهوری اسلامی را بر اساس کیفیت عملش در ارتباط با احترام به حقوق بشر مورد قضاوت قرار می دهند و نه بر اساس “موفقیت های” آن در برنامۀ اتمی.

بر همین اساس هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در عموم دیدارهایش خواهان آن بود که ارگانهای اروپائی بیش و پیش از آن که موضوع تحریمها و محدودیت های سیاسی را در ارتباط با پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی مد نظر قرار دهند، وضع حقوق بشر در ایران را مبنا گیرند. در این چارچوب پیشنهاد هیئت این بود که علیه مقامات و ارگانهائی که در نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران دست دارند، نیز محدودیتها و تحریمهائی اعمال گردند.

علاوه بر آنچه گذشت، هیئت گزارشی از حادترین وجوه وضع حقوق بشر در ایران در لحظۀ کنونی را به طرف های دیدار ارائه کرد. این گزارش در رئوس اصلی خود شامل وضع هزاران زندانی و محکومان به اعدام، با مکث روی موارد خاصی چون خانم ها صداقت و علم هولی، و آقایان اسانلو، اقدامی، آیت الله بروجردی، محمد پورعبدالله، رمضانی، رشیدی، زیدآبادی، سیمیاری، طبرزدی، کمانگر، محمدزاده، مددی، مراد محمدی، ملکی و مومنی، به عنوان “مشتی از خروار”، تشدید فشارها بر اقلیتهای مذهبی (بهائیان و…) و قومی و گستردن دامنۀ دستگیریها از آنان، بود. هیئت با تصریح مخالفت اصولی خود با تروریسم و آدم کشی، همچنین توجه طرف های دیدار را به دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله، و لزوم دفاع از حقوق انسانی او جلب کرد. هیات نمایندگی در چارچوب موارد فوق اعلام کرد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مخالف اعدام در ایران است و از طرفهای دیدار خود خواست که اروپا به اشکال گوناگون سیاستها و تمهیداتی را در ارتباط با جمهوری اسلامی برای قطع اعدامها بویژه اعدام فعالین سیاسی، نوجوانان زیر ۱۸ سال و زنان در ایران اتخاذ کند و بدین طریق در مذاکرات خود، حکومت ایران را برای قطع حکم اعدام، تحت فشار قرار دهد.

هیئت همچنین پیشنهاد داد که وزن موضوعات حقوق بشری در برنامۀ تلویزیونی “ارو نیوز فارسی” (که بزودی فعالیت اش آغاز خواهد شد)، افزایش یابد.

قابل ذکر است که پیشنهاد هیئت دایر بر اعمال تحریم و مجازات علیه دست اندرکاران نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه طرف های دیدار، خاصه نمایندگان سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، قرار گرفت.

در پایان با ابراز رضایت از تبادل نظرات انجام یافته مجدداً قرار بر تکرار این دیدارها شد.

تاریخ انتشار : ۷ اسفند, ۱۳۸۸ ۰:۳۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »

آنچه در هفته ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت گذشت …

بابک پاک‌نیا، وکیل محمد رسول‌اف روز چهارشنبه از صدور حکم هشت سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا است برای این فیلسماز شناخته شده ایرانی خبر داد.  “درخت انجیر معابد” جدیدترین فیلم ساخته او قرار است در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن» در فرانسه به نمایش در آید.  حکومت اسلامی در ایران اما از آقای رسول‌اف اجازه کار در ایران و خروج از کشور را گرفته است.

مطالعه »
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

دلفین مینویی افزایش فشار رژیم جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب را گوشزد می‌کند اما در عین حال می‌نویسد که جنبش اعتراضی ایرانیان عمیق و پایدار است. به قول یک دختر نوجوان ایرانی: بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد.

از میانهِ شب…

هان تو…/فرومایهِِ حریص و غَرق در جنون/با غروری ته کشیده/بُغضِِی فرو خورده/لابه، ازحنجره ات بالا میاید/فوران عربده ها در جیبِ ردایت/لکه هایِ سیاهِ رسوایی/در خون- فریاد می زند…

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

جنگ نامتقارن در چالش با حجاب اجباری را کسی وضع نکرده است. شکل‌گیری‌ آن، جنبه‌ی خودبخودی دارد. مرهون عقل خاموش اما هوشمند جامعه است که بر حسب نیاز زمان، آن را از دل بیرون داده و در دامن خویش پرورده است.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

فرجام خواهی از حکم اعدام توماج صالحی…

از میانهِ شب…

جمهوری خواهی چپ…

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

خروج رسول‌اف از ایران؛ بیم‌ها و امیدهای پناهی…