جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۶

قسم آزادیخواهی روی تپه گنجشک ها!

در دايره المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي مانند: مبارز سياسي اجتمايي، دمكرات انقلابي، فيلسوف، و از پيشگامان مبارزه براي تبليغ ايده هاي سوسياليستي مفتخر ميكنند. غير از آنها، هرتسن يكي از روزنامه نگاران و ناشرين مشهور مهاجر نيمه دوم قرن 19 روسيه نيز بود. به نقل از لنين، او يكي از پايه گذاران مطبوعات آزاد و مستقل تاريخ روسيه نيز بود.

آلکساندر هرتسن،نویسنده،فیلسوف و مبارز اجتمایی روسیه زمان تزار، همچون تروتسکی و کروپتکین، نشان داد که روسها در ژانر خاطره و اتوبیوگرافی نویسی،درجهان بی همتا هستند. بعد از شکست آزادیخواهی جنبش  دکابریست ها، هرتسن جوان، همراه رفیقی، در روی تپه ای،معروف به تپه گنجشکها در اطراف شهر مسکو، قسم یاد کرد تا در راه عملی نمودن آزادی، هیچگاه دست از مبارزه اجتمایی برندارد.

ازبدشانسی های تاریخی زمان هرتسن این بود که هر روشنفکری یا مبلغ ناسیونالیسم پان اسلاویستی روسی ویا جانبدار فرهنگ و ارزشهای اروپای غربی می بود.یعنی انتخاب موضع گیری بین؛ بدتر و بد درمیان ترقیخواهان.

در دایرت المعارف های امروزی، هرتسن را با القابی مانند: مبارز سیاسی اجتمایی، دمکرات انقلابی، فیلسوف، و از پیشگامان مبارزه برای تبلیغ ایدههای سوسیالیستی، مفتخر میکنند. غیر از آنها، هرتسن یکی از روزنامه نگاران و ناشرین مشهور مهاجر نیمه دوم قرن ۱۹ روسیه نیز بود. به نقل از لنین ،او یکی از پایه گذاران مطبوعات آزاد و مستقل تاریخ روسیه نیز بود.

هرتسن از نظر فلسفی زیر تاثیر هگل و فوئرباخ بود.لنین درباره او مینویسد: او تنگاتنگ درکنار ماتریالیسم دیالکتیک مبارزه نمود، ولی در مرز ماتریالیسم تاریخی توقف نمود.متاسفانه اوقانونمندی تاریخ را درک ننمود و در بند اوتوپی باقی ماند.

هرتسن و اسکندر ازجمله نامهای مستعار او بودند. نام واقعی هرتسن، یعقوب لوف بود.هرتسن درسال ۱۸۱۲ در مسکو بدنیا آمد و درسال ۱۸۷۰ در تبعید در پاریس درگذشت.پدرش یک ژنرال اشرافی و مادرش یک زن خدمتکار آلمانی بود.هواداران با تکیه بر واژه آلمانی هرتسن، اورا “فرزند قلب“ نامیدند. او در جوانی باکمک رفیقی بنام اوگارت، محفلی ضد تزار،برای لغو نظام مالک الرعیتی تشکیل داد.وبعدها باکمک مبارز دیگری بنام بلینسکی ،نیز رادیکال ترین شاخه روشنفکران انقلابی روسیه را پایه گذاشت.هرتسن سالها به افشای ناسیونالیسم اسلاویست ها و جناح راست جهان وطنان بورژوا لیبرال غرب گرا پرداخت. اودرجوانی به جرم آزاداندیشی چندسالی درنقاط بد آب و هوای روسیه تزاری در تبعید بود.و سرانجام درسال ۱۸۴۷ به خارج فرار و مهاجرت نمود و در سوییس پاسپورت و ملیت سوییسی را قبول کرد.ثروت و ارث پدری موجب شد که خلاف سایر مهاجرین،اودرخارج دچار فقر و تنگدستی نباشد.

هرتسن درحین انقلاب فرانسه درسال ۱۸۴۸ درآنجا حضورداشت و در این رابطه کتاب “ نامه هایی از ایتالیا و فرانسه“ را منتشر کرد که خوانندگان بیشماری یافت.درباره آگاهی او گفته میشود که گرچه هرتسن ژورنالیست سیاسی بود ولی او پیچیده تر از آن فکر میکرد که بتواند رهبر انقلابی تودهها شود.آثار هرتسن در زمینه : ادبیات، فلسفه، تحقیقات اجتمایی وتاریخی، و ژورنالیسم، فناناپذیر هستند.از نظر عملی، وی از سال ۱۸۶۹ در انترناسیونال اول نیز شرکت نمود.

هرتسن درجوانی دوستدار آثار شیلر،مخصوصا نمایشنامه“ دزدهای“ او بود و به مطالعه آثار: روسو، ولتر، فوریه، سن سیمون،بایرون، شلینگ، وآثار ممنوعه پوشکین و دکابریست ها پرداخت. او در دوران دانشجویی خود را با فلسفه طبیعی و علوم طبیعی مشغول کرد. هرتسن در دهه ۴۰-۵۰ قرن ۱۹ با تکیه برهگل و فلسفه ماتریالیستی اروپایی و عقاید سن سیمون، تئوری جنبش دمکراتیک انقلابی را پایه گذاری نمود.اوبا مبارزین و هنرمندان زمان خود از جمله با : لویز بلانک، پرودن، گاریبالدی، شخصا ملاقات نمود.

هرتسن،مبارز مهاجری بود که بین : ادبیات،فلسفه، و ژورنالیسم ،مدام سنگر عوض میکرد.اودر دوران دانشجویی کتابی با عنوان “ تجزیه و تحلیل سیستم خورشیدی کپرنیک “ نوشت.هرتسن درسال ۱۸۴۲ دو اثر فلسفی خودیعنی: “ سطحی گری درعلم“ و “ نامه هایی پیرامون تحقیق در طبیعت“را بپایان رساند.این دو کتاب ،برآورد اشتغال او با علوم طبیعی و فلسفه هگل بودند.وی به انتقاد از ذهنی و الهامی بودن فلسفه رمانتیک های آندوره نیز پرداخت. هرتسن بر اساس علوم تجربی،خواهان شناخت عینی شد.موضع ماتریالیستی او ریشه در فلسفه طبیعی داشت. وی میگفت که طبیعت عینی است و ذهن و آگاهی،محصول شرایط عینی هستند.اوآنزمان این نظریه خودرا “رئالیسم“ نامید.

بعداز اقامت درکشورهای گوناگون،هرتسن درسال ۱۸۵۲ به لندن رسید ودرآنجا مجلات و گاهنامه های: ستاره قطبی، ناقوس، وصداهای روسیه، را منتشر کرد.اودرمجله ناقوس،خواهان حذف سانسور، تنبیه بدنی، و نظام مالک الرعیتی شد. طبق اسناد،بعداز مرگ نیکولای اول، گزارشهای متنوعی مخفیانه از روسیه بدست او میرسید که وی در مجله “ ستاره قطبی“ منشر می نمود. مجله ناقوس سالها مخفیانه و بطور غیرقانونی وارد روسیه میشد و حتا آلکساندر دوم نیز یکی از خوانندگان علاقمند آن بود. دو کتاب : “ازساحلی دیگر“ و“نامه هایی ازایتالیا و فرانسه“ درباره تحول و پیشرفت ایدههای انقلاب در روسیه هستند.وی درکتاب “ پیشرفت ایدههای روسیه“ به تجزیه و تحلیل روسیه از زمان پطر کبیر تا میانه قرن ۱۹ پرداخت. یکی از مشهورترین آثار اوکتاب : “مشاهدات وخیالات“،یک وقایع نگاری بین سالهای ۱۸۵۲-۱۸۶۸ روسیه و اروپا،ازجنبش دکابریستی تا کمون پاریس است.آن کتاب مانند کتاب “خاطرات انقلاب“ کروپتکین، زندگی اجتمایی روسیه رادرزمان حکومت نیکولای اول نشان میدهد. درکتاب “واقعیات و تخیلات“ او به شکست انقلاب فرانسه،آلمان، ایتالیا، و زندگینامه مهاجرین انقلابی میپردازد. وی در این کتاب به تنفر خود از صفات بورژوایی مانند: فردگرایی، خودخواهی، بزدلی، سودجویی،تنگ نظری، چوخ بختیاری!، سطحی گری، و ناسیونالیسم کور، اعتراف میکند.

   هرتسن در زمینه ادبیات،درسال ۱۸۴۲ کتاب “یادداشتهای یک جوان“ را منتشر کرد.وی در رابطه با این کتاب و به جرم آزاداندیشی،سالها در نقاط مختلف روسیه در تبعید بود.وی قبل از مهاجرت بخارج،کتاب “دکتر پروپوف“ را در رابطه با تضاد هنر نمایشی با نظام مالک الرعایتی نشان داد. وی در کتاب “ از ساحلی دیگر“ به روانشناسی زندگی اجتمایی پرداخت. این کتاب حاوی هنر ادبی و ژورنالیسم اجتمایی است. کتاب “زاغ دزد“،یکی از داستانهای بلند او است.

مهمترین کتاب او رمان “ مقصر کیست؟ “، داستانی است پیرامون فلسفه اجتمایی.آن کتاب را نیز اولین رمان پیرامون موضوع زنان در تاریخ ادبیات روسیه میدانند. در این کتاب او به محکوم کردن جبرهای اجتمایی می پردازد که به اختلافات خانوادگی می کشند. در این کتاب نشان داده میشود، چگونه عشق،روابط زناشویی و همبستگی خانوادگی بدلیل فشار اجتمایی و فقر از هم می پاشند. هرتسن با بجا گذاشتن آثار بیشمار ادبی-هنری ، راهی برای رئالیسم انتقادی در ادبیات روسیه باز نمود. 

تاریخ انتشار : ۲۰ تیر, ۱۳۸۴ ۱۲:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها! اخیرا افشاگری‌های یک مقام سابق دستگاه سرکوب که مسئولیتی چون ریاست زندان و از جمله اوین را، آنهم

ستاره و آهو…

ستاره و آهو، چهل و پنج سال پیش ساخته شد و علت عدم انتشار آن اصرار پدر بر اجرای آن توسط خواننده خانم بود که مقدور نبود. استاد هوشنگ ابتهاج با لطافت هرچه تمام پس از درک این ملودی نوین، چنین حکایت عاشقانه و بدیع را بر روی آهنگ سرود.

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

ستاره و آهو…

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!