یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶

تحولی باور نکردنی

اما آیا روسیە در طرح ایدە تغییر از طریق اصلاحات جدی است؟ آیا در صورت شکست تروریستها، می تواند بە شیوە جدی بە رژیم اسد برای بازکردن فضای سیاسی کشور فشار بیاورد؟

سخنرانی پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل کە با انتقاد تند از سیاستهای دول غربی در رابطە با منطقە خاورمیانە همراە بود، و بدنبال یا همزمان با آن تقویت نیروهای روسی در سوریە و شروع بمباران نیروهای مخالف اسد و بویژە داعش در این کشور، جهان را با رویدادی شگرف روبرو کرد کە گمان آن با توجە بە سکوت روسیە در قبال حملە کشورهای غربی بە عراق، بە هیچ وجە نمی رفت. با این حرکت “خرس قطبی” می رود کە سیاست فعالتری را در عرصە جهانی بە پیش ببرد.

البتە روسیە متوجە هست کە پیشبرد چنین سیاستی کماکان بە نوعی مسامحە و همراهی با غرب نیاز دارد، وگرنە خیلی سریع چنین تحرکاتی می تواند زمینە درگیریهای خطرناک میان قدرتهای جهانی را فراهم کند و درست در همین راستاست کە پوتین با پیش کشیدن ایدە اتحاد جهانی در قبال تروریسم و شبهاندن تروریسم بە خطر فاشیسم هیتلری در جریان جنگ دوم جهانی، سعی در حفظ خطوط مشترک با قدرتهای دیگر را دارد.

البتە تدوین چنین سیاستی، امری یک روزە نیست. با توجە بە دشواریهای اقتصادی جهان مدرن، خطر تروریسم، بحرانهای پی در پی در خاورمیانە، آنارشیسم سیاسی در منطقە مهم خاورمیانە و سرانجام موج میلیونی مهاجرت بە طرف اروپا، پوتین وضعیت را مناسب برای حضور فعال کشورش تشخیص دادە، و عملا وارد کارزار شدە است.

اما شاید در میان همە عوامل، عامل بحران و آنارشیسم مهمترین مسائلی باشد کە پوتین روی آن بازی خود را بە پیش می برد. جملە مشهور وی در سازمان ملل کە گفت “شما چکار کردید؟” مصداق و عصارە تاکید وی بر ترس روانشناسی ای می باشد کە بویژە اروپا و جهان غرب را دربرگرفتە است. بر بستر چنین روانشاسی ای، تاثیر و تحمیل عمل متقابل بسیار آسانتر می نماید.

اما “شما چکار کردید؟” را در عرصە سیاست عملا موجود می توان بە یک کلمە تسری داد، کە آن نیز همانا “آنارشیسم” می باشد. منطقە خاورمیانە در آنارشیسم فرورفتە است. واقعیت این است کە بدیل سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری از طریق دخالت نظامی خارجی، آنارشیسم بود، پدەیدەای کە بسیار خطرناکتر از دیکتاتوریست. و درست بر مبنای چنین ترس مدنی ای است کە پوتین استراتژی نوین خود را پیش می برد: “استراتژی بازگشت نیروهای دیکتاتور برای حفظ مدنیت و آرامش، و بعد تغییر از طریق اصلاحات.” و این چیزی بود کە وی در نطق خود بدان اشارە مستقیم کرد. آنارشیسم، جرات دفاع از دیکتاتوری را بخشیدە است.

اما آیا روسیە در طرح ایدە تغییر از طریق اصلاحات جدی است؟ آیا در صورت شکست تروریستها، می تواند بە شیوە جدی بە رژیم اسد برای بازکردن فضای سیاسی کشور فشار بیاورد؟

سخن آوردن وی از کردها بعنوان یکی از نیروهای جدی ضد تروریسم ظاهرا نمی تواند تنها یک تعارف باشد، و با خود تغییرات معینی را در نگاە این کشور بە نوع سیستم سیاسی در سوریە آیندە بهمراە خواهد داشت.

کلام آخر اینکە موضع پوتین موضع بازگشت بە تئوری هابز در مورد تقویت قدرت مرکز برای فائق آمدن بر آنارشیسم اجتماعی و سیاسی در خاورمیانە است.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۹ مهر, ۱۳۹۴ ۹:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران