دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹

سال ۱۳۸۸، سال چشماندازهای نوین

آری بسیار خبرها هست. کاروان مصمم انسانهای خواهان تغییر و تحول در حال به هم پیوستن هستند. آری، شعلههای جوان و زیبایی در آرزوی پالودن جامعه از هرچه غیرانسانی است در حال قد کشیدن و گرم کردن جان و تن انسانها هستند. با امید و شور آستینها را بالا بزنیم و مقدم سال ۱۳۸۸ را با کار و پیکار در راه سامانیابی انسانمدارانهی زندگی گرامی بداریم.

بر آنان که با قلم
تباهی درد را
به چشم جهانیان پدیدار میکنند
بهاران خجسته باد!

 

 به نظر میرسد بحران دولت احمدینژاد که در سال ۱۳۸۷ بسیارسریع تعمیق یافت، برخلاف بحرانهای دیگر گریبانگیر کشور، خوشبختانه در آستانهی رسیدن به فرجام قرار گرفته و شاید هم بتوان گفت به فرجام رسیده و اعلام نامزدی انتخاباتی و انصراف از نامزدی، بده بستانها و نشانههای توافقهای پشت پردهی رسیدن به این فرجام بوده است. اوضاع حکایت از آن دارند که حمایت قوی در بلوک حاکم از احمدینژاد وجود ندارد و بدون وجود این حمایت و امدادهای غیبی ناشی از آن شانس انتخاب مجدد برای او متصور نیست. اگر این برداشت درست باشد برای شنیدن خبر چنین فرجام خوشایندی، که پیامآور و مژدهدهندهی پایان یک دورهی تلخ چهارساله، از دورهی طولانی و رنجآور ۳۰ سالهی حکومت جمهوری اسلامی است، باید منتظر ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ماند. چنین خبر خوشی ارزش انتظار ۹۰ روزه را دارد. آری سواد پایان این دوره چهارسالهی تلخ، که افزایش افسار گسیختهی گرانی و بیکاری و فقر و گسترش سیستماتیک سرکوب و تجاوز به همهی عرصههای حقوق شهروندی را به ارمغان آورد، نمایان است.

در پهنهی خارج از کشور نیز در کنار وقایع منفی زیاد، و در راس همه بحران مالی جهانی که به سرعت به عرصهی اقتصاد جهانی سرایت کرد و آن را به ورطهی بحرانی عمیق کشاند، کارنامهی ۱۳۸۷ دربرگیرندهی وقایع مثبت زیادی نیز است. یکی از این وقایع مثبت، که به ویژه با کشور ما ارتباط دارد، پایان دوران تاریک ریاست جمهوری بوش است. بوش و دولتاش درگیر بحرانهای ناشی از سیاستهای خود از پس ۸ سال تجاوز و جنگ و خشونت به زبالهدانی تاریخ سپرده شد و اوباما با شعار «تغییر» بر اریکهی ریاست جمهوری ایالات متحدهی آمریکا نشست. خرداد ۱۳۸۷ در نوشتهای زیر عنوان «ادامهی ریاست جمهوری احمدینژاد به زیان کشور است» از تقارن شوم ریاست جمهوری احمدینژاد و ریاست جمهوری بوش و این که این تقارن بدترین شرایط را برای کشور ایران در روابط خارجی، در طی تمام دورهی حیات جمهوری اسلامی، به ارمغان آورد صحبت کرده بودم. اکنون میتوان آن تقارن شوم را با تقارن مبارک رفتن بوش و تقریبا قطعی شدن رفتن احمدینژاد جزو همان دستآوردهای متناقض سال ۱۳۸۷دانست. اما این تغییری که تا اینجا خوشآیند به نظر میرسد نیز اثراتش را، به ویژه در رابطه با میهن ما، در سال ۱۳۸۸ نشان خواهد داد.

در سال در آستانهی پایان اتفاقات بسیار مهم و مثبت دیگری نیز افتاده که جوانههای شکوفایی هستند برای سال آتی ولی نام بردن از همهی آنها در حوصلهی این نوشتهی کوتاه نیست. تنها میخواهم بر یک نکتهی بسیار مثبت در عرصهی اندیشه و افکار عمومی انگشت بگذارم. در کنار همهی برف و کولاکی که ایران و جهان را فراگرفته، زندگی در حال پروراندن جوانههای شاداب و زیبای شکوفایی یک سامان انسانمدار برای جهان است. آنچه که در این رابطه در سال ۱۳۸۷ رخ نمود و بیشک در سال ۱۳۸۸ برجستگی بیشتری خواهد یافت این بود که در افکار عمومی جهانیان این اعتقاد گسترش بسیار وسیعی یافت که جهانی مبتنی بر پرنسیپ پایهای انسانمداری باید جای جهان کنونی را بگیرد که پرنسیپ پایهای آن سودمداری است. جستوجو برای یافتن سیستمی جایگزین سیستم سرمایهداری چنان دامنهای یافته که خبرگزاریهای معتبر کتاب سرمایهی کارل مارکس را یکی از پرفروشترین کتابهای سال ۲۰۰۸ اعلام کردند. زمانی که مدافعان سرسخت نظام سرمایهداری در بوق ابدی بودن این نظام و پایان کوشش برای جایگزینی آن میدمیدند، دیگر به گذشته پیوسته است. آری اکنون، نه تنها جا برای حکومتهایی از نوع بوش و احمدینژاد روز به روز بیشتر تنگ میشود، بلکه بسیار مهمتر از آن اقبال از جستجوی نظام جایگزین گسترش بیشتر و بیشتری مییابد. سال ۱۳۸۸ در چنین شرایطی آغاز میشود.

آنچه در بالا آمد نمونهای بود کوچک از تغییرات مثبت بسیاری که در سال نو میتوان انتظار داشت. این چشماندازهای نوین و در راس همهی آنها گسترش رویکرد به اندیشههای تحولخواه نویدی است برای نیروهای مترقی و به ویژه جنبش چپ و در عین حال حامل وظیفهای سنگین برای آنها. تاکید بر جنبش چپ از این رو است که سیستم موجود عمدتا از منظر پرنسیپها و آرمانهای مورد اعتقاد چپ مورد تعارض قرار میگیرد. اگر در جهان دامنهی معتقدین به گرایش گذر از جامعهی سودمدار به جامعهی انسانمدار گسترش مییابد، این وظیفهی پیگیرترین نیروی مدافع سیستم ادارهی انسانمدارانهی جهان یعنی جنبش چپ است که در تبیین و تدوین تئوریها و استراتژیهای فراخور این گذر بکوشد پیام این چشماندازها آغاز دورهی بسیار پرمسئولیت و پرکاری برای جنبش چپ است. این جنبش هم در سطح کشور و هم در سطح جهان، هم در زمینهی بازنگری و بسط اندیشهها و تئوریها و هم در زمینهی بازبینی و تدقیق برنامهی کار خود، باید با تمام قوا آستین بالا بزند. امروزه فقط انتقاد از ناکارآیی سیستم موجود پاسخگوی نیاز زمان نیست. انتقاد باید با کوشش برای نشان دادن راه تغییر همراه باشد. باید با پای فشردن بر تجربههای مثبت و منفی دیروز و درک شرایط و خواستهای پیچیدهی امروز بال به سوی آینده گشود و در پی ریختن پایههای تغییر اساسی بود. خبر استقبال از کتاب سرمایه از سویی نشان از این دارد که پیش جهانیان برای جهان سامانیافته برپایهی سرمایهداری معتبرترین سیستم آلترناتیو سوسیالیسم است و معتبرترین اندیشمند سیستم آلترناتیو مارکس. اما از سوی دیگر گویای این کمبود بسیار جدی جنبش چپ است که هنوز نتوانسته اندیشهورزان دارای اعتبار لازم و اینزمانی چپ را عرضه کند. خطای جدی است اگر جنبش چپ در این عرصه با تمام نیرو نکوشد.

از زاویهی مسایل سیاسی مربوط به اهداف مرحلهای نیز وظایف زیادی در برابر جنبش چپ، از جمله چپ ایران قرار دارد. فقط کوشش برای غلبه بر تفرق بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون کشور و کوشش در راه نزدیکی و اتحاد وسیع نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و همچنین کوشش برای وحدت و نزدیکی نیروهای چپ باورمند به سوسیالیسم و ائتلاف و اتحاد نیروهای چپ برای تامین پشتیبانی قویتر از مطالبات دمکراتیک و حقوق صنفی و سیاسی کارگران، زحمتکشان و جنبشهای اجتماعی کوهی از کار سخت است برای نیروهای سیاسی چپ ایران.

چشماندازها و امکانات نوین جادو نمیکنند و به تنهایی برای تحول کافی نیستند. برای بهرهگیری از آنها باید اراده و ظرفیت نشان داد و به سختی کوشید. زمانی زندهیاد اخوان ثالث با نا امیدی پرسید آیا خبری هست هنوز؟ آیا خاکستر گرمی در اجاقی هست هنوز؟ امروز با امیدواری میتوان پاسخ داد آری، نه تنها خبری هست، بلکه بسیار خبرها هست. کاروان مصمم انسانهای خواهان تغییر و تحول در حال به هم پیوستن هستند. میتوان با امیدواری پاسخ داد آری، شعلههای جوان و زیبایی در آرزوی پالودن جامعه از هرچه غیرانسانی است در حال قد کشیدن و گرم کردن جان و تن انسانها هستند. با امید و شور آستینها را بالا بزنیم و مقدم سال ۱۳۸۸ را با کار و پیکار در راه سامانیابی انسانمدارانهی زندگی گرامی بداریم.

تاریخ انتشار : ۱ فروردین, ۱۳۸۸ ۱۰:۰۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…