دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

گزارش اعتصاب سراسری آموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطە، گستردەترین تعلیق و تحریم در تاریخ دانمارک

در جریان این اعتصاب نزدیک بە ٧٠٠٠٠ آموزگار در سراسردانمارک از سوی شورای هماهنگی شهرداریها ( کارفرما ) از کار تعلیق شدەاند و بیش از ٦٠٠٠٠٠ دانش آموز مجبور بە تعطیل اجباری شدەاند. از دوشنبە کە این تعلیق عمومی آغاز شدە است، هزاران هزار آموزگار در شهرهای گوناگون دانمارک در مقابل شهرداریها، در سالنهای بزرگ گرد هم آمدە و اعتراضات خود را پیش می برند.

لوایح و پیشنهادات قانونی کە  چە از سوی دولت و یا اپوزیسیون و یا احزاب و جامعە مدنی دادە می شوند، باید مراحل و پروسە بحث و بررسی پیش از تصویب را بگذرانند.

– پس از آمدن لایحە پیشنهادی بە قوە مقننە و بررسی و اظهار نظر روی آن، این مرجع پیشنهاد و دیدگاه های خود را جهت تدقیق و بهتر ساختن آن در اختیار گروه های کاری و هیئتهایی کە متشکل از نمیندگان اتحادیەها وسازمانهای جامعە مدنی و کارشناسان است، می گذارد.

– پس ازنگرش و نگارش طرحهای پیشنهادی از سوی این گروه، پیشنهاد دوبارە بە مجلس فرستادە شدە و در آنجا روی طرح و جمعبندی نوین برای تدوین و تصویب، کار انجام می گیرد.

– پس ازاین مرحلە  و کار و فورمولبندی، پیشنهاد از ارگانهای دولتی و قوە مقننە، دوبارە برای بازنگری نهایی بە ارگانهای مدنی، کارشناسان و دست اندرکاران فرستادە می شود تا پیش از تصویب نهایی کار جامع و همە جانبەای را روی پیشنهاد کردە باشند.

– حال پس از بازگشت نهایی طرح پیشنهادی بە مجلس، مرحلە طولانی بحث و مناظرە مخالفین و موافقین در صحن مجلس در سە مرحلە زمانی آ‌‌غاز می شود تا سرانجام  در آنجا بە تصویب برسد یا نرسد.

این نگاه کوتاهی بود بە چگونگی مراحل تصویب قوانین مهم در دانمارک.   

تقریبا از دسامبر سال ۲۰۱۲ دولت سوسیال دمکرات دانمارک طرح رفرم نوین آموزشی را بە مجلس بردە و خواستار تصویب آن شد. این رفرم بە معنای آن خوهد بود کە دانش آموز باید از صبح تا عصر در مدرسە باشد (آموزش تمام روز). این پیشنهاد با مخالفت خانوادەها، آموزگاران، معلمین و مربیان کلوپها و کارشناسان امور تربیتی و پداگوژیکی مواجە شدە است. چرا کە ایشان بر این باورند کە دانش آموزان وقت کافی برای شرکت در دیگر فعالیتهای ورزشی و اجتماعی و فرهنگی در خارج از محیط مدرسە را پیدا نکردە و از مدرسە، محیط آموزشی و آموزگار زدە می شوند. البتە لازم بە یادآوری است کە این طرح با اندکی فرق از سوی دولت محافظەکار پێشین نیز دادە شدە بود. در آن زمان کارشناسان و دست اندرکاران امور آموزشی در تدوین این طرح هیچ گونە نقشی نداشتند.  

اما به موازات با آن شورای هماهنگی شهرداریهای دانمارک بەعنوان کارفرما پیشنهاد بازنگری و تغییر در ساعات کار و آموزش آموزگاران را کە نە در حوزە دولت و قانونگذاری است، را از دسامبر ۲۰۱۲ بە میان کشید. بر پایە این پیشنهاد، ساعات کار ٣٧ ساعتە آموزگاران بر این مبنا پیش بینی شدەاست کە جدا از ساعات تدریس سر کلاس، ٧٠ درصد از وقت  ناکافی و مورد نیاز آموزگار برای آمادە شدن جهت تدریس و آموزش از وی کاستە شود، و از این زمان صرفا در سر کلاس استفادە شود و٣٠ درصد باقی آن صرف آمادە سازی گردد؛ آن هم در مدرسە. امروز یک ساعت تدریس در سرکلاس ۴۵ دقیقە می باشد، و خارج از آن آموزگار در خانە یا در مدرسە برای هر ساعت تدریس بیش از ۴۵ تا ٩٠ دقیقە باید وقت برای آمادگی پیش و پس از تدریس بگذارد. حال اگر این زمان را بە کار آموزگار در سر کلاس بیافزاییم، می بنیم کە بر خلاف ادعای شورای هماهنگی شهرداریها، معلمین بسیار بیشتر از ٣٧ ساعت در هفتە کار می کنند. با این حال از دید آموزگاران واتحادیە سراسری ایشان گرە کاراینجا نیست، بلکە در ادعای کارفرماست کە حق و ساعات آمدگی پیش وپس از آموزش را از آموزگار گرفتە و می خواهند آن را صرفا در سر کلاس استفادە کنند. از دید اتحادیە سراسری اموزگاران، این طرح کارفرما باعث پایین آمدن  بیش از حد کیفیت آموزش خواهد شد. چرا کە اگر معلم وقت کافی برای آمادە شدن در زمینەهای کاری خود را نداشتە باشد، کیفیت تدریس اش نیز پایین خواهد آمد. کارفرما ساعات و کیفیت کار این گروه اجتماعی را ناکافی دانستە و بە این وسیلە می خواهد این تغییر ساعات کار را در راستای رفرم آموزشی دولت ( درس و حضور دانش آموز در مدرسە از صبح تا عصر) هماهنگ کند.

امروزە اتحادیە سراسری آموزگاران بر مبنای تجربە و شناخت و آگاهی معلمین از پیشە شان و نیاز دانش آموز ساعات کار را با کارفرما هماهنگ میکند. اما در طرح کنونی کرفرما، این وظیفە بە شورای شهرداریها و مدیران مدارس سپردە خواهد شد، و بدین ترتیب نفوذ اتحادیە و نقش  آموزگاران را در هماهنگی برای تعیین ساعات کار کمترخوهد شد.

در این راستا بود کە معلمین و اتحادیە سراسری ایشان با آوردن پیشنهادات خود بر روی میز مذاکرە با کارفرما، در برابر این یورش ایستادگی کردند. از فوریە تا پایان ماه مارس مذاکرات و کش مکش ها ادامە پیدا کرد و بە آکام نرسید. در جریان تعطیلات بهاری یا پوسکە نیز مراکز غیر انتفاعی و غیر رسمی زیادی برطبق سنت مبارزات صنفی دردانمارک، جهت حل مشکل پادرمیانی کردند، اما با ز نتیجەای بە بار نیاورد. درجریان مداکرات یعنی اواسط مارس کارفرما هشدار داد کە در صورت بە پس ننشستن اتحادیە اموزگاران از خواستهایشان تا پایان ماه مارس، از روزدو شنبە یکم آوریل اموزگاران  تازمان نامحدودی از کارشان معلق میگردند)  (Lockoutو هیچگونە حقوقی دریافت نخواهند کرد.

در این راستا احزاب دست راستی اپوزسیون و کارفراما بە دولت جهت تداخل فشار میاورند، اما بر پایە سنت دیرینە وشیوە دمکراتیک مبارزات صنفی دراین کشور، دولت حق دخالت در این مبارزە را بە سود هیچکدام از طرفین نداشتە و از هرگونە واکنش و دخالت سیاسی و حتی اظهار نظر خودداری مینماید.نخست وزی، وزیر آموزش وپرورش و دولت حل این بحران را وظیفە سازمانهای بازار کار میداند.

در این راستا حزب اتحاد چپ دانمارک ورهبران حزب سوسیالیستهای مردمی این کشور کە در دولت نیز سهیم اند، دولت ‌هلە تورننیگ اسمیت را از هرگونە دخالت تا حل عادلانە این معضل ازسوی طرفین درگیر برحذرکردەاند.‌‌‌

 

اما برآیندهای این اعتصاب کم نمونە و سراسری در دانمارک

در این کشور آموزش در مدارس و آموزشگاههای ابتدایی بە دو شیوە پیش می رود. مدارس دولتی یا شهرداریها از آمادگی تا کلاس ١٠و آموزشگاههای فنی و حرفەای جوانان،  کە بیش از ٨۵ درصد محیط آموزشی را با بیش از ٨٧۵٠٠٠٠ نفر در بر می گیرد. بخش دوم مدارس خصوصی اند.  در جریان این اعتصاب و تعلیق آموزگاران، تدریس دانش آموزان از آمادگی تا کلاسهای چهارم در مدارس کماکان از سوی مربیان کودکستانها و آموزشگاه های امور تربیتی در مدارس بە پیش می رود. البتە این کار نە بە خاطر ضربە بە مبارزات معلمین، بلکە بیشتر بە لحاظ  کم سنی و نبود امکان نگهداری این گروە از دانش آموزان در خانە از سوی پدر و مادران شاغل است. دانش آموزان کلاسهای بالاتر یا در خانە و کتابخانە می مانند ویا  ساعاتی را در کلوپهای اجتماعی و ورزشی بە صورت داوطلبانە از سوی مربیان نگهداری می شوند ویا آن کە برخی از ادارات و موسسات دولتی خصوصی با فراهم کردن امکانات ورزشی، تفریحی و حتی آموزشی کار را برای خانوادەها جهت آوردن فرزندانشان بر سر کار آسانترنمودەاند (بیشتر بە خاطر منافع خودشان و جلو گیری ازغیاب پدر ومادران از کارهایشان) .

بخش بسیارکوچکی از دانش آموزان کلاسهای ۴ بە بالا کماکان بە مدرسە رفتە و از سوی آندستە از آموزگاران کە کارگماشتە مستقیم دولت بودە و هستند(١٠٨٠٠ نفر) ودرنتیجە زیر پوشش اتحادیە آموزگاران نمی باشند، تدریس می گردند. این بخش شامل مدیران ومعاونین کتابداران کتابخانەهای مدارس میگردند. درگذشتە ۴٠ تا ۵٠ سال پیش سیستم استخدامی در مدراس چە بە عنوان آموزگار، مدیر و یا معاون و… در حیطە دولت ووزارت آموزش و پرورش بود. بە همین جهت این طیف از کارمندان و مزدبگیران همچون امروز حق تحصن، دست از کار کشیدن و اعتراض نداشتند. اما با رشد مبارزات صنفی این سیستم درارتباط با معلمین مدارس ابتدایی بە تدریج ملغی گردید. اما در سطح دبیرستانها و مدارس عالی همچنان این سیستم پیش می رود.

در جریان این اعتصاب نزدیک بە ٧٠٠٠٠ آموزگار در سراسردانمارک از سوی شورای هماهنگی شهرداریها ( کارفرما ) از کار تعلیق شدەاند و بیش از ۶٠٠٠٠٠ دانش آموز مجبور بە تعطیل اجباری شدەاند. از دوشنبە کە این تعلیق عمومی آغاز شدە است، هزاران هزار آموزگار در شهرهای گوناگون دانمارک در مقابل شهرداریها، در سالنهای بزرگ گرد هم آمدە و اعتراضات خود را پیش می برند. در این رابطە دیگراتحاادیە های صنفی کارمندان و کارگران بە طور گستردەای هبستگی و حمایت فعال خود را ازاموزگاران و اتحادیە شان نشان اعلام کردەاند.

آیا این تعلیق عمومی چند روز یا هفتە دیگر ادامە خواهد داشت، آیا دولت کماکان از دخالت در این موضوع خودداری خوهد کرد، فعلا هیچ چیز روشن نیست. آنچە پر واضح است این است کە فعلا آموزگارن از خواستەهای خود چشم نمی پوشند.

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین, ۱۳۹۲ ۰:۴۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان