دعوت به بحث و گفتگو

موضوع جلسه: نگاهی به مباحث کنفرانس پیرامون استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی


زمان : 
۱۲مرداد ۱۳۹۳  - ۳ اوت ۲۰۱۴

از ساعت :

۲۱:۳۰  تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰  تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا 

آغاز گران بحث این جلسه بعدا اعلام خواهد شد

آدرس اطاق: 

Paltalk Rooms-Chat Rooms/ Asia-Pasific/Iran/Vahdatechap 

در این جلسه، وقت کافی به شرکت کنندگان داده می شود تا طرح نظر و گفتگو کنند.

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار سیاسی

پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

 ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴

بخش: 

افزودن نظر جدید