دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۸

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۸

فرمانروا و تصمیم گیرنده حکومت کیست؟

گسترش بحرانهای مختلف ... و سیاستهای انحرافی، ماجراجویانه و بحران ساز دولت و محاصره اقتصادی باعث تشدید اختلافات و افزایش تعداد مخالفان، حتی در داخل حکومت، موجب از پرده بیرون افتادن اختلافات گردیده و چالش حکومت با جنبش اینک بنظر می رسد به درون حکومت منتقل شده باشد. اختلافات آن چنان عمیق و زیا د و انشقاقات آن گونه گسترده و علاج ناپذیر شدهاند و اقتدار رهبر حکومت بقدری از دست رفته است که تشخیص این که الان چه کسی فرمانروا و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده واقعی در مملکت است، را براستی دشوار کرده است.

تنها چند روز پس از کشمکش سختی که بر سرکنترل دانشگا ه آزاد بروز کرد و سرانجام با دخالت خامنهای آتش بس موقت برقرار شدد، همایش اخیر تعداد خاص و معینی از ایرانیان مقیم خارج در تهران که توسط جناح احمدی نژاد تدارک دیده شده بود وسخنانی که اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهور دولت کودتا، در گردهمآیی مذکوربیان کرد، انگیزه و دستاویزی شد برای شعله ورتر شدن آتش اختلافات ویک رشته آزمون جنگ قدرت دیگر میان طیفهای مختلف محافظهکاران.

گرچه کار تدارک گردهمایی تهران از مدتی پیش از جریان درگیری اخیر بر سر دانشگاه آزاد و اعتصاب موفقیت آمیز بازار آغاز شده بوده است، اما نامحتمل نیست کهجناح احمدی نژاد خواسته باشد با جلو انداختن عمدی زمان برگزاری این مراسم پر معنا، بعنوان ضد حمله برای جبران دو شکست اخیر خود از رقیبان درون حکومتی اش استفاده کرده و با به رخ کشیدن آن هم منتقدین محافظهکار خود را بترساند و آنها را وادار کند تا از مخالفت و انتقاد کردن از او دست بردارند و سرکردگی و سروری محافظهکاران تندرو را گردن نهند و هم بلکه از این طریق نیرویی برای خود گردآورد. گرچه احمدی نژاد و مشایی، هر دو، انتقادات و حملاتی را که در ارتباط با گردهمایی تهران و تعابیری را که از سخنان مشایی توسط مخالفان او مطڕح شده اند، رد و توجیه نمودند و آنها را نادرست خواندند، اما با این حال حمله و ضدحمله طرفین همچنان ادامه دارد و نشانی از عقب نشینی هیچکدام از آنها تا کنون دیده نشده است. احمدی نژاد طی مصا حبهای که در روز چهارشنبه، بیستم مرداد با ایرنا انجام داد با گفتن این که “حساسیتی که روی مشایی وجود دارد غیرعادی است، بهاو اعتماد کامل دارم” از رییس دفتر خود حمایت کرد و مشایی نیز در همان روز در مصاحبه خود با ایرنا، ضمن دفاع از اظهارات خویش، اعلام کرد که “برای روشن شدن افکار عمومی و اتهامات وارده به او توسط سیدحسین فیروزآبادی موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد.” اما واکنشهای مخالفت آمیز و خشمگینانه و وسیع طیفهای مختلف محافظهکاران، منجمله مخالفت افرادی مانند مصباح یزدی، حسین شریعتمداری، سیدحسین فیروز آبادی، که از طراحان و مجریان اصلی کودتای انتخاباتی سال گذشته و از حامیان احمدی نژاد هستند، نشان می دهد که تیر احمدی نژاد به سنگ خورده، دامنه مخالفان او بمیان هواداران دولت کۆدتا توسعه یافته و او اینک بجای این که چیزی را بدست آورده باشد، شاید مجبور شود حداقل یکی از همدستان اصلی خود، اسفندیار رحیم مشایی، را نیز از دست بدهد.

با این اوصاف واکنش تند منتقدین درون حکومتی احمدی نژاد نشان میدهد که رویکرد تازه احمدی نژاد آنها را هراسان کرده است. هراس محافظه کاران از این رویکرد از جهاتی قابل تأمل است. آنها نگرانند که این رویکرد احمدی نژاد، حتی اگر ترفند باشد، به شکافهای موجود بیستر دامن بزند و ای بسا این رویکرد، چنان که هدف و امید مشایی و احمدی نژاد نیز هست و شاید بهمین دلیل هم پذیرفته باشند که برای رسیدن به این هدف هزینه آن را نیز تقبل نماێند، از پارهای حمایتهای تاکتیکی اجتماعی در اوضاع آشفته امروز برخوردار شود و عرصه بر رقیب را تنگتر کند. از آن مهمتر این که این رویکرد می تواند در نهایت به از میان رفتن مشروعیت ایدئولوژیک نظام که تکیه گاه آن است، منجر شود.

تا مدتی بعد از کودتای انتخاباتی سال گذشته، برغم نبرد سختی که بر سر تقسیم قدرت و اختلافاتی که بر سر راهبرد های سیاسی مختلف میان طیفهای مختلف محافظهکاران حاکم جریان داشت، آنها بدلایل گوناگون بویژه به دلیل نگرانی از انتقال چالش میان حکومت و جنبش به درون حکومت، تا حدی که برایشان مقدور بود سعی می کردند اختلافات خویش را در خفا حل و فصل کنند. در آن مرحله تنها عده معدودی از چهرههای شاخص جریان موسوم به راست سنتی، که ضمناً از مخالفان سرسخت جنبش سبز نیز هستند، ضمن این که احمدی نژاد را رییس جمهور قانونی می دانند، بطور آشکار از پارهای رفتارها و سیاستهای دولت کودتا هم انتقاد می کردند. اما گسترش بحرانهای مختلف، بخصوص بحران اقتصادی، ضعف و ناکارآیی دولت احمدی نژاد و سیاستهای انحرافی، ماجراجویانه و بحران ساز دولت و محاصره اقتصادی باعث تشدید اختلافات و افزایش تعداد مخالفان، حتی در داخل حکومت، موجب از پرده بیرون افتادن اختلافات گردیده و چالش حکومت با جنبش اینک بنظر می رسد به درون حکومت منتقل شده باشد. اینک اختلافات آن چنان عمیق و زیا د و انشقاقات آن گونه گسترده و علاج ناپذیر شدهاند و اقتدار رهبر حکومت بقدری از دست رفته است که تشخیص این که الان چه کسی فرمانروا و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده واقعی در مملکت است، را براستی دشوار کرده است.

باری، رویکرد تازه احمدی نژاد ولو آن که مجال آزمون هم پیدا کند، نمی تواند دردهای مردم و کشور ما را درمان کند، که هیچ، بلکه چه بسا حامل درد ورنجهای تازهای برای آنها باشد.

مشکل امروزجامعه ما بسی فراتر از آن است که بتواند با جابجائیهای صوری مکتبی آنهم توسط پوپولیستهای ناتوان و درماندهای مانند احمدی نژادها حل و فصل شود. جامعه و کشور ما به تغییر و تحولات دمکراتیک اساسی نیاز دارد. حمله عناصر واپسماندهای مانند حسین شریعتمداری و مصباح ها به مشایی ها و تظاهر این یک به میهن دوستی به هیچ وجه به معنی ترقیخواهانه بودن آنها نیست. اینها اگر به فکر مردم و میهن بودند این همه مصیبت و جنایت علیه مردم و کشور خود بوجود نمی آوردند. از فضای تنفسی که بواسطه این درگیریها میان طیفهای مختلف بوجود می آید باید تنها و تنها به سود جنبش آزادیخواهانه و مردمی و اهداف دمکراتیک و ترقی خواهانه آن و تسریع تحولات دمکراتیک بهره گرفت.

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد, ۱۳۸۹ ۲:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…