شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۴

 تحول ابزاری و پرولتاریای بالنده.

شکل و ابزار کار توقعات و نگاه طبقاتی طبقه کارگر را دگرگون ساخته و گرچه انقلاب تکنولوژی باعث از بین رفتن بسیاری از شغل های فیزیکی شد اما شکل ابزاری کار هویت طبقاتی کارگر را تغییر نداد و طبقه کارگر همچنان در وضعیت اصل تاریخی تضاد کار و سرمایه بسر می برد اما آنان را از کارگر به صاحبان ابزار و شرکت ها تبدیل نکرد از این روی علیرغم تغییر ماهوی شکل و ابزار کارگر هنوز آن ها با هویت طبقاتی کارگر شناخته می شوند.

دهه هشتاد ، دهه توسعه تکنولوژی و انقلاب در شکل ابزاری بود، شتاب تحولات سرسام آور و مقاومت در برابر تحولات حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با سرخوردگی و محو شدن از نظام ساختاری تکنولوژی محسوب می شد. جهان هیچ انتخابی جز پذیرش نوآوری که بعد ها آن را به “ انقلاب علمی و فنی “ تعبیر کردند، نداشت. هیچ قشر، طبقه و کشوری نبود که از این انقلاب بی بهره شود. گسترش کامپیوتر ها و موبایل ها از هر وسیله دیگر واجب تر شد، در هیچ خانه ای در جهان نبود که کامپیوتر و موبایل در دسترس نباشد اما در بسیاری از این خانه ها هنوز نگرانی نان و آب حل نشده بود. وسعت و تأثیراین انقلاب فنی بسیار عالمگیرتر از رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا بود چرا که همه جهان را هدف تغییر قرار داده بود.

لازم به اثبات نیست که انقلاب تکنولوژیک به نیاز مسلم و جدایی ناپذیر زندگی روز انسانی تبدیل شد. در حقیقت این واقعه بدون دخالت بوژوازی حاصل نگردید. اما اکنون دیگر آشکار شده است که بوژوازی از شرکت در این انقلاب تسلط  کامل سرمایه بر ابزار های فنی در نظر داشت. در این تحول طبقه کارگر نیز دخیل و نقش داشت. طبقه ای که بدون حضورش هیچ رشدی صورت نمی گیرد اما بورژوازی نقش طبقه کارگر را انکار می کند. بخش عظیم این محصول اجتماعی به یاری مغز و نیروی اجتماعی طبقه کارگر تأمین شده است. تجربه سیاسی، آگاهی علمی و بکارگیری داشته ها و اراده طبقه کارگر برای انجام این تحولات تکنیکی، بورژوازی نمی تواند کتمان کند.

طبقه کارگر هدایت و کنترل و استفاده از ابزارهای تکنیکی را به انجام رساند و بازار اجتماعی کار را با بکار گیری خلاقیت  به شتاب و توسعه انقلاب فنی یاری رساند. اما بورژوازی در پی انکار نقش طبقه کارگر بر آمد و از اضمحلال و استحاله پرولتاریا سخن راند.

موجودیت طبقه کارگر خصلت تاریخی و جهانی دارد اما طرفداران زوال طبقه کارگر اعتراض می کنند که چنین نیست و  داده ها و سرمایه گذاری بورژوا ها بانی تحولات این دوران است و لذا پرولتاریا نقشی در این انقلاب علمی و فنی نداشته است و مفاهیم گذشته برای تعریف پرولتاریا و نقش اجتماعی طبقه کارگر توسط سرمایه متحول شده است و تضاد کار و سرمایه نیز دستخوش بازنگری اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است و خصوصیت گذشته را از دست داده است.

شکل و ابزار کار توقعات و نگاه طبقاتی طبقه کارگر را دگرگون ساخته و گرچه انقلاب تکنولوژی باعث از بین رفتن بسیاری از شغل های فیزیکی شد اما شکل ابزاری کار هویت طبقاتی کارگر را تغییر نداد و طبقه کارگر همچنان در وضعیت  اصل تاریخی تضاد کار و سرمایه بسر می برد اما آنان را از کارگر به صاحبان ابزار و شرکت ها تبدیل نکرد از این روی علیرغم تغییر ماهوی شکل و ابزار کارگر هنوز آن ها با هویت طبقاتی کارگر شناخته می شوند.

در حقیقت انقلاب تکنولوژیک عامل فراگرد تبدیل طبقه کارگر از خود به طبقه برای خود رسید و ابعاد اجتماعی و محیطی طبقه کارگر را دگرگون کرد. کاربست تکنیک و مهیا شدن ابزار های مدرن مشوق ترک و جمع کردن ابزارهای سنتی بازار کار طبفه از خود به طبقه برای خود سهل کرد و امتیاز های بسیاری نصیب خود ساخت. در عین حال موارد منفی تحقق این فرایند نیز بسیار و امکانات دشواری بهمراه داشت. پدیده بیکاری، کاهش ساعت کار، پرولتاریا را در مقابل سرمایه انحصاری جهانی به واکنش علیه هدف های سرمایه داری از توسعه تکنیک برانگیخت. نقش سرمایه در واکنش سریع تر از ابزار های نو (کامپیوتر ها و موبیل ها) و احاطه سرمایه بر برنامه ها از جمله مانور هایی بود که سرمایه داری انحصاری در برابر پرولتاریا به نمایش گذاشت.

امیال سرمایه داری انحصاری از توسعه ابزار های تکنیکی مدرن با هدف افزایش سود بیشتر و کاهش حجم کار همراه شد. خلوت شدن بسیاری از موسسأت از زمره هدف های سرمایه داری انحصاری در استفاده از انقلاب علمی و فنی بحساب می آید. بر اساس تئوری آن ها با تسلط تکنیک دیگر از اعتصابات کارگری خبری نخواهد بود و ماشین های کامپیوتری بیست و چهار ساعت بدون هزینه اضافه برای سرمایه داری کار خواهند کرد و طبقه کارگر را از میدان کار خارج می کند. تراژدی بیکاری و ناهنجاری روانی اجتماعی آرام و قرار از  نظام سرمایه داری و قدرت سیاسی بر آمده از آن گرفته است.

قربانی این سیاست بسیاری از جوانان و صد ها میلیون انسان کشورهای رشد یافته سرمایه داری هستند. ابزار های فنی نو و گرایش از کار جسمی به کار فکری به سرمایه داری انحصاری اجازه بیشتر برای استثمار لشکر بیکاران در کشور های در حال توسعه و نیروی کار ارزان عامل بی ثباتی اجتماعی در جوامع سرمایه داری پیشرفته است.

بدین ترتیب تضاد کار و سرمایه بسیار پیچیده تر و ظریف تر دنبال می شود. عقب نشینی دولت های رفاه و تمایل آنان در  حذف خدمات اجتماعی، دشوار تر کردن شرایط صندوق بیکاری، بیمه های درمانی و اجتماعی برای سیادت سرمایه انجام می گیرد.

فشار ایدئولوژیک سرمایه داری بر طبقه کارگر برای دست کشیدن از هدف های سوسیالیستی برای تسلط بورژوازی بر طبقه کارگر صورت می گیرد. به موزات این فشارها اشاعه توهمات دولت رفاه لیبرالی و اصلاحات طبقاتی با کمک نیروهای ناسیونالیستی صورت می گیرد. در این مورد سرمایه داری انحصاری تلاش می کند گردان هایی از طبقه کارگر که فاقد آگاهی طبقاتی هستند را اجیر سازد تا در جهت منافع سرمایه داری انحصاری فریب سوسیال دمکراسی بخورند و آنان را از طبقه برای خود به خرده مالکان سوسیال دمکراسی تبدیل سازد.

کارزار سرمایه داری انحصاری در این پروسه نتیجه هایی بهمراه داشته است. نگاهی به نقش رهبران سوسیال دمکراسی در کشور های اروپایی که صاحبان بسیاری از بنگاه های ساختمانی هستند از جمله نتیجه هایی از این فرایند هستند. فشار روانی و اقتصادی سرمایه داری انحصاری و دگرگونی های سوسیال لیبرالیستی منجر به آن شده است تا توان مبارزاتی گردان های چپ کارگری تضعیف شود. کاهش اعتصابات و تن دادن به خواست سیاسی سوسیال دمکرات ها از طرف احزاب چپ اروپایی و بی انگیزه کردن بخشی از گردان های  طبقه کارگر که هنوز مشغول کار فیزیکی هستند از جمله موفقعیت های سرمایه داری انحصاری بشمار می رود.

حساسیت انقلابی در میان این دسته از تشکلات کارگری بسیار کاهش یافته است و بی تردید چپ های رفرمیست نیز تحت فشار های سیاسی سوسیال دمکراسی به این خط تن داده اند.

با نگاهی واقع بینانه به امور نمی توان از این شگرد های طبقاتی غافل بود. مهم ترین پیش شرط ارتقای فعالیت های اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، فعالیت بی وقفه گردان های طبقه کارگر هستند. در این جا منظور احزاب کمونیست است، احزابی که هنوز از مارکسیسم فاصله نگرفته اند و خودشان را در حد احزاب چپ اصلاح طلب محدود نکرده اند. احزابی که به منافع کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر پشت نکرده اند. هر چند که در ایالت متحده آمریکا و کشور های اتحادیه اروپا سخن گفتن از احزاب کمونیست به مانند کشور های در حال توسعه تابو محسوب می شود و احزاب کمونیست از امکانات دولتی و اجتماعی برخوردار نیستند اما نیاز تشکل یابی و فعالیت گردان طبقه کارگر الزامی است. این احزاب باید بیشتر با بدنه اجتماعی تماس بگیرند و آگاهی طبقاتی را در میان مردم اشاعه دهند. احزاب کمونیست اروپایی باید با مرزبندی شفاف با احزاب (خرده مالک سوسیال دمکرات) و چپ رفرمیست هدف های بورژوازی انحصاری را افشا کنند.

احزاب کمونیست در اروپا راه درازی برای توسعه سوسیالیستی در پیش دارند و با رزمندگی مارکسیستی به نقد برنامه و عمل چپ های رفرمیست و سوسیال دمکرات ها بپردازند. آن ها بدرستی خود را سوسیال رفرمیست دموکرات می نامند و کارگر آیین هستند و نه پیشاهنگ طبقاتی پرولتاریا. کمونیسم ستیزی و ترس از دست دادن قدرت های پارلمانی نشانه های آشکار ضعف سوسیال دمکرات ها و چپ های رفرمیست است.

هدف نهایی طبقه کارگر برقرای جامعه سوسیالیستی است. جامعه ای که برابری های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مشخصه بارز آن است.

 

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۴۰۲ ۰:۱۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج