شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۰

شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۰

ریش رهبر در دست رییس دولت کودتا است، یا لگام احمدی نژاد در دست رهبراست؟

وضع و موقعیت ولی فقیە بمراتب بدتر از محافظە کاران منتقد احمدی نژاد است. او بخاطر رهبری کودتا و حمایت قاطع از سرکوب جنبش، کشتار و شکنجە مردم و تخریب اقتصاد کشور، از میان مردم و حتی بخش مهمی از روحانیت طرد گردیدە و چنانچە همچنان در ظاهر عنوان رهبری را نیز حفظ نماید، باید بجای رهبری نظام، فرمانبر کودتاچیان باقی بماند.

انتشار نامە تند احمدی نژاد رییس دولت کودتا در هفتە گذشتە کە بدنبال کشمکش های بی نتیجە برسر نحوە عزل و نصب رییس بانک مرکزی، در مجلس و شورای نگهبان جهت تعیین تکلیف نهایی از جانب مجلس و ولی فقیە بطور جداگانە بە مجمع تشخیص مصلحت فرستادە شدە بود، از جانب عدەای از محافل سیاسی، نوعی انتقاد غیر مستقیم احمدی نژاد از علی خامنەای تعبیر شد. پارەای از رسانە های متعلق بە جریانات اصلاح طلب آنرا شروع تعرض احمدی نژاد بە رهبر جمهوری اسلامی تلقی کردند. احمدی نژاد در نامە خود، با صراحت هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی و سە ارکان عمدە حکومتی تحت ریاست آنها وعلی خامنەای را بطور غیرمستقیم مورد خطاب و عتاب قرار داد. نامە احمدی نژاد بخاطر مسایلی کە درآن نوشتە شدە بود، و بدلیل همزمانی انتشار آن با شدت گیری تلاشهای جریان احمدی نژاد و تعدادی از روحانیون حکومتی برای جلوگیری از انتخاب مجدد رفسنجانی بە سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت، در جامعە بازتاب نسبتا و سیعی یافت و بار دیگر چگونگی مناسبات حقیقی میان رییس دولت کودتا را با سایر قوا و نهادهای حکومتی، بویژە میان وی و رهبر را تبدیل بە موضوع بحث محافل مختلف نمود.

احمدی نژاد در قسمتی از نامە خود نوشت “تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است.”

نامە احمدی نژاد از چند جهت حایز اهمیت و تامل است. نخست اینکە این اولین دفعە است کە یک رییس جمهور در رژیم اسلامی بطور علنی از موضع اقتدارگرایانە در مقابل مجموعەای از نهادهای قدرت و قانون قرار می گیرد و این نهاد ها را وادار بە تن دادن بە خواست خویش نمودە و برای آنها بنوعی خط و نشان و حدود و ثغور تعیین می کند. البتە احمدی نژاد قبلا نیز در مواردی مانند قانون یارانەها، تصویب برنامە بودجە دولت، گرفتن رای اعتماد برای وزیران و موارد متعدد دیگری با دخالت و پشتیبانی فعال ولی فقیە، مجلس را مرعوب و خواست های خود را بر مجلس تحمیل کردە بود. اما اینبار او مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوە قضاییە و خبرگان منصوب رهبر و بنوعی بار دیگرخود رهبر را بعنوان یک مجموعە وادار بە پذیرش خواست خویش کرد. دوم اینکە ولی فقیە برای نخستین بار بطور علنی توسط رییس جمهوری کە خامنەای تا کنون بیشترین حمایت ها را از وی بە عمل آوردە است، مورد انتقاد قرار گرفت. بطوریکە، حتی دستور خامنەای بە مجمع تشخیص مصلحت برای تامین نظراحمدی نژاد نتوانست مانع انتشارنامە رییس دولت کودتا شود. سوم اینکە احمدی نژاد با این نامە، از یک طرف بە مخالفین خویش هشدار داد کە در مقابل آنها کوتاە نخواهد آمد، و دیگر مخالفت هیچ نهاد، قانون و شخصی با خود وبرنامەهایش، ولو اینکە آن شخص رهبر جمهوری اسلامی باشد را برنخواهدتافت، و از سوی دیگر خواست موقعیت برتر خویش در دستگاە قدرت را بە رخ جامعە بکشد، تا بلکە از این طریق برای خود اعتبار ایجاد کند. رفتار احمدی نژاد و عقب نشینی های مداوم خامنە ای، مجلس و دیگر نهادها در برابر احمدی نژاد، سوالاتی را در اذهان مردم بوجود آوردە است. مردم می خواهند از کم و کیف مناسبات خامنەای و رییس دولت کودتا سر در بی آورند. مردم از خود می پرسند، بە چە دلیل خامنەای در هر موردی کە با احمدی نژاد مخالفتی صورت می گیرد و یا مانعی بر سر راە پیشبرد برنامەاش در نهادهای حکومتی بو جود می آید، بلا فاصلە بە یاری وی می شتابد و دیگران را وادار بە کنار آمدن با او می کند؟ مردم کنجکاوند بدانند چە عواملی سبب می شوند کە خامنە ای بطور مکرر ازاحمدی نژاد و خطاهای وی پشتیبانی کند؟ آنها می خواهند بدانند کدام پشت گرمی سبب یکە تازی احمدی نژاد شدە است؟ آیا ریش رهبر در دست رییس دولت کودتا است؟ یا لگام رییس دولت در دست رهبر قرار دارد؟ واقعیت این است کە با توجە بە نقش روزافزون نظامیان در کشور و از دست رفتن پایگاە اجتماعی خامنەای، حداقل او از این پس نمی تواند نقشی بیش از رهبر اسمی و نە حقیقی رژیم کودتایی مستقر داشتە باشد. او نە تنها فاقد اعتبار در میان مردم است، بلکە اعتبار او در میان محافظە کاران نیز مرتبا در حال تنزل است.

بنظر می رسد رهبری کودتای انتخاباتی کە در قبل و ماە های نخست پس از کودتا در دست خامنەای قرار داشت، پس از فروکش کردن موقت تظاهرات خیابانی و تغییر اشکال فعالیتهای جنبش سبز و پیش از آغاز تقسیم غنایم میان کودتاچیان بتدریج در حال خارج شدن از دست خامنەای است، و هر روز کە می گذرد عملا اختیارات بیشتری از وی گرفتە می شود و بە نظامیان و و فادارترین متحدین آنها منتقل می گردد. دامنە تصرف قدرت توسط پاسداران کە در بدو امر از پایین و از بخشداری ها، شهرداری ها واستانداری ها شروع شدە بود، بە سرعت توسعە یافت و طولی نکشید کە اکثر وزارتخانە ها و موسساست ادارات و نهادها ی مختلف را دربرگرفت و زیر ساخت های اداری و تشکیلاتی لازم برای تحکیم سلطە و بسط نفوذ نظامیان بر کلیە امور کشور بوجود آمد. جریان احمدی نژاد و مشایی در تلاش است با یک دست کردن حاکمیت قدرت را برای همیشە از آن خود کند، و سیستم دلخواە خود را بوجود بیاورد. آنها بە روحانیون بی اعتمادند، و بخش های از روحانیت را مانع اهداف شان می دانند. بهمین دلیل تلاش می کنند ضمن حذف روحانیون مخالف خویش با طرح شعارهای ملی گرایانە و تجددخواهانە، بخشی از انبوە مردمی را کە از روحانیت و فشارهای اجتماعی بیزار شدەاند، جلب نمایند. تلاش آنها برای بە حاشیە راندن رفسنجانی اگر با کامیابی مواجە شود و آنها بتوانند هاشمی رفسنجانی را از سر راە خویش بردارند، برای آنها موفقیعت بزرگی خواهد بود. این موفقیعت می تواند راە را برای کنار زدن سایر روحانیون دانە درشت مخالف آنها فراهم کند، موقعیت خامنەای و روحانیت را تضعیف، و شرایط را برای رییس جمهور کردن مشایی فراهم کند. همە این پروژە می بایست حداکثر در کمتر از سە سال، یعنی در زمانی کە تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی ماندە عملی شود. شکست این پروژە، بە فرض اینکە رژیم بتواند از گزند جنبش و بحرانها خود را برهاند، منطقا یا باید یک کودتای دیگر باشد یا شکست احمدی نژاد. دلیل نوشتن نامە هفتە گذشتە احمدی نژاد را باید از این زاویە پیگیری کرد. آنها روی جلب نیرو از این طریق حساب باز کردە اند، و از موقعیت ویژەای کە در میان نیروهای حکومتی دارند برای رسیدن بە این اهداف بهرە خواهند گرفت. شکست دوبارە تعرض بخش قابل توجهی از روحانیون بلند پایە و افرادی مانند حسن شریعتمداری نمایندە خامنەای در کیهان و فیروز آبادی سپهسالار خامنەای، برای عزل مشایی و همچنین پذیرش در خواست های پیاپی احمدی نژاد توسط خامنەای، جز این چە می تواند باشد کە نفس رییس دولت کودتا باید از جای گرمی در آید کە می تواند در درون حکومت برنامە هایش را با وجود تمام مخالفتها بە تصویب برساند. و اتکا عمدە ی احمدی نژاد چە کسی بە غیر از بورژوازی حریص و تازە نفس نظامی، نیروی پاسداران، بسیج و اراذل و اوباش خریداری شدەای کە اینک همە موسسات دولتی را بە کنترل خود در آوردەاند، می تواند باشد. محافظە کاران میانە رو حکومتی بدلیل دشمنی آشکارشان با جنبش سبز و همراهیشان با رژیم کودتا در سرکوب خونین مردم و پایگاە اجتماعی کوچکی کە در میان بخش های ازسرمایە داری دلال و بازار دارند طبیعی است کە با وجود اختلافات و تضادهای سیاسی کە با جریان احمدی نژاد و مشایی دارند، نتوانند نقش بدیل دولت کودتایی حا کم را ایفا کنند. اما وضع و موقعیت ولی فقیە بمراتب بدتر از محافظە کاران منتقد احمدی نژاد است. او بخاطر رهبری کودتا و حمایت قاطع از سرکوب جنبش، کشتار و شکنجە مردم و تخریب اقتصاد کشور، از میان مردم و حتی بخش مهمی از روحانیت طرد گردیدە و چنانچە همچنان در ظاهر عنوان رهبری را نیز حفظ نماید، باید بجای رهبری نظام، فرمانبر کودتاچیان باقی بماند. سیاستها و رویکرد های رژیم متاسفانە کشور ما را در شرایط بسی دشوار و خطرناک قرار دادە است. بیم آن می رود کە با ادامە بحران اقتصادی و بیکاری و گسترش احتمالی تحریمهای خارجی و در اثر اجرای هدفمند کردن یارانە ها، شرایط مردم و کشور ما از این کە هست بدتر شود. در چنین حالت و شرایطی کە بر مردم و کشور ما تحمیل شدە، جنبش دمکراتیک و ترقی خواه مردم ایران تنها بدیل عملا موجود رژیم استبدادی وامکان و عامل رهایی کشور از فلاکت اقتصادی و اجتماعی و استبداد و بی عدالتی است. باید امیدوار بود کە مبارزات و تلاشهای مردم ما امسال چند برابر گشتە و ما بتوانیم بە مانند مردم تونس کشور و مردم مان را از چنگال رژیم حاکم نجات دهیم.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن, ۱۳۸۹ ۹:۰۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای … مبارزه میکنند.

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

استدلال‌های حامیان سال‌های گذشته دولت احتمالاً امسال نیز تکرار می‌شود: رئیس‌جمهور در «شرایط حساس کنونی» باید مدیری توانا و قوی باشد، بتواند امنیت را حفظ کند، بحران‌ها را مدیریت کند و پیرو خالص علی خامنه ای باشد. او باید در هماهنگی مطلق با رهبری و «میدان» (بخوانید: سپاه) در سیاست خارجی عمل کند و رویکرد تندرو کنونی را در سیاست‌های فرهنگی-امنیتی حفظ کند.

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

اتهامات این دادگاه – که بیشتر به عنوان “پرونده کوبانی” شناخته می شود – وابسته به یک توییت از اکتبر ۲۰۱۴ است که خواستار همبستگی با مردم شهر کوبانی در برابر حملات دولت اسلامی (داعش) و پلیس محلی ترکیه شده بود. بیش از ۳۷ نفر در اعتراضات کوبانی-اکثریت قریب به اتفاق توسط تیراندازی پلیس ترکیه، در سال ۲۰۱۴ کشته شدند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

رئیس‌جمهور جدید ویتنام به فراکسیون ضد آمریکایی تعلق دارد.