از خواسته های زندانیان اعتصابی اهواز پشتیبانی می كنیم

نامه زندانیان سیاسی مدنی گوهر دشت کرج در پشتیبانی از در خواست های زندانیان کارون اهواز

همیهنان گرامی!

فشارهاى غیر قابل تحمل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر طبقات گوناگون اجتماعی موجب گردیده است تا هر روز شاهد دامنه دارتر شدن اعتصابات شهروندان زیر ستم باشیم. شوربختانه زندانیان بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی در صف مقدم این اعتصابات به دلیل اعمال فشارهای مضاعف از سوی رژیم سركوبگر بر انها قرار دارند. هنوز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی ارومیه به پایان نرسیده بود كه ٥٩ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهواز مجبور شدند دست به اعتصاب غذا بزنند كه اینك هفتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند.

بنا به خبرهای رسیده از زندان ها، زندان كارون اهواز از جمله زندانهایی است كه صراحتاً آیین نامه های سازمان زندانها را زیر پا گذاشته و نه تنها زندانیان را در شرایط كاملا غیر انسانی نگهداری مى كنند بلکه اساساً فاقد امكانات اولیه است.

اگرچه ما خود در زندان فوق امنیتی گوهردشت وضعیت بسیار اسفناكی را تحمل می كنیم، اما بنا بر اخبار دقیق وضعیت زندانیان كارون اهواز از زندان گوهر دشت نیز اسفناك تر است. از همین رو از هممیهنان گرامی بویژه نهادهاى داخلی یا بین المللی حقوق بشر و شخص دکتر احمد شهید، انتظار می رود در چنین شرایطی كه رژیم تلاش مى كند بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را متوجه شهروندان نموده و فشار های بیشتری بر فعالین سیاسی و مدنی وارد كند، از خواسته های همه اعتصابیون بویژه كسانی كه با اعتصاب غذا سلامتی خود را به خطر می اندازند تا فریاد ستمدیدگى خود را به گوش دیگران برسانند، پشتیبانی مؤثر نمایند.

گروهى از زندانیان سیاسی گوهر دشت كرج

اسامی به ترتیب حروف الفبا

١- فرید آزموده

٢- رضا اكبری منفرد

٣- افشین بإیمانی

٤- شهرام پورمنصوری

٥- فرهنگ پورمنصوری

٦- ایرج حاتمی

٧- خالد مردانی

٨- لطیف حتمی

٩- افشین حیدریان

١٠- شاهرخ زمانی

١١- حمزه سواری

١٢- حشمت الله طبرزدی

١٣- علیرضا فراهانی

١٤- ابوالقاسم فولادوند

١٥- صالح كهن دل

١٦- سعید ماسوری

١٧- كریم معروف عزیز

١٨- علی معزی

١٩- پیروز منصوری

٢٠- اسدالله هادی

٢١- سعید عابدینی

٢٢- محمد نظری

افزودن نظر جدید