پیام دفترسیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دوستان مبارز! روند تحولات سیاسی در منطقهی خاورمیانه، به ویژه در چند ماه اخیر و تأثیرات آن بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران همگی بیانگر تسریع جریان انقلابهای رهاییبخش در راستای دستیابی ملل ستمدیدهی منطقه به حقوق انسانی و آزادیهای دمکراتیک و سرنگونی محتوم نظامهای فاسد و ضدمردمی منطقه است. در چنین شرایطی جنبش آزادیخواهی مردم ایران با رها ساختن روزافزون خود از چنبره توهمات سرابگونهی اصلاح طلبان حکومتی، مسیر راستین خویش را در پیش گرفته است. عملکرد جریان موسوم به جنبش سبز و وابستگی فکری، سیاسی و تاریخی رهبران آن به چهارچوبها، قوانین و نمادهای واپسگرایانه  رژیم آزادی ستیز حاکم بر کشورمان باعث گردید که این جریان نیز عملاً مسیر قهقرایی در پیش گیرد  و نتواند خواسته های واقعی و بنیادین اقشار، طبقات، ملیتهای ایرانی و زنان را به نحو شایسته ای مدنظر قرار دهد. لذا در اوضاع کنونی، اتحاد، همفکری و همبستگی دمکراتیک تمامی سازمانها و گروههای سیاسی سکولار، دمکرات و برابریخواه و ایجاد جبههای توانمند و منسجم در جهت همبستگی و همکاری نیروهای سراسری با مشارکت نمایندگان ملیت های ایرانی در راستای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به هدف برقراری نظامی سکولار، دمکراتیک و فدرال ضرورتی اجتناب ناپذیر و مسئولیت خطیری است بر دوش تمام مبارزان راه آزادی و برابری در ایران. ما نیز به عنوان دوستان شما در حزب دمکرات کردستان ایران با اعتقاد راسخ و باور عمیق به این اصول و مبانی مشترک مبارزاتی، بر همکاری و هم اندیشی تمامی سازمانهای سیاسی مبارز و آزادیخواه در ایران تا تحقق کامل مطالبات بر حق و انسانی همه  ایرانیان تأکید ورزیده و امیدواریم کنگره شما در این راستا تصمیمات مناسب و راهکارهای سنجیدهای اتخاذ نماید. در پایان برای یکایک شما دوستان گرامی و برای کنگره تان آرزوی موفقیت و پیروزی مینماییم. حزب دمکرات کردستان ایران دفترسیاسی ٢٣.٤.٢٠١١    

افزودن نظر جدید