فرخ نعمت پور

عراق قربانی رقابت میان ایران و آمریکا

عراق بە آرامش نیاز دارد تا همانند دیگر کشورها بتواند بهتر بر مقابلە با کرونا متمرکز شود، و این تمرکز احتیاج بە هماهنگی و همکاری میان نیروهای ذی نفوذ در این کشور بحران زدە هم دارد. آمریکا و ایران باید از طموح سیاسی خود دست بردارند و در مرحلە فعلی سیاست های خود را بر اساس مواجهە با کرونا تنظیم کنند. کما اینکە گسترش کرونا در این دو کشور و ضعف مدیریت و سیستم بهداشتی آنها نشانی است از آنچە در عراق در پی آن هستند.

ایدئولوژی، ماهیت احزاب سیاسی و هدف

الزام وجود ایدئولوژی برای احزاب سیاسی بدان معنا نیست کە بعنوان مثال در این حوزە خود را بە یک یا دو اندیشمند پایبند و ملتزم کرد. درست بمانند سابق کە یک حزب مارکسیست بود یا لنینیست و یا هر دو. الزام وجود ایدئولوژی بە این معناست کە یک حزب سیاسی خود را در چهارچوب یک ایدەآل (با خصلت مرحلەای) و یک ایدەآل دیگر ( با خصلت استراتژیک) تعریف می کند و برای تحقق آنها می تواند از اندیشمندان ذی ربط استفادە فکری و تئوریکی بعمل بیاورد. بنابراین سخن گفتن از عدم الزام بە ایدئولوژی اشتباە بزرگی است.

یک روز گرم زمستانی

تقدیم بە یار گرامی و رفیق از دست رفتە فرهنگ رضائی کرمانشاهی

آنجا در میدان، درست زیر ستون سنگی ایستادەبود، با پلاکاردی در دست. و باد سردی گذشت و او را دید. بە آفتاب نگاەکرد و گفت این یکی بە گداها نمی خورد، نە قلکی، نە لیوانی و نە کاغذی برای طلب پول. آفتاب گفت آرە گدا نیست. باد سرد گفت او را می شناسی؟ آفتاب گفت آرە، اما نە زیاد، از راە بسیار دوری آمدەاست، از هزاران کیلومتر آن طرفتر. باد گفت و آمدە است اینجا این پلاکارد را در دست بگیرد! آفتاب گفت آری، برای بعضی ها زندگی یعنی ایستادن با پلاکاردی برای همە عمر. حال در هر کجا. باد گفت و این یعنی چە، من کە نمی فهمم!

خدادادی و بشردادی!

کارشناسان و مسئولین درون و پیرامون نظام از اهمیت تصویب 'اف ای تی اف' از طرف مجلس می گویند، اینکە این تصویب و در صورت اجرای آن برای کشور تسهیلات بانکی در سراسر جهان ایجاد می کند، آنان همچنین از اهمیت دوبرابر شدن قیمت نفت می گویند کە آن هم دو حسن دارد: حسن یکم اینکە بودجە کشور کە بر اساس نفت چهل دلاری پی ریختە شدە، علیرغم کاهش صادرات نفت ایران کە بە حدود یک میلیون بشکە در روز رسیدە، عملا بعلت درآمد حاصلە از آن بە معنای دومیلیون بشکە خواهد بود!

جهانی شدن، در مختصاتی دیگر

حال در جلو چشم جهانیان با ظهور ترامپ و پیشە کردن سیاستهای ناسیونالیستی، شاهد آن هستیم کە همین جهانی شدن (یا بە بیان بعضی ها آمریکائی شدن) با مقاومت حکومتگران از درون خود ایالات متحدە مواجە می شود! پدیدەای غریب، زیرا کە کشوری، خود، در مقابل تسری قدرت و فرهنگ خود بە اقصا نقاط دنیا ایستادە است! و همین آیا ما را بە این نتیجە نمی رساند کە دوران پدیدە ترم 'آمریکائی شدن' در پهنای گلوبالیزاسیون خاتمە یافتە است و ما با جهانی شدن در مختصات دیگری روبرو هستیم؟ آیا پدیدە ترامپ این را نمی رساند کە در جهانی شدن، نیروها و خصوصیات دیگری بروز کردەاند کە جایگاە اولیە ایالات متحدە را بە زیر سئوال بردەاند؟

زمانی کە همیشە باختە خواهد ماند

پس آیندە ایران را سە احتمال رقم می زند: ادامە وضع موجود، عقب نشینی ایران و یا عقب نشینی ترامپ. در هر صورت اما این اقتصاد کشور و مردمند کە قربانی اصلی وضعیت موجوداند و خواهند بود. شک ها و ضربات اقتصادی ای کە بە کشور بە "یمن" دشمنی های بیهودە وارد می آیند را نمی توان بفرض عقب نشینی ها و بازسازی ها، کاملا بازسازی کرد. زمان از دست رفتە، خود، زمان از دست رفتە است.

سبیلی کە دروغ می گوید

جان بولتون اخیرا گروههای تروریستی اسلام گرای افراطی را مهمترین تهدید خارجی برای امنیت و منافع آمریکا قلمداد کرد. او همزمان ایران را بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین المللی معرفی کرد.

تا اینجای کار ظاهرا عیب و ایرادی وجود ندارد. اما همپالگی ترامپ تنها یک روی سکە را می بیند. او تاریخ و مسئولیت کشورش را در این مورد بەعمد فراموش می کند.

ترامپ و امام زمان

ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە نمی توانند نوید دهندە آیندە بهتری برای کشور باشد. واقعیت این است آنجا کە بنیانهای مدنی ضعیف می شوند، گروه های خشونت طلبی پای بە عرصە وجود می نهند کە بوئی از رابطە میان قدرت و مردم نبردەاند.

بخش: 

اصولگرائی، پریشان

سید مصطفی میرسلیم از اصولگرایان درون نظام جمهوری اسلامی در مصاحبەای با 'آرمان امروز' در خصوص جریان اصولگرائی گفتە کە: "اصولگرايان در صحنه عمل به چند دسته تقسيم می‌شوند: ۱- پايبندان: وفاداران عملی به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن به‌ويژه خط ترسيم شده از سوی امام ۲-رويگردانان: كسانی كه عملا از اصولگرايان تبری جستند و خود را مستقل از جريان اصولگرايی ناميدند،...۳- مشروطان: كسانی كه... خود را معتدل ناميده‌اند؛ نيز شخصيت‌ها و گروهايی كه... در سال‌های اخير مرتكب خلاف‌های متعدد و حتی خودكامگی شده‌اند كه به آبروی اصولگرايان صدمه زده است."

عشق بازی ترامپ

با حملە مشخص ترامپ بە جهانی شدن و تاکید او بر ناسیونالیسم، و اخیرا ادعای او در خصوص عشق میان او و رهبر کرە شمالی، بوضوح مشاهدە می شود کە رئیس جمهور آمریکا در پی ایجاد بلوک نوینی در دنیاست کە علاوە بر کشورهائی مانند اسرائیل و عربستان، کشورهای جهان سومی دیگری مانند کرە شمالی وجود دارند کە اگر آمریکا موفق شود این گونە کشورها را بخود جلب کند، بعلت ظرفیت بالای بازار و اقتصادشان در جذب سرمایە، می توانند شرایط نوینی را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی برای ایالات متحدە رقم بزنند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور