بیانیه حزب کمونیست نوین هلند در باره انتخابات پارلمانی 2017