پنجاهمین سالگرد جنبش فدایی

گفت و شنود با یوسف کر و فرخ نعمت پور

روز ١٣ ماە مارس، برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای از طرف جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در زوم برای فعالین مدنی و سیاسی یوسف کر و فرخ نعمت پور برگزار شد. در اینجا توجە خوانندگان کارآنلاین را بە شنیدن بخش پرسش و پاسخ برنامە جلب می کنیم کە در آن جمعی از مشارکت کنندگان بە طرح سئوال و دیدگاههای خود پرداختند.

سخنرانان: یوسف کر ـ فرخ نعمت پور

جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در تاریخ ١٣ ماە مارس برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای در زوم بە مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی برگزار کردند کە در آن از دو سخنران، یوسف کر و فرخ نعمت پور دعوت بعمل آوردە شدەبود. در این جلسە بە موضوع جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی پرداختە شد. مدیر برنامە داریوش پارسا بود.

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

با این نگاه و در بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدایی، ، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت برنامه‌ای در هشت مارس امسال تدارک دیده است که در آن  به نقش زنان در جنبش فدایی و نقش و پیوند جنبش فدایی با جنبش زنان می‌پردازد و همە‌ی کوشندگان راە حقوق زنان و معتقدان بە آزادی و برابری انسانها را بە حضور در آن فرامی خواند.

در این پیام، خانم نرگس محمدی بە تحلیل جنبەهای متفاوتی از شرایطی کە کشور در آن قرارگرفتە می پردازد، از جملە بە وضعیت زنان میهن ما کە با توجە بە ستم مضاعفی کە بە آنها رواداشتە می شود، کاملا شرایط ویژەای را تجربە می کنند؛ اما امید رخت برنبستە و مبارزە و امید ادامە دارد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پنجاه سال مبارزه و امید.
مراسم سخنرانی، خاطره خوانی، شعر، دکلمه و موزیک در بزرگداشت پنجاه سال رزم زنان در جنبش فدایی. پیام مبارز پیگیر حقوق بشر 'نرگس محمدی'
سخنرانان: بهرخ، خدیجه مقدم، عفت ماهباز، مرضیه شفیع ( شمسی )، ملیحه محمدی، ملیحه زهتاب 
اجرای موزیک از بهرخ و بيژن میثمی

صفحه‌ها

دیدگاه‌ها

فرخ نعمت پور

تا جائیکە بە کشور ما بر می گردد، بعلت تحریم و نیز سیاست نادرست خارجی جمهوری اسلامی، خزانە دولتی با مشکلات عدیدەای روبرو است و دولت ناتوان از ارائە خدمات جدی، کشور را بەنوعی بە حال خود رها کردەاست. در کشوری کە نە نئولیبرالیسم بر آن حاکم هست و نە سیاستهای حمایتی، بە نظر می رسد بیشتر از پیش سرگردان...

نظر : 0
(در نقد بیانیە سە جریان سیاسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠)
فرخ نعمت پور

همیشە مقدمە و بخش تحلیلی متن در نتیجەگیری تاثیر قاطعی دارند. در بیانیەای کە مقدمات و پایەهای تحلیلی آن تا حدود قابل ملاحظەای نادقیق چیدە شدەاند، بی گمان نتیجەگیری هم نمی تواند زیاد دقیق باشد؛ کمااینکە بیانیە عجولانە برخورد کردە و منتظر چگونگی حوادث در آیندە نماندە است.

نظر : 1
بهروز خلیق

مشروطه طلبان و سلطنت طلبان می گویند رضا پهلوی سخن جدیدی نگفته و سلطنت را نفی نکرده است. اما برخلاف گفته آن ها، رضا پهلوی مواضع جدیدی اتخاذ کرده، از مدعی و میراث سلطنت فاصله  گرفته و به جمهوریت روی آورده است. این نشانگر حقانیت و اتوریته جمهوریت است.

نظر : 1

سياست

سند همکاری و انتخابات ١٤٠٠

فرخ نعمت پور

بە نظر نمی رسد هستە سخت قدرت در کشور از اهمیت رابطە با غرب بی آگاە باشد و بخواهد تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد قراربدهد، بە همین جهت هنوز این امکان وجود دارد کە در دور ریاست جمهوری جدید، فردی بە سمت کرسی این سمت راندە شود کە از توان ایجاد تفاهم با غرب برخوردار باشد.

گفتگوها و میزگردها

در آستانە انتخابات ۱۴۰۰، و وضعیت موجود

م. عباسی از ایران

با تاسیس "نهاد اجماع ساز" به نظرمی رسد، جریان های مختلف اصلاح طلب عزم جدی برای ایجاد همآهنگی و اتخاذ یک وحدت رویه برای رسیدن به معرفی نامزد واحد و مورد قبول تمام جریان های اصلاح طلب و شرکت در انتخابات را دارند. اما تحلیل دیدگاه های فعالین، چهره های شاخص و جریان های مختلف اصلاح طلب نشان می دهد که...

جنبش فدایی

رفتار ناعادلانه با شهروندان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم می کنیم

متن اعلامیە بە دو زبان فارسی و انگلیسی است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-حوزه آمریکا

سازمان ما که برای ‌عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری مدنی در ایران مبارزه می‌کند؛ نمی‌تواند در برابر بی‌عدالتی و تبعیضی که بر رنگین پوستان در دنیا اعمال می‌شود بی تفاوت بماند. از این رو ما رفتار ناعادلانه با شهروندانمان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم کرده و از دوستان، همکاران،...

نظر 1

مسائل چپ

راه دشوار سودا از میان تحجر، تجاوز و خشونت در کشور نپال 

ترجمه: رضا کاویانی 

برای بسیاری از دختران و زنان در نپال، خانه خود می تواند محل تجاوز و شکنجه، و زندانی در کنترل مردان باشد. زندانی که در آن، به خطر مرگ نیز منجر می شود. در حال حاضر دو خانه در شهر کاتماندو پایتخت کشور نپال تاسیس شده است که  پناهگاهی برای این دختران و  زنان آسیب دیده می باشد. "سودا" در نوجوانی مورد...

حقوق بشر

مخالفین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، خواستار محاکمه او از سوءاستفاده از قدرت شدند 

  ترجمه: رضا کاویانی

این اولین بار در تاریخ اسرائیل است که نخست وزیر وقت تحت بازجویی و محاکمه است. بنیامین نتانیاهو مظنون به کلاهبرداری، خیانت و فساد است. در دادگاهی در منطقه در اورشلیم، دادستان "لیات بن آری" روز دوشنبه در مورد "یک پرونده فساد جدی" صحبت کرد که "شواهد بسیار معتبری" در باره آن در دست است: نتانیاهو از...

گوناگون

«پنج‌شنبه سیاه» جدید در پیش است

والنتین کاتاسونوف

آمریکا «پنج‌شنبه سیاه» جدیدی در پیش دارد. ظن و گمان‌ها‌ در این باره گسترش می‌یابد که برای افرادی بسیار لازم است تا آمریکا بعنوان یک ابرقدرت از نقشۀ جهان محو شود. چنین حدسی را به موقع خود ژاک آتالی، پاتریک بیوکنن، ساموئل هانتینگتون ابراز داشتند.

نظر 1

هنر و ادبیات

دوماهنامه دانش و امید

احمد فرهادی

دانش و امید، دوماهنامە اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سال اول شمارە سوم، دی ١٣٩٩ با مطالبی متنوع و خواندنی؛ از جملە: معضل مسکن، انترناسیونالیسم و میهن دوستی سیاوش کسرائی، فاشیسم دیروز و امروز، آمریکا بعد از انتخابات.
خوانندگان کارآنلاین را بە خواندن مطالب جالب این شمارە فرامی خوانیم.

یادها و خاطره‌ها

رفیق فدایی حمزه فراهتی در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد

تهماسب وزیری

رفیق فدایی 'حمزه فراهتی' یار کهن مردمش، امروز ١٢ فروردین ١٤٠٠، برابر با اول آوریل٢٠٢١، در شهر برلین به خاک غربت سپرده شد۰حق رفیق حمزه بود که بر دوش انبوه دوستان و رفقایش و در بزرگداشتی پر شکوه مراسم وداعش برگزار شود، ولی افسوس که به علت کرونای خطرناک، غیر فامیل رفیق محترم حمزه تعداد کمی از...

آرشیو نویسندگان