سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۷

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۷

برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض های کارگری را سازمان دهیم

موضوع دیگر این که حتا اگر با رعایت کامل مادە ٤١ قانون کار هم اجرای این قانون در بهترین حالت عملی شود، دستمزد کارگران در شرایط کنونی به خاطر محرومیت کارگران از حق تشکل یابی مستقل دور از انتظار است و نهایتا آن مطالبه ای کە کارگران برایش مبارزە می کنند، زیر اجرای بی غل و غش مادە ٤١ در بهترین حالت، سطح زندگی کارگران و خانوادەهایشان را در حد خط فقر دایمی حفظ خواهد کرد.

بە گزارش خبرگزاری (ایلنا) کمیتە دستمزد کە زیر نظر شورای عالی کار فعالیت می کند و وظیفە بررسی و تعیین میزان افزایش دستمزد سالیانە مطابق با مادە ۴١ قانون کار را بە عهدە دارد،  هفتە گذشتە نخستین  جلسە اش را برای تعیین سقف دستمزد کارگران در سال ٩٧ برگزار کرد. 

شورای عالی کار همە سالە برای تعیین سقف حداقل دستمزد چند ماە  قبل از تغییر سال، بحث و مذاکره را با فرمول سه جانبه گرایی در رابطه با موضوع یاد شده، برای تعیین سقف دستمزد سال جدید برگزار می کند.

امسال اما این شورا کارش را زودتر از سال های گذشتە شروع کردە است، بە نظر می رسد، دلیل اصلی این اقدام شورای عالی کار، ارتباط با اعلام افزایش ۵ درصدی حقوق ماهیانە کارمندان دولت در سال آیندە است.

بە احتمال زیاد دولت قصد دارد دستمزد کارگران را نیز بە همین مقدار افزایش دهد و به همین دلیل امسال زودتر از زمان معمول، مقدار افزایش  حقوق کارمندان را اعلام کرده تا شورای عالی کار فرصت کند، آن را در میان کارگران توجیه کرده و نارضایتی و اعتراض های قابل پیش بینی بە این مسئلە را مدیریت نماید. 

این مقدار افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در شرایطی صورت می گیرد کە حتا بنا بە دادەهای رسمی آماری نرخ تورم حداقل ١٠ درصد است و نظر بە کاهش ارزش پول ملی و تغێیر سیاست های

ضد تورمی دولت برای خروج از رکود تورمی، انتظار می رود مطابق پیش بینی کارشناسان اقتصادی نرخ تورم روند صعودی اش را از سر بگیرد.

افزون بر آن هم اکنون کارمندان دولت با وجود این کە نسبت بە کارگران حقوق ماهیانە بیشتری دریافت می کنند، اما از سطح حقوق هایشان ناراضی اند و خواهان افزایش حقوق هایشان هستند. 

اما نگرانی دولت روحانی، شورای عالی کار و تشکل های حکومتی بیشتر از کارمندان،  از واکنش های اعتراضی کارگران در این خصوص است. 

به همین خاطر شورای عالی کار امسال زودتر از سال های گذشتە کارش را شروع کردە تا بلکە بتواند، مانند سال های گذشتە با فریب و مانور سیاست  های مختلف، همراه با منجمد کردن دستمزدها بە خواست دولت و کارفرمایان جامه عمل بپوشاند و در نهایت با توجیە و مصون سازی طرف کارفرما و دولت از اعتراض های کارگری، دستمزد زیر خط فقر بار دیگر را به کارگران تحمیل کند.

این شورا در تمام سال های گذشتە حتی حاضر بە افزایش دستمزد کارگران بر اساس مادە ۴١ قانون کار کە ملاک افزایش دستمزد را نرخ تورم و نرخ هزینە های خانوار قرار دادە نیست.

در سال های گذشتە هر گاە کە شورای عالی کار دستمزد کارگران را افزایش دادە، این افزایش، مستقیما در ارتباط با اعتراض های کارگری صورت گرفتە است، هموارە با نرخ واقعی تورم و هزینە های واقعی زندگی فاصلە فاحشی داشتە و نمایندگان تشکل های وابستە، کە نقش شریک دزد و رفیق قافلە را در شورای عالی کار بە عهدە دارند مصوبات شورای عالی کار را تایید و از آن در عمل حمایت و دفاع کردەاند. 

فشار کم سابقە اعتراض های کارگری در سال گذشتە شورای عالی کار را برای نخستین بار مجبور بە تعریف و تعیین حداقل هزینە خانوار بە مقدار ٢ میلیون ۴٨٩ هزار تومان کە البتە با هزینەهای واقعی و خط فقر هنوز فاصلە زیادی داشت کرد، اما با این وصف این پذیرش بە بهانە های واهی روی کاغذ ماند و بە اجرا گذاشتە نشد، اما اعلام آن بە جهت نگرانی از واکنش کارگران تا روزهای پایانی اسفند بە تعویق افتاد و بە کارگران وعدە دادند کە بتدریج و بصورت پلکانی همە سالە شکاف بین دستمزد ٩٣٠ هزارتومانی با سبد هزینە  خانوار را پر خواهند کرد، با این وصف بە نظر می رسد، امسال نیز نە تنها قصد ندارند بە وعدە سال گذشتە شان عمل کنند، بلکە در تلاشند دستمزدها را مانند حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم افزایش دهند. با این اوصاف اما امسال نیز کارگران فریب ترفندهای فریبکارانە شورای عالی کار را نخواهند خورد و با بهرە گرفتن از تجربه های خود با گسترش اعتراض ها و اعتصاب های شان از این فرصت برای فشار آوردن بە دولت و کارفرمایان برای افزایش واقعی دستمزدها مبارزە را ادامە خواهند داد و امسال عدە زیادی از کارمندان و بازنشستگان نیز کە خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند، آن ها را همراهی خواهند کرد.

 در سال های گذشتە زمزمە های تفرقە افکنانە از طرف تعدادی از رهبران خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار در مورد تفاوت حقوق کارمندان و کارگران سر داده شد، اکنون احتمال دارد این زمزمە ها در ماهای آتی نیز بە منظور ایجاد تفرقە در میان مزدبگیرانی کە خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند، تکرار شوند. لازم است در این مورد هوشیار بود و مانع چنین سوء استفادەهایی شد.    

موضوع دیگر این که حتا اگر با رعایت کامل مادە ۴١ قانون کار هم اجرای این قانون در بهترین حالت عملی شود، دستمزد کارگران در شرایط کنونی به خاطر محرومیت کارگران از حق تشکل یابی مستقل دور از انتظار است و نهایتا آن مطالبه ای کە کارگران برایش مبارزە  می کنند، زیر اجرای بی غل و غش مادە ۴١ در بهترین حالت، سطح زندگی کارگران و خانوادەهایشان را در حد خط فقر دایمی  حفظ خواهد کرد.

تردیدی نیست که اجرای قانون مذکور، زندگی در حد خط فقر را بە کارگران و خانوادە هایشان تحمیل می کند، یقینا برخورداری از یک زندگی مرفە و همراه با کرامت انسانی حق طبیعی همه کارگران است.

 کارگرانی کە در کشورهای بسیاری موفق شدند، حقوق سندیکای شان را بە دست آورند و آن را نهادینە کنند، به خاطر مجهز شدن بە ساز و کارهای مختلف از جمله، حقوق سندیکایی و آزادی تشکل های از سیطره دولت، بوده است که در نتیجه توانستند سطح دستمزدها و زندگی خود و خانوادە هایشان را ارتقاء دهند.

طبقە کارگر ایران نیز برای این کە بتواند دستمزدها را متناسب با هزینەها و نیازهای واقعی زندگی امروز خود بالا ببرد، نیازمند حد بالایی از سازمان یافتگی و همبستگی است.

اما تا آن موقع باید تلاش کند با مبارزە و اعتراض  نە تنها دستمزد ها را بالا ببرد بلکە از این اعتراض ها برای سازمانیابی و افزایش همبستگی طبقە کارگر بهرە بگیرد. با وجود تمام موانعی کە در این راە قرار دارند، مع الوصف طبقە کارگر ایران از تجربە، آگاهی، ظرفیت و مسئولیت کافی برای رسیدن بە چنین موقعیتی برخوردار است.

برای افزایش دستمزد در سال آتی، از هم اکنون لازم است تا سازماندهی مبارزه صنفی کارگران را آغاز کرد و منتظر تصمیمات از پیش تعیین شده شورای عالی کار نماند.

تنها در این صورت است کە می شود روی تصمیمات این شورا کە همە سالە از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری می کند، اثر گذاشت.

شکی نیست که افزایش دستمزدها، بە میزان کم و کیف اعتراض های کارگری بستگی دارد و راە دیگری برای خلاصی از دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر وجود ندارد. 

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر, ۱۳۹۶ ۰:۳۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…