خدیجه مقدم

اخلاق و حقوق بشر

در پایان می خواهم بگویم تجربه ی کار و تلاش و مبارزه ی زنان در ایران می گوید با اجرای بی تنازل قانون اساسی، منشور ناقص سبز هم قابل اجرا نخواهد بود، ولی با تغییر قانون اساسی و ارتقاء فرهنگ عمومی قطعا به حداقلی از خواسته های مان خواهیم رسید

علیه زندان مخوف قرچک ورامین هم صدا شویم !

فریاد دادخواهی مان را بلندتر سر دهیم ، عزیزان مان را در سوله هایی مخروبه اسیر کرده اند . کهریزک دیگری افشا شده است . داغ کشته شدگان کهریزک ، هنوز، قلب مادران را به آتش می کشد و آمران و عاملان فاجعه ی انسانی کهریزک آزادند و افشاگران کهریزک در زندان

اشتراک در RSS - خدیجه مقدم