چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۸

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۸

واکنشهای متفاوت بە امری واحد

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودە است با آنها، می تواند در مقطع انتخابات بە شکل گیری چنان نیروی تهدید کنندە عظیمی منجر گردد کە خواب از چشم اصولگرایان برباید.

اخیرا محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، از «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروهها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» به عنوان شرایط حداقلی اصلاح طلبان برای شرکت در این انتحابات یاد کرد.

بە دنبال این سخنان در صحنە سیاسی ایران، در واکنش بە اظهارات خاتمی هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی اصولگرایان اظهارات متفاوت و متناقضی بیان شد. البتە با این توجە کە این اظهارات همیشە پاسخ مستقیمی بە این اظهارات نبودە، بلکە کلا خود را در واکنش بە انتخابات پیش رو و یا کلا واکنش بە فضای سیاسی موجود باز می یابد.

ازطیف اصولگرایان، محمد علی جعفری، فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد شرایط بازگشت اصلاح طلبان گفت، “افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده اند، طبیعی است که در رقابت های سیاسی می توانند شرکت کنند”. اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، درهمین حال  ازعدم مخالفت شورای نگهبان با حضور اصلاح طلبان در انتخابات  وبرسی صلاحیت اعضا تشکل هایی ممنوع شده توسط حکومت مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب سخن بە میان آورد. در طیف اصلاح طلبان نیز واکنشهای متفاوتی بروز بیرونی یافتە اند. اگر احتمال شرکت در انتخابات را بە عنوان مصالحەای قلمداد کنیم، نخستین واکنش بە چنین وضعیتی می تواند اظهارات علی مزروعی سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران باشد، کە مدتها پیش گفت  “مصالحه همواره یکی از راهکارهای چهارگانه جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز بوده است”. در این رابطە همچنین میتوان از سخنان تند سید مجتبی واحدی مشاور کروبی و سردبیرپیشین آفتاب یزد بعنوان نمونە دیگری از این واکنشها کە در آن بشدت بە انتقاد از خاتمی در این مورد پرداخت، و با رد امکان تحقق چنین خواستەهایی از طرف خامنەای آن را تنها بە شیوەای عملی در خدمت داغ کردن تنور انتخابات ارزیابی کرد نام برد. از طرف دیگر شاهد اعلام برائت تنی چند از اصلاح طلبان از جنبش سبز و موسوی، خاتمی و کروبی بودەایم کە آشکارا بە این سە شخصیت اصلاح طلب و جنبش سبز تاختند (مورد رسول منتجب نیا و مصطفی کواکبیان).

با جمع زدن موارد ذکرشدە و درپی تحلیل آنچە کە گذشتە و بیان شدە است، می توان بە نتایج زیررسید:

ـ چە در اردوی اصولگرایان و چە در اردوی اصلاح طلبان نسبت بە روندهای جاری کشورو بویژە نقش و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی، گرایشها و دستە بندیهای متفاوتی شکل گرفتە است.

ـ در اردوی اصوڵگرایان تلاش بر این است کە با ایجاد انشقاق در اردوی اصلاح طلبان و تحمیل بینش و سیاستهای خود بە آنان، اصلاح طلبان را بە شرکت درانتخابات ترغیب کردە تا بدین شیوە بنوعی هم حضور مردم در انتخابات را تضمین کردە باشند، وهم آنچە را کە نتوانستند با چوب و چماق و زندان و شکنجە بدست بیاورند، با بە کاربردن چنین حربەای بدست بیاورند.  تاکید دگربارە”جوان آنلاین” سایت نزدیک به سپاه پاسداران مبنی بر اینکە اصلاح طلبان برای شرکت درانتخابات مجلس باید جنبش سبز را محکوم و از سران آن اعلام برائت کنند، کاملا نشانگر هستە مرکزی چنین سیاستی می باشد.

ـ در اردوی اصلاح طلبان نیز عملا با تبلوریافتن نظرات متفاوت، ظاهرا چنین بە نظر می رسد کە تلاش اصولگرایان برای ایجاد چنین انشقاقی بە نوعی و تا حد معینی ثمر بخش بودە است. اگرچە اختلاف نظر را نمی توان بطور خودبخود بمنزلە انشقاق ارزیابی کرد و آن را منفی دانست. بخصوص آنکە هنوز تعداد قلیلی از اصلاح طلبان بە خواستەهای اصولگرایان تمکین کردەاند. اما عدم سیاست واحد در مورد انتخابات آیندە درمیان طیفهای مختلف اصلاح طلبان می تواند نشانگر تشتت و پراکندگی نسبی در شرایط کنونی میان آنان باشد.

ـ ظاهرا علیرغم اینکە جناح اصولگرا می خواست چنین نشان دهد کە نیازی بە حضور اصلاح طلبان در صحنە سیاسی کشور ندارد، اما حوادث اخیر نشان دادند کە این نیاز فارغ از چند و چون آن وجود دارد. و این قبل از هر چیز از این اصل مسلم نشات می گیرد کە اصلاح طلبان اساسا در صحنە سیاسی کشور حذف ناشدنی هستند، بنابراین سیاست رام کردن آنان و بازی دادن آنان در چهارچوب خواستەها و سیاستهای اصولگرایان، هستە مرکزی سیاست اصولگرایان در رابطە با اصلاح طلبان می باشد.

ـ اما اصلاح طلبان نیز بە این قاعدە بازی طرف مقابل آگاه هستند، و درست در همین رابطە است کە خاتمی شاید بە عنوان عنصر میانەرو آنان با طرح چنین شروطی درصدد مقابلەکردن با سیاست اصولگرایان بر آمدە است. آنچە در این میان جلب توجە می کند سیاست سکوت احمدی نژاد و یارانش در رابطە با اصلاح طلبان می باشد.  این سکوت (سیاست سکوت، سیاست عمدە این جریان در مقابل اصولگرایان نیز هست) بە این شایعە و یا ارزیابی دامن می زند کە جناح احمدی نژاد در صدد خریدن وجلب آرای اصلاح طلبان در انتخابات آیندە است.

در این میان اما، واکنش و نوع مداخلەهای سپاە پاسداران در امر انتخابات آتی متفاوت و دخالت گرانە تر و عریانتر از پیش است. این نوع  مداخلەها، هم با واکنش منفی ولی متفاوت اصلاح طلبان و هم اصولگرایان مواجە شذە است. چنین بە نظر می رسد کە با توجە بە نقشی کە اخیرا بە سپاە در برخورد با احمدی نژاد و حامیانش سپردەشدە، سپاە خود را بیشتر موظف بە ایفای نقش در روندهای سیاسی کشور می بیند. امری کە نە تنها با میراث خمینی در تناقض است، بلکە با نگرش بخشی از اصولگرایان نیز زاویە دارد.

 

اصولگرایان تحت رهبری خامنەای اینبار در دو جبهە دارند سیاستهایشان را پیش می برند. آنها  از یک طرف حملات خود را روی احمدی نژاد و یارانش متمرکز کردەاند، و از طرف دیگر سیاست شلاق و شیرینی را در جهت جلب اصلاح طلبان بە شرکت در انتخابات بە پیش می برند. سیاستی کە ناظر بر کنترل و هدایت همە جناحها زیر مهمیز اتوریتە تحمیلی ولی فقیە می باشد.

اینکە اصلاح طلبان در کلیت خود زیر بار چنین سیاست مدونی از طرف اصولگرایان بروند، دور از واقعیت می نماید. زیرا چنین امری بمنزلە خودکشی سیاسی این طیف خواهد بود کە اگرچە در شرایط کنونی از قدرت راندە شدەاند، اما افکار عمومی و شرایط جامعە بە سود آنها است. این دو عامل بعلاوە نفوذ معنوی این جریان در جامعە بر چگونگی برگزاری انتخابات پیش رو تاثیر فراوانی خواهند گذاشت. و درست همین مسئلە است کە اصولگرایان و رهبر را نگران کردە است. و نیز درست همین مسئلە است کە اصلاح طلبان را بە فکر شرکت در انتخابات اما بە شرط متحقق شدن شرایطشان انداختە است.

البتە آنگاە می توان از سیاست واحد اصلاح طلبان سخن بە میان آورد کە در میان آنان اجماعی سرانجام حول این مسئلە ایجاد شود. کە این نیز در آیندە معلوم خواهد شد. بهر حال در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودە است با آنها، می تواند در مقطع انتخابات بە شکل گیری چنان نیروی تهدید کنندە عظیمی منجر گردد کە خواب از چشم اصولگرایان و بیت رهبری برباید ونقشە های آنان برای بازگرداندن مشروعیت از دستە رفتە بە حکومت را نقش بر آب سازد، و آنان را بیشتر نگران آیندە قدرت سیاسی خودشان بکند. این همان نیروی واقعی است کە می تواند رژیم را لااقل بە عقب نشینیهای جدی وادار کند. اما آنچە کە در این رابطە مهم است و باید بدان توجە شود همانا تدوین سیاستهایی است کە قبل از هر چیز بە این نیرو نگاە دارد. و این نگاە همانا عدم شرکت در انتخاباتی غیر آزاد است. امری کە تاج زادە در آخرین سخنان خود و در تفسیر گفتەهای خاتمی بە زبان آورد.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۰ تیر, ۱۳۹۰ ۰:۴۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک