سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۴

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۴

اعتصابی کە دما سنج و جهت نما است

اما اینک پس از سالها ما شاهد تشکیل کمیتە اعتصاب در یک واحد مهم صنعتی هستیم کە با صدور بیانیە اعلام موجوديت علنی می کند و مطالبات صنفی آن مشابهت فراوانی با مطالبات صنفی کمیتە های اعتصاب در دوران انقلاب دارد. این خود می تواند نشانەای از آغاز یک دورە تازە و امید بخش در جنبش کارگری و دما سنج و جهت نمای جنبش کارگری باشد. این تحول را باید بە فال نیک گرفت و امیدوار بود ..

بە انگیزە اعتصاب در مجتمع پتروشیمی ماهشهر کارگران شاغل در شرکت های پیمانی فعال در مجتمع پتروشیمی ماهشهر، بار دیگردر اعترا ض بە شرایط دشوار کاری و عدم رعایت حقوق سندیکایی کارگران شا غل در شرکت های پیمانی، با خواست انحلال شرکت های پیمانی و برخوردارشدن کارگران از کلیە مزایای کارگران رسمی و حقوق سندیکایی، پس ازتشکیل کمیتەای از میان خود برای هدایت اعتصاب شان و پیگیری مطالبات کارگران ازروز ٢ مهر ماە ١٣٩٠ اعتصاب تازەای را آغاز کردەاند کە تا کنون ادامە و گسترش یافتە است. بر اساس اخبار رسیدە تعداد کارگران شرکت کنندە در این اعتصاب بە ۶۵٠٠ نفربالغ گردیدە وبدلیل وسعت اعتصاب بخش زیادی از امور جاری در این مجتمع زمینگیر شدە و کارگران تهدید کردەاند کە چنانچە بە خواستە هایشآن رسیدگی نشود کل تولید را متوقف خواهند کرد. علاوە بر آن کارگران در راهپیمای و تجمعاتی کە تا کنون در مقابل ساختمان اداری شرکت داشتەاند علیە برخی مسئولین نیز شعار دادە و خواهان استعفای مقامات مذکور شدەاند. کارگران شرکتهای پیمانکار فعال در پتروشیمی ماهشهر در فروردین ماە سال جاری نیز برای رسیدگی بە مطالبات شان دست بە یک اعتصاب ١١ روزە دیگرزدە بودند. اعتصاب فروردین ما پس ازآنکە مسئولین از کارگران تقاضای مهلت برای رسیدگی بە مطالبات کارگران کردند، و قول مساعد مسئولین مبنی بر اجابت مطالبات کارگران پایان یافت. اما اینبار نیز مسئولین مربوطە بە عهد خود وفادار باقی نماندند و ازانجام قولهائی کە بە کارگران دادە بودند طفرە رفتند. خلف وعدە مسئولین سبب شد تا کارگران کە برای دست یافتن بە مطالباتشان بار دیگر دست بە اعتصاب بزنند و مطالبات خویش را از این طریق پیگیری نمایند. جلوگیری از تشکیل سندیکا و عدم پذیرش حق تشکل، درمجتمع پتروشیمی ماهشهر، عملا برقرای هر نوع ارتباط حقوقی واقعی میان کارگران و مدیریت  را نا ممکن نمودە است، از اینرو برغم آنکە حق اعتصاب نیز کە خود  از حقوق سندیکایی است برسمیت شناختە نشدە است؛ اما با این حال بە یگانە رویە بیان مطالبات و اعترا ضات و کانال ارتبا طی کارگران با کارفرمایان و مسئولین دولتی تبدیل گردیدە است. به همین جهت انجام هر اعتصابی در ایران خواستە یا نا خواستە، بخشا بە مثابە اهرم فشار کارگران برای حق تشکل نیز هست. هر اعتصاب صنفی مادامیکە حق تشکل در ایران برسمیت شناختە نشدە با شد خصلت چند وجهی خود را حفظ خواهد کرد. تعطیلی شرکت های پیمانکار و استخدام رسمی کارگران قراردادی شرکت های پیمانکار ازجملە وعدە های بود کە دولت احمدی نژاد درابتدا خود بە کارگران دادە است. یکی از مطا لبات اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز کە اندکی پیش از اعتصاب کارگران ماهشهر رخ داد نیز انجام همین وعدە احمدی نژاد بود. اما دولت نە تنها بە این وعدە خود پایبند نماند، بلکە تعداد کارگران قراردادی و شرکتهای پیمانکار در دوران زمامداری دولت احمدی نژاد با سرعت افزایش یافت و بە رویە تبدیل گردید. کارگران از این جهت با شرکتهای پیمانکار مخالفت میورزند کە آنها قوانین کار و حقوق کارگر را رعایت نمی کنند. عمدە ترین دلایل نارضایتی کارگران از شرکتهای پیمانکارآن است کە در اکثراین شرکتها استثمار و فشار زیاد ، سطح دستمزدها پایین ومزایایی کە بە کارگران رسمی تعلق می گیرد بە کارکنان این موسسات و کارگران قرار دادی تعلق نمی گیرد، از این روی کارکردن دراین شرکت ها بسیار دشوار و فرسایندە است. این در حالی است کە درآمد و سود آوری شرکت های پیمانکار نیز بالا است.  در حالیکە کارگران در اهواز، شوش و خرمشهر بدلیل نگرفتن حقوق چند ماهە خود بە اعتصاب متوسل می شوند ماجرای اختلاس ٣ هزارملیارد تومانی مقامات بلند پایە رژیم از پردە بیرون می افتد. وجود این و ضعیت نمی تواند بە گسترش نارضآیتی و اعتراضات کارگری، آنهم در شرایطی کە کارد بە استخوان کارگران و مزد بگیران رسیدە و آنها چشم انداز روشنی برای آیندە خود نمی بینند، منجر نگردد و بە نا آرامی و اعتصابات کارگری کە مدتها است بە یک امرفراگیر و در حال توسعە تبدیل شدە است، دامن نزند. بی کفایتی حکومتی کە توانایی ایجاد اشتغال را ندارد و کوشش می کند با دادن وعدەهای دروغ وارایە آمارهای بی اساس از ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی برضعف و ناتوانی خود سرپوش بگذارد و با نزدیکترین شدن انتخابات مجلس، تعداد اینگونە وعدە ها و آمار ها  را نیز افزایش بدهد. احمدی نژاد و اعضای دولت او در حالیکە بحرانهای فلج کنندە سراسر کشور را در بر گرفتە است و در هر هفتە چندین اعتصاب کارگری بە خاطر عدم پرداخت حقوق، تعطیلی موسسات، بیکاری، گرانی و غیرە … در کشور رخ می دهد، ازمحو کامل بیکاری، ٣ برابر کردن میزان یارانە نقدی حرف می زنند. اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر و تشکیل کمیتە اعتصاب از لحاظ اینکە در چنین شرایطی اتفاق می افتند، حایز اهمیت است. دربیانیە اعلام تشکیل کمیتە اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر اهداف اعتصاب چنین اعلام شدەاند: ” کارگرانی که برای احقاق حقشان و برای لغو قرارداد موقت وایجاد قرارداد مستقیم و اجرای مصوبات دولت در این زمینه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به این نتیجه رسیده ایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشکل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ کرد. لذا در قدم اول، کمیته اعتصاب را برپا نموده ایم و از همه چه در داخل و چه نهادهای کارگری در خارج انتظار کمک و یاری داریم. لازم به ذکر است که این کمیته در اولین اقدام خود و همزمان صندوق کمک به اعتصاب کارگران ماهشهر را راه اندازی کرده است. دست همه را برای همکاری میفشاریم و انتظار داریم که همه به جای اعلام حمایت فقط روی کاغذ بطور عملی مارا برای تشکیل سندیکای کارگران ماهشهر یاری کنند زیرا هدف نهایی ما تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهر است” مضمون و نگارش بیانیە کوتاە کمیتە اعتصاب، کە حکایت از توانایی و درک وتشخیص و جهت گیری صحیح کمیتە دارد و نشانە بارزی از رشد آگاهی درمیان کارگران و مزد بگیران و مبارزان جنبش سندیکایی بر خاستە از دل مبارزات و اعتراضات پر شمار کارگری در طی دهە های اخیر است. تاثیر این حرکت در جهت یابی آتی جنبش کارگری و کامیابی اعتصابات کارگری و ارتقاء کیفی جنبش مزد بگیران بسی فراتر از یک اعتصاب است. ایجاد کمیتە های اعتصاب، یکی از خصوصیات بارز اعتصابات کارگری درآستانە انقلاب ایران بود، این کمیتە ها در سازماندهی و جهت دهی مبارزات کارگری دوران انقلاب و در پایە ریزی شوراها و سندیکاهای کارگری کە در آنزمان توسط کارگران تشکیل شد نقش اساسی ایفا کردند. از آن دوران تا کنون کمیتە های اعتصاب یا دیگر شکل نگرفتند و یا اینکە اگر بطور نادر، اگر هم کمیتەای  شکل می گرفت، کاملا مخفی بود و رسما اعلام وجود نمی کرد. اما اینک پس از سالها ما شاهد تشکیل کمیتە اعتصاب در یک واحد مهم صنعتی هستیم کە با صدور بیانیە اعلام موجودیت علنی می کند و مطالبات صنفی آن مشابهت فراوانی با مطالبات صنفی کمیتە های اعتصاب در دوران انقلاب دارد. این خود می تواند نشانەای از آغاز یک دورە تازە و امید بخش در جنبش کارگری و دما سنج و جهت نمای جنبش کارگری باشد. این تحول را باید بە فال نیک گرفت و امیدوار بود کە این کمیتە بتواند بە اهدافی کە برای خود تعین کردە دست یابد و بە یک پدیدە الهام بخش در میان سایرکارگران تبدیل گردد.

تاریخ انتشار : ۸ مهر, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …