مصطفی اسدپور

بجاى زحمتكشان افغانستانى، مفتخورهاى مجلس و فيضيه را بيرون كنيد!

راستى كارگر افغانستانى با فرستادن بخشى از دستمزد ناچيز خود ثروت مملكت را هدر ميدهد يا بيشمار سران محترم رژيم كه پول در بانكهاى خارج پارو ميكنند؟ راستى چه كسى سطح دستمزدها را كاهش داده است، كارگر افغانستانى و يا اعضاى فخيمه شوراى عالى كار كه هر ساله سطح دستمزدها را زير خط فقر رقم ميزنند؟

بخش: 
اشتراک در RSS - مصطفی اسدپور