یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۸

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۸

چپ انقلابی چگونه تبدیل به “نوکری” برای محافظه کاران سنتی شد؟

امروز جنبش فمینیستی ایران اگر بخواهد بدون غلو کردن، جایگاه واقعی خود را مشخص نماید... باید ببیند در «جنبش دموکراسی خواهی مملکت خویش» چه جایگاهی دارد و چطور می تواند مسائل تبعیض آمیز جنسیتی خود را به طور مستقل حل کند و در عین حال دوشادوش و همدست جنبش دموکراسی خواهی مردمان اش باشد. فمینیسم موجود ایرانی می تواند به همان سبک جسورانه ی نانسی فریزر، رفتار کند و عملکرد معاصر خود را به نقد بکشد.

برای ورود به بحث، خوب است از عنوان نامعقول و سخیف مطلب ام آغاز کنم، که به نوعی بخشی از روشنفکران جامعه مان را بیرحمانه مورد قضاوت قرار می دهد. حال چرا چنین بیرحمی را در آغاز بکار بردم؟ توضیح ساده ای دارد: برای توجه دادن به مقاله ای با نام «فمینیسم چگونه تبدیل به کلفتی برای سرمایه داری شد؟» به قلم نانسی فریزر Nancy Fraser (ترجمه حمید پرنیان)[۱]. البته مقاله تحلیلی خانم فریزر نسبت به نیازهای جامعه خودش و خاستگاه اجتماعی که از آن فراروییده (یعنی جامعه غرب) نه تنها بیرحمانه نیست بلکه ادامه گفتگوی عمومی است که همیشه بین فمینیستهای کشورهای غربی وجود داشته و در همان وطن خانم فریزر، قابل تأمل و بهره گرفتن است. تردید ندارم که من نیز اگر در آن دیار به دنیا می آمدم در این گفتگو خود را به نوعی همراه و همپیمان با نویسنده آن می دانستم. اما در این سوی جهان ـ ایران ـ که من در آن زاده شده ام، حلوا، حلوا کردن ترجمه فارسی این مقاله از سوی برخی از افراد مدعی روشنفکری، چنان عجیب و نامنتظر است که ناخودآگاه، ما را به یاد دوره اوایل انقلاب ۵۷ و نقش نیروهای چپ انقلابی در رابطه با مسائل زنان می اندازد و تلخیهایش را یادآوری می کند. مقاله خانم فریزر آن هم با چنین عنوانی و نیز کسانی که آن را با غوغا و شادمانی به عنوان سند و پرچمی علیه جنبش فمینیستی ایران در فیس بوکهای شان به اشتراک گذارده اند، حقیقتاَ یادآور روزگار تلخی است که برخی از «رفقای انقلابی چپ» با استدلالهایی مشابه، حقوق زنان کشورشان را نادیده گرفتند.

در آن روزگار تلخ، در مرکز تحلیلهای بخشی از چپ رادیکال علیه زنان، «گفتمان امپریالیسم» قرار داشت. اما این گفتمان به مثابه «رمز عبور» چپ افراطی برای حذف دیگر نیروها ـ نیروهای غیرخودی ـ عمل می کرد. در نتیجه، هر آنچه رابطه ای با تجدد و نوسازی و مدرنیزاسیون داشت و در مقابل سنت قرار می گرفت (از جمله حقوق «زن مدرن»)، به جرم «همدستی با امپریالیسم»، به لعن و نفرین گرفتار می شد. چپ افراطی و رادیکال نمای ایرانی آن زمان دست در دست محافظه کاران سنتی و مذهبی، سبک زندگی و حقوق و آزادی زن مدرن را تحفه ای غربی و امپریالیستی دانست و در مقابل «هدف اصلی» مشترکشان یعنی نابودی امپریالیسم آمریکا، خواسته های زنان را مسائل بی اهمیت و اغلب «انحرافی» معرفی کردند. حال امروز همین نحله از چپ ایرانی، به جای «امپریالیسم» از رمز عبور تازه ای بهره می گیرد و آن، واژه «نئولیبرالیسم» است و هر کسی را که می خواهد طرد و منزوی سازد، همدست با نئولیبرالیسم معرفی اش می کند. همانطور که در آن زمان هر کسی را می خواستند از نقشه جهان محو گردانند لیبرال و همدست با امپریالیسم معرفی اش می کردند.

این که امروز چنین تفکر انهدامی و مسلط در میان بخشی از نیروهای چپ ایرانی ـ که با تردستی و بازی با واژۀ «نئولیبرالیسم» ـ کمر به حذف فمینیسم بسته است چه چیزی عاید کشور و زنان جامعه مان خواهد کرد آینده نشان خواهد داد، ولی همین امروز هم می توان دید که برادران و خواهران رادیکال نمای ما، انگار از عملکرد گذشته شان در مورد حقوق زنان عبرت نگرفته اند زیرا هنوز هیچ نقد و بررسی جدی نسبت به گذشته خودشان تدارک نکرده اند، و همچنان نمی دانند از تحلیلهای علمی و خلاقانه یی که در کشورهای غربی وجود دارد، چگونه استفاده ببرند. امروز هم به مانند گذشته، چپ رادیکال نمای ایرانی ترجمانی ساده انگارانه از اندیشه های غربی است آن هم ترجمه ای ناقص و غیرخلاق!

آن دسته از چپهایی که ترجمه فارسی مقاله خانم فریزر را حلوا حلوا کرده اند حتا متوجه نیستند که نویسنده شجاع آن مقاله اتفاقاَ برای نقد دیدگاه «چپ فمینیستی» بپا خواسته، یعنی به نقد «خود» پرداخته و نه «دیگری». در حالی که اگر چپ افراط گرای ایرانی واقعاَ می توانست در حد مترجم و مفسر خلاق این متون باشد لابد باید از خودش می پرسید که رویکردهایش در ایران امروز (هنگامی که یکی از چالشهای عمده جامعه ما، نه بین دموکراسی مشارکتی و دموکراسی پارلمانی که اتفاقا بین استبداد و دموکراسی نیم بند است) چه می تواند باشد؟ و در ادامه از خود بپرسد آیا رویکرد برخی از چپهای انقلابی ایران که از همان دوره انقلاب مشروطیت به جای نقد استبداد، همواره دموکراسی و لیبرالیسم را نقد کرده اند (یعنی نقد پدیده هایی که در این مملکت آن طور که باید، وجود خارجی ندارند) سبب نشده که آب به آسیاب استبداد بریزند و به قول نانسی فریزر این عزیزان هم ناخواسته «نوکر و کلفت» استبداد شوند؟

خانم فریزر به درستی و با شهامت به روش و نگرش خود و همفکران اش نقد می کند و می گوید که ما وقتی «دولت رفاه» را نقد کردیم در واقع آب به آسیاب محافظه کارانی ریختیم که دولت رفاه را قبول نداشتند و سبب پیروزی آنها شدیم. نانسی فریز همچنین می گوید که ما وقتی سرمایه داری دولتی را نقد کردیم، نوکر و کلفت سرمایه داری نئولیبرالیسمی که امروز حاکم است شده ایم. اکنون با استقبال از نقد خانم فریزر باید از چپهای افراط گرای ایرانی پرسید آیا شما وقتی مبارزات مدنی و اصلاح طلبانه را در کشورتان نقد و نفی کردید و آن را مترادف با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم معرفی کردید عملا آب به آسیاب دولت نهم و دهم نریختید؟ گفتن ندارد که چالش اصلی موجود در جامعه ما بین «دموکراسی مشارکتی» و «دموکراسی پارلمانی» و یا بین «دولت رفاه» و «دولت کوچک شده» نیست بلکه یکی از مهمترین چالشهای جامعه ما ـ که ریشه در یک قرن تاریخ مان دارد ـ بین استبداد و دموکراسی است؛ و یک پله پایین تر و معاصرتر از آن، بین «ساختارهای انتصابی موجود» و «ساختارهای انتخابی» است. چالش اصلی و معاصر ما در ایران این است که «انتخابات» اساساَ با همان معیارهای «لیبرالیستی» و «سرمایه دارانه» هم آزاد نیست و…

بنابراین اگر خواهران چپ اندیش ما که مانند اوایل انقلاب دنباله رو رفقای مردشان بودند و علیه منافع خودشان اقدام کردند احیاناَ تصور می کنند که از گذشته درس گرفته اند با تأسف باید گفت که به نظر نمی آید این طور باشد. زیرا هنگامی که فقط اسامی و واژگان از سوی رفقای مردشان عوض می شود نمی توانند به درستی درک کنند که رویکرد، همان رویکرد است فقط اسامی و واژگان عوض شده. مثلا به جای امپریالیسم، نئولیبرالیسم نشسته، و به جای زن مدرن، فمینیسم جای گرفته است. آری رویکرد همان است و در مواجهه با چالش اصلی که در برابر زنان قرار دارد (یعنی محافظه کاران سنتی و مذهبی)، انگار که قرار است این بار به بهانه نقد نئولیبرالیسم، خدمتگذار «نومحافظه کاران اقتدارگرا و مذهبی» بشوند و علیه فمینیسم که امروز در ایران نمادی برای برابری حقوق زنان است، قد علم کنند. 

 

این واکنش به دلیل ناامیدی است

رویکرد تندروانه و اتهام زنی به فمینیسم و جنبش زنان از سوی بخشی از چپهای رادیکال و افراط گرا، به نظر من از سر نومیدی و سرخوردگی نسبت به این جنبش است زیرا در یک دهه اخیر، به دلیل پتانسیل موجود در جنبش زنان و شکل گیری کمپینهای مختلف، این دسته از چپگرایان دل شان خوش بود که جنبش فمینیستی زنان شاید بتواند عامل انقلاب و براندازی نظم موجود شود و به جای جنبش پرولتاریا، بنشیند! (همانطور که زمانی دل خوش داشتند که جنبش دانشجویی می تواند به جای پرولتاریا عامل رهایی بخش باشد) البته این اتفاق رخ نداد و دوستان چپ افراطی متوجه شدند که جنبش فمینیستی زنان کشورشان، به مانند دیگر جنبشهای «واقعا موجود فمینیستی» در جهان، یک جنبش مدنی برای تغییر و اصلاح نظم موجود به نفع زنان است و نه یک جنبش انقلابی برای براندازی نظامهای موجود. بنا به همین آگاهی و ناامیدی متعاقب آن، حالا انگار می خواهند از این جنبش که فرضیات و توهمات شان را بر باد داده، انتقام بگیرند و لذا آن را کلفت و خدمتکار نولیبرالیسم معرفی می کنند. گفتن ندارد که با این واکنش و رفتار نومیدانه، عملا و عامدن به نومحافظه کاران وطنی چراغ سبز نشان می دهند و پس از سه دهه، بار دیگر در جبهه نومحافظه کاران سنتی و مذهبی، علیه فمینیسم می جنگند.

جالب است که زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ که یکی از عمده ترین چالشهای تاریخی در جامعه ی دوقطبی ما «مدرنیسم/ سنت» بود، این دسته از چپهای اقتدارگرای ایرانی با دنباله روی از چالش جوامع اروپایی، و رونویسی تحلیلهای آنها (در قالب ترجمه!!) به نقد مظاهر مدرنیته در جامعه پدرسالار ایران و اتهام بستن به فمینیستها، خواسته یا ناخواسته به کمک سنت گرایان محافظه کار آمدند و خدمتگزار بی مزد و منت آنان شدند. چرا؟ علت این غفلت و چرخش قهقرایی واقعا چه بود؟ شاید یکی از دلایل این بود که چون همتایان اروپایی چپهای ایرانی، با توجه به واقعیتهای جامعه شان، تحلیل و اندیشه می کردند بنابراین با توجه به چالشهای خود (که از جمله، میان مدرنیسم و پسامدرنیسم بود) علیه برخی از مظاهر خشونت آمیز مدرنیسم و برای بهبود و اصلاح سیستم خودشان، تلاش می کردند. اما همتایان ایرانی شان، در اینجا به جای پرداختن به ریشه های ناکامی انقلاب مشروطیت در رسیدن به دموکراسی و استقرار فرهنگ چندصدایی، به جای پرداختن به فلسفه بی همتا و هژمونیک نمایندگان رسمی مذهب برای کسب قدرت سیاسی، به جای تعمق بر فقر فلسفه سیاست در ایران و چرایی این که همه فکرها و ایده های دینی و غیردینی در این سرزمین سرآخر به ایدئولوژی تبدیل می شوند، و از همه مهم تر، به جای پرداختن به ضعف و بی پشتوانگی روشنفکران مدرن در کشور (و یافتن دلایل شکستهای پیاپی آنان)، آمدند و به رونویسی و ترجمه ی کلیشه ای از تحلیلهای مُدروز چپ اروپایی یا روسی، و تکرار بدون اندیشه آن تحلیلها، پرداختند و سرانجام، مدرنیسم ـ و بویژه فمینیسم ـ را در ایران مورد حمله قرار می دادند.

امروز اغلب اندیشمندان غربی و فمینیستهای آن دیار با توجه به نیازهای عاجل جامعه خود مانند هر انسان نیک اندیشی، چالشها و گرفتاریهای زندگی خود را بازشناسایی می کنند و مثلا می دانند یکی از چالشهای اصلی شان میان دموکراسی مشارکتی با دموکراسی پارلمانی است، و یا چالش میان اقتصاد سرمایه داری (که دولت تاحدودی باید آن را مهار کند) با اقتصاد نولیبرال خشن و افسارگسیخته است. حال همتایان ایرانی آنها (احتمالا برای این که از مسائل روز دنیا عقب نمانند!!)، همان چالشهای کشورهای غربی را با ترجمه کردن به فارسی، به این دیار تشنه تزریق می کنند و به این ترتیب مانند همان دوره انقلاب ۵۷، از شناخت و درک واقعی از چالشهای زمخت و رنج آور جامعه ما غافل می مانند. از همین رو باید از این بخش از روشنفکری ایرانی پرسید واقعا چالش اصلی در جامعه امروز ما چیست؟ آیا چالش ما میان «سرمایه داری (که دولت آن را مهار کند) با سرمایه داری افسارگسیخته» است؟ یا ما در ایران چالش اصلی مان میان «استبداد / دموکراسی نیم بند» است؟ میان «نهادهای انتخابی/ انتصابی» است؟ میان «سنت/ مدرنیته» است؟ میان «زن مدرن/ نیروهای اقتدارگرا» است؟ و… کدامیک؟ یا شاید مجموعه ای از این چالشها؟ 

ما برای آن که چالشها و شکافهای عمده در هر جامعه ای را بشناسیم، ناگزیریم که ابتدا ببینیم بدیلهای ممکن (آلترناتیوهای موجود) در همان جامعه چه می تواند باشد؟ در واقع این ایده آل رمانتیک که یک «آلترناتیو جهانی» وجود دارد و می توان با نگاهی تعمیم گرا، آن را به همه کشورهای عالم تحمیل کرد، بارها و بارها شکست خورده است، بنابراین، آلترناتیوها و بدیلهای واقعا موجود را باید از درون چالشهای عمده ی همان جامعه برگزید نه از دنیای بیرون گرته برداری کرد. مشکل تاریخی این بخش از چپ ایرانی ـ که با نگاهی ذات گرایانه، همواره و به طور ابدی خود را انقلابی و رادیکال می داند ـ این است که همیشه «آلترناتیوهای جهانی» را (که ربط مستقیمی به ناهنجاریها و چالشهای تاریخمند جامعه ما ندارد) معیاری قطعی برای شناخت چالشهای درون کشورمان قرار می دهد. شاید به همین دلیل هم بوده است که مثلا در دوران انقلاب ۵۷، به اشتباه، «زن مدرن» را با توجه به «آلترناتیوهای جهانی چپ»، مورد غضب و حذف قرار دادند. درحالی که اگر مثلا بدیلهای موجود در رابطه با «زن مدرن» را در درون جامعه ایران جستجو می کرد، آن وقت می توانست به راحتی درک کند که چالش اصلی آن دوره در جامعه ما (لااقل در حوزه حقوق زنان) مواجهه «زن مدرن با نیروهای سنتی» است.

امروز هم چپ انقلابی ما، همان اشتباه را البته با کلمات مُد روز، به خصوص واژه مصطلح و جهانی چپ گرایان (واژه «نولیبرالیسم»)، متأسفانه تکرار می کند. می دانیم که امروز فمینیسم در کشورهای غربی دچار چالشها و بحرانهای متفاوتی است که از چالشهای فمینیسم در جامعه ما فاصله دارد. اما آن بخش از چپ ایرانی باز هم یک «بدیل جهانی و بیرونی» از فمینیسم را، با فمینیسم موجود در جامعه مذهبی و مردسالار ما، قیاس می کند و از درون آن، محافظه کار ترین و مخرب ترین رویکرد را بیرون می کشد، یعنی رویکردی که جنبش کم بنیه ی زنان کشور را از درون تخریب و پاره، پاره کند و برای برخورد خشونت بار «بنیادگرایان مذهبی»، مشروعیت دست و پا کند.

امروز جنبش فمینیستی ایران اگر بخواهد بدون غلو کردن، جایگاه واقعی خود را مشخص نماید، اتفاقاَ به همان سبک و سیاق نانسی فریزر، باید ببیند در «جنبش دموکراسی خواهی مملکت خویش» چه جایگاهی دارد و چطور می تواند مسائل تبعیض آمیز جنسیتی خود را به طور مستقل حل کند و در عین حال دوشادوش و همدست جنبش دموکراسی خواهی مردمان اش باشد. فمینیسم موجود ایرانی می تواند به همان سبک جسورانه ی نانسی فریزر، رفتار کند و عملکرد معاصر خود را به نقد بکشد. می تواند از خود بپرسد که وقتی جنبش سبز به عنوان یک جنبش دموکراسی خواهی، در کشور ما فرارویید چرا بخشی از همین چپهای انقلابی و فمینیستهای چپگرای افراطی، به جای آن که در کنار جنبش مردمان شان قرار بگیرند، به بهانه آن که «مسئله زنان» به طور مستقیم در این جنبش عمومی، اولویت نداشته، در مقابل اش قرار گرفتند و خود را از حمایت مسئولانه و ضروری از این جنبش دموکراتیک کنار کشیدند و به قول خانم فریزر، «کلفت» بی مزد و منت مخالفان خشن و محافظه کار جنبش سبز شدند؟

اینها فقط بخشی از چالشهای اصلی فمینیسم در ایران است که اتفاقاَ با شیوۀ نقد منصفانه ی خانم فریزر همراهی و انطباق دارد. فحوای کلام نانسی فریزر (آن چه من از تحلیل ایشان می فهمم) این است که چگونه فمینیسم باید رویکردی اتخاذ کند که با همبستگی اجتماعی به نفع گسترش دموکراسی عمل کند. اگر این برداشت کلی از آراء خانم فریزر را بپذیریم پس باید ببینیم جنبش فمینیستی زنان درون جامعه ما طی سالهای اخیر چگونه عمل کرده است. اتفاقا اگر بیطرف و منصفانه نگاه کنیم خواهیم دید که رویکردهای چپ روانه ی درون جنبش زنان، به بهانه های مختلف همواره در برابر جنبشهای دموکراسی خواهی (از جمله در مقابل جنبش سبز) موضع منفی گرفته اند. مثلا بخشهایی از رویکردهای چپ درون جنبش زنان در زمان اصلاحات، به جای آن که با همبستگی اجتماعی با دیگر گروه ها و نهادهای اجتماعی، از فرصت آن دوره استفاده ببرند و این روند را که به نفع دموکراسی بود تقویت کنند، علیه آن ایستادند و ناخواسته به نفع محافظه کاران عمل کردند. در زمان جنبش سبز هم اتفاقی مشابه رخ داد. جالب است که این رویکردهای چپ روانه به بهانه نبود شعارهای مربوط به «هویت جنسیتی»، نه تنها علیه جنبش سبز سربلند کردند بلکه بقیه را نیز می ترساندند که دوره انقلاب ۵۷ دارد تکرار می شود پس نباید با این جنبش دموکراتیک، همبستگی اعلام کرد!! درحالی که آنان به طور مکانیکی و به زور فضاسازی، دو رویکرد متفاوت در دو برهه ی تاریخی متفاوت را بر یکدیگر منطبق و مخلوط کرده بودند. یعنی انقلاب را با یک جنبش مدنی، همسان و همجنس تلقی می کردند درحالی که ما با دو کیفیت و ماهیت متفاوت (تفاوت در مضامین، در روشها، اهداف، بویژه تفاوت در خرد جمعی سازنده آنها) روبرو بودیم.

این روزها نیز دوستان باقی مانده ی همان رویکرد چپ درون جنبش زنان، اتفاقاَ با استفاده از همین ابزار مناسب تحلیلی که خانم فریزر در اختیار قرار داده، می توانند عملکرد معاصر خود را بازبینی کنند و مثلا شهامت به خرج دهند و عملکردشان را نسبت به جنبش سبز زیر ذره بین بکشند. چه بسا اگر چنین جسارتی را داشته باشند روزی بتوانند از این که به بهانه «سیاست هویت جنسیتی»، جنبش دموکراسی خواهی مردم خود را تخطئه کرده اند، رفتار چپ روانه ی خود را مورد نکوهش قرار بدهند.

پانوشت

 

[۱] http://www.radiozamaneh.com/104736#.Uoh-ZMTPXit

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان, ۱۳۹۲ ۰:۱۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!