گزارش نخستین روز کنگرە دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دوازدهمین کنگرە سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روز دوم اردیبهشت، نخستین روز کار خود را مطابق برنامە قبلی آغاز کرد. کنگرە توسط هیئت رییسە شورای مرکزی و با اعلام یک دقیقە سکوت به احترام و یاد رفقا واعضای از دست رفتە خانوادە های فدایی در فاصلە دوکنگرە و جانباختگان جنبش دموکراتیک مردم ایران کار خود را آغاز کرد.

سپس هیئت رئیسە سنی و موقت کنگرە برای انجام امور اولیە و تدارک انتخاب هیئت رئیسە دایم کنگرە بە جایگاە هیئت رییسە سنی فراخواندە شدند. پس از آن گزارش مسئول تشکیلاات در مورد حضور اکثریت اعضای تشکیلات در کنگرە بە اطلاع اعضای کنگرە رسید. با انتخاب هیئت رییسە دایم کنگرە کار هیئت رئیسە سنی بە پایان رسید و کار هدایت کنگرە بە هیئت رئیسە منتخب و دایم کنگرە واگذار گردید.

پس از آغاز کار هیئت رییسە دایم کنگرە، ابتدا رفیق بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی – اجرایی، در مورد اسناد تهیە شدە توسط کمیسیونهای منتخب شورای مرکزی و اسنادی کە توسط "جمعی از هواداران سازمان" کە برای طرح در کنگرە ارسال شدە بود، توضیحاتی را در اختیار کنگرە قرار داد و بە پرسشهای اعضای کنگرە در این زمینە پاسخ داد. بعد از آن، نمایندە حزب کوملە کردستان ایران، آقای محمد مصری (به دلیل محدودیت امکان حضور) پیام این حزب خطاب بە کنگرە را بە اطلاع شرکت کنندگان در کنگرە رساند. در پیام، بر علاقمندی ویژه حزب کومله کردستان ایران به مباحث کنگره و اهمیت این مباحث تأکید شده بود.

تصویب دستور پیشنهادی شورای مرکزی دوره یازدهم به کنگره کار بعدی بود تا پس از آن و بر اساس دستور مصوب کار مضمونی آغاز گردد. دستور پیشنهادی بدون حذف و با اضافه ای بر آن به تصویب کنگره رسید. از این قرار کنگرە کار روی دستور مصوبه خود را با رسیدگی بە عملکرد ارگانهای مرکزی آغاز کرد. تأکید مقدم اظهارنظرکنندگان قدردانی از کار انجام گرفته در فاصله دو کنگره بود. طبعاً سؤالات و انتقاداتی در مورد فعالیت دوسالە ارگانهای مرکزی نیز مطرح بودند کە مسئولین سازمانی ضمن پذیرش برخی از انتقادات و استقبال از طرح انتقادات و پیشنهادها بە این انتقادات و پرسشها پاسخ و در مورد آنها توضیح دادند. تعیین اسناد مبنا اقدام بعدی کنگره بود. در عموم موضوعات در دستور طرح اسناد و پیشنهادهائی چه توسط شورای مرکزی و دیگران به کنگره ارائه شده بودند. در این چارچوب طرح اسناد "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"، "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" و "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" بە بحث و بررسی کنگرە گذاشە شدند و پس از اظهار نظر موافق و مخالف هر سه سند بعنوان سند مبنا پذیرفته شدند، تا جهت تدقیق و تکمیل در اختیار کمیسیونهای ذیربط قرار گیرند. لازم بە یاد آوری است کە دو سند پیشنهادی "جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور) در جریان تصمیمگیری در مورد اسناد مبنا در جلسە کنگرە مطرح شدند، اما بدلیل این کە هیچ یک از دو طرح مدافعی حاضر در کنگره نداشتند، از دستور کار خارج شدند.

 با تعیین طرح اسناد مبنا تشکیل کمیسونهای کنگرە مورد بحث و برسی قرار گرفت و کنگرە تشکیل سه کمیسیون برای تکمیل و تدقیق طرح اسناد پیشگفته و کمیسیونی برای ادامه رسیدگی به پیشنهادهای اساسنامه ای را بە تصویب رساند. پس از آن کار جمع آوری اسامی داوطلبان عضویت در کمیسیونها آغاز شد کە تعداد زیادی بعنوان داوطلب عضویت در کمیسیونهای کنگرە ثبت نام نمودند. پس از رای گیری اعضا این کمیسیونها توسط اعضا کنگرە انتخاب شذند. پس از انتخاب کمیسونها کار رسمی نخستین روز کار کنگرە بە پایان رسید، اما تبادل نظر پیرامون وضع و موقعیت سازمان، تحولات ممکنه حزبی آن و طرق تقویت ارتباط با نسل جوان تا ساعاتی دیگر ادامه یافت. کار-آنلاین ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۲۲ آوریل ۲۰۱۱

افزودن نظر جدید