پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۹

گسل کودتاگران با روحانیت

اگر یک نگاە آماری بە سخنان طولانی و بلند خامنەای بیاندازیم، می بینیم کە از کل سخنان وی تنها دو مورد مثبت (مثبت بە معنی یافتن نکات مورد تایید وی در رابطە با حوزەها کە هر دو مورد هم موارد اخلاقی می باشند) را می توان یافت، کە یکی در مورد "تکریم مراجع تقلید" و دیگری در مورد "تهذیب نفس" می باشد، واللا ماباقی مسایل کە بە خصوصیات رفتار سیاسی ـ مذهبی روحانیون و طلاب برمی گردد، کاملا شکوەآمیز و گلایەمندانە است.

در اجتماعی کە خامنەای در سفرش اخیرش بە شهر قم با علما، اساتید و مدیران مدارس و طلاب حوزه علمیه آن شهر داشت، طبق معمول همانگونە کە خود بارها گفتە است و اساسا کار خود و حکومتش را ارشاد و راهنمائی مردم قرار می دهد (گویا مردم نادانانی هستند و خامنەی و شرکایش دانایانی کە از طرف خداوند برای ارشاد آنها فرستادە شدەاند) با لحن و ژستی حق بە جانب کە تنها شایستە دیکتاتورها و بندگان از خود راضی آلودە بە گناهانی است کە با فرض جایگاهی ویژە برای خود قایل شدن، سعی در بە فراموش سپردن گناهانشان دارند، بە ارشاد شنوندگان خود پرداخت! وی در این سخنرانی، صد در صد مطمئن از حق بە جانب بودن خود و ایدەهایش، باز با صدور احکام ارشادی و با ارائە تابلویی سیاە و سفید کە در آن مخالف سیاە و خود سفید بود، همگان را بە پیوستن بە رحمت قدرت غدار خود فراخواند!

اما فراتر از این جایگاە ویژە برای خود قایل شدن کە در تعارض بنیادین با سادەترین ارزشهای انسانی قرار دارد (درخت هرچە پربارتر، شاخەهایش خمیدەتر، مثلی کە ریشە در عمق فرهنگ مردم ما دارد)، آنچە در این سخنرانی توجە جلب می کند همانا اعتراف وی بە یک سری مسایل می باشد کە عمق نگرانی وی را کاملا آشکار می کند. “تقسیم روحانیت بە آخوند حکومتی و غیر حکومتی را غلطی فاحش دانستن”، “اشارە بە انفعال روحانیت”، “اظهار خشم از توصیف جمهوری اسلامی تنها بە مثابە حکومت آخوندی” و اینکە “حمایت روحانیت از حکومت باعث نقض استقلال آنها نمی شود”، از جملە مواردی بودند کە در سخنرانی خامنەای بە چشم می خورند.

آنچە کە در وهلە اول برای یک ناظر خیلی واضح و آشکار خود را در این سخنان نشان می دهد، همانا علل بنیادی و یا برزبان نراندە چنین سخنانی از طرف خامنەای می باشد. چە شدە است کە خامنەای بعد از سی و اندی سال حکمرانی جمهوری اسلامی، سخنانی بر زبان می اورد کە حاکی از نگرانی و اعتراف صریح خامنەای و شرکا از انفعال روحانیت نسبت بە سیستم قدرت سیاسی آنها می باشد؟ چگونە است کە روحانیتی کە بە قول وی بنیان ایجاد جمهوری اسلامی است و همیشە در طول تاریخ برخورد فعالی نسبت بە حوادث و رویدادهای کشور داشتە است، این چنین حال اگر نە بە انفعال کامل، اما روند انفعال در آنان بە چنان حدی رسیدە است کە خامنەای را مجبور بە موضع گیری ای صریح می کند؟ موضع گیری ای کە از آن بە خوبی بوی عصبیت، نگرانی و تهدید بە مشام می رسد.

یکی از علل اصلی چنین روندی بی گمان همانا حوادث و روندهای سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری می باشد. حوادث و روندهایی کە در آن، آن دستە از روحانیت شیعە کە در کنار کودتاگران قرار نگرفتند مورد غضب حاکمیت قرار گرفتند، چنانچە یا مورد تهدید واقع شدند و یا بە زندانها انداختە شدە و شکنجە شدند. و حال خامنەای با این پیام کە نقش حوزەها “حمایت و نصیحت” است، و “صرف روحانی بودن برای بە دست گرفتن مسئولیتهای حکومتی کافی نیست” در پی تواب ساختن از آنها و راندن آنها بە چهارچوبهایی (چە سیاسی و چە عقیدتی) است کە خود و شرکایش معمار آن هستند. چهارچوبهایی کە تارو پود آن را نیروهای امنیتی، زندان، شکنجە و تهدید تشکیل دادەاند. در واقع هدف خامنەای فایق آمدن بر آن گسل سنگینی است کە در پی کودتای انتخاباتی در میان روحانیون و اعتماد آنان نسبت بە رژیم ایجاد شدە است، و خامنەای با اظهار اینکە اگر جمهوری اسلامی برود نقش و موقعیت روحانیت نیز بە مخاطرە خواهد افتاد، در تلاش است کە با ایجاد یک ترس مصنوعی، سرنوشت دین وروحانیت را با سرنوشت رژیمش بطور قاطع گرە بزند، و آنان را بدین ترتیب بە پیوستن و تایید دوبارە رژیمش فرابخواند.

اگر یک نگاە آماری بە سخنان طولانی و بلند خامنەای بیاندازیم، می بینیم کە از کل سخنان وی تنها دو مورد مثبت (مثبت بە معنی یافتن نکات مورد تایید وی در رابطە با حوزەها کە هر دو مورد هم موارد اخلاقی می باشند) را می توان یافت، کە یکی در مورد “تکریم مراجع تقلید” و دیگری در مورد “تهذیب نفس” می باشد، واللا ماباقی مسایل کە بە خصوصیات رفتار سیاسی ـ مذهبی روحانیون و طلاب برمی گردد، کاملا شکوەآمیز و گلایەمندانە است. شاید بتوان گفت کە در طول زمامداری وی چنین حجم سخنانی از گلایە کە بەنسبت آن بشدت حجم تقدیر و تشویق پایین است، بی سابقە باشد. و این درست همان نکتەای است کە عمق گسل را در میان روحانیت نسبت بە قدرت خامنەای و شرکایش نشان می دهد.

جمهوری اسلامی کە خود بطور عمدە نتیجە تلاش روحانیون در عرصە سیاست است، امروزە بە شیوەای جدی پشتیبانی قشر وسیعی از آنان را از دست دادەاست. و این “رویگرداندن” را نمی توان با زور و سرکوب، و یا با تهدید و سخنان گلایە آمیز و برخورد از بالا بە “روی آوردن” تبدیل کرد. دولت احمدی نژاد کە با در صدر قرار دادن نیروهای نظامی و امنیتی و سپردن قدرت و موقعیتهای اقتصادی بە دست آنان، بخش جدی ای از روحانیون را بە خود بی اعتماد ساختەاست (امری کە مورد تایید خامنەای هم می باشد)، در اساس پایەهای مادی راندن این روحانیون و طلاب را از حکومت فراهم ساختە است. و بازگشت لااقل بخش جدی ای از این روحانیون کاملا بستگی بە تغییر جدی در این روند از طرف حاکمان دارد، تغییری کە بە نظر نمی رسد خامنەای و احمدی نژاد مایل بە انجام آن باشند.

اما فراتر از این موضوع، بخشی دیگر از مخالفت و رویگردانی این روحانیون و طلاب از حاکمیت همانا تغییر در دیدگاههای آنان نسبت بە نوع رابطە امور و موضوعات دینی با مسایل جاری در کشور و دنیا می باشد، تغییری کە آیت اللە منتظری نمونە بارز آن بود، آیت اللهی کە نفوذ ویژە و منحصربفردی در قم داشت.

آقای خامنەای نمی تواند با تنگتر کردن حلقە قدرت، سپردن هرچە بیشتر آن بە دست امنیتی ها و حاکم کردن قرائت خود از رابطە دین و قدرت سیاسی، بە جذب اعتماد روحانیون و طلاب معترض نائل شود. ترسانیدن آنان از اینکە ساقط شدن جمهوری اسلامی، ساقط شدن اسلام و موقعیت آنان در کشور خواهد بود هم دیگر کمکی بە این امر نخواهد کرد. عمق تعارض و گسل جدی تر از آن است کە بتوان با چنین اظهاراتی و با گرفتن چنین قیافە حق بە جانبی آنرا حل کرد. خامنەای برای حل این مسئلە اگر واقع بین باشد، باید هم از انقباض بیشتر قدرت سیاسی در ایران دست بردارد، و هم بایدوجود قرائتهای نوینی را کە در حال شکلگیری بودەاند و هستند را بپذیرد، و برای آنها در امر تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی جایگاە قائل شود. درغیر اینصورت شکاف و گسل هرچە عمیقتر خواهد شد، و روحانیون بتدریج با ادامە وضع موجود نقش جدیتری را در معارضە با حاکمیت بە عهدە خواهند گرفت.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱ آبان, ۱۳۸۹ ۸:۴۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!