فرخ نعمت پور

سفر پاپ فرانسیس و اهمیت تقویت میانەروی میان مسلمانان

باشد کە شاهد تقویت عنصر میانەروی در میان شیعیان ایران و سرایت آن بە بافت قدرت سیاسی باشیم، و از این منظر شاهد نضج حسن تفاهم میان ادیان بزرگ کە همچون بستری مهم نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و امنیت منطقە و جهان ایفاء می کند.

خود مشروعیت زدائی

شاید جمهوری اسلامی تنها رژیمی در دنیاست کە در پی ادامە مشروعیت خود از طریق مشارکت حداقلی مردم است، و این بنوعی بە چالش کشیدن تئوری ماکس وبر بویژە در بعد سوم آن است. خود مشروعیت زدائی از خصوصیات بارز جمهوری اسلامی است.

بورژوازی غیرکمپرادور بعد از انقلاب

اگر مهمترین دستاورد انقلاب بهمن را حذف وابستگی کشور بدانیم، حذفی کە از طریق نفی بورژوازی کمپرادور انجام شد، حال در خوانش تحولی کە در ایران قراراست اتفاق بیافتد، کە آن هم برکناری سیستم سیاسی تئوکراتیک بر کشور است، کدام بورژوازی بعنوان ستون فقرات چنین نظامی باید مورد توجە قراربگیرد تا بر دست گذاشتن بر روی آن بتوان بنیان طبقاتی نظام را نشانە رفت؟

جو بایدن و رقیب اصلی

ایران جزو کشورهای اقمار چین نیست تا تمرکز بر آن، بمانند تمرکز بر افغانستان در دهە هشتاد میلادی قرن گذشتە، و پیروزی در آن بتواند بعنوان پاشنە آشیل حریف عمل کند و روند شکست نهائی آن را رقم بزند. اما ایران مانع است، مانعی کە روند پیشروی بە سوی هدف اصلی را کند می کند، بویژە اینکە خاکریز این کشور با کشورهای دیگری از جملە اسرائیل و عربستان خط تماس دارد.

بلوچستانی کە معترض است

ولی آیا می توان کشوری را این چنین برای زمانی نامحدود در شرایط غیرمتعارف حفظ کرد؟ آیا می توان غیرمتعارف بودن را بە متعارف بودن تبدیل کرد؟ کشوری کە نتواند دستاوردهای خود را در ضمن موفقیتهایش بە داخل منتقل کند، کشوری کە نتواند در ضمن راە در کشور خود بە نفع مردم تغییر ایجاد کند، در واقع هیچ موفقیتی در خارج هم کسب نکردەاست. و این حکایت جمهوری اسلامیست.

ضرورت ایجاد نظام رفاە مدرن

دولت رفاە اساسا یک مقولە مدرن است کە ناشی از ایجاد دولتیست کە در آن بنوعی تعادل طبقاتی میان سرمایەدران در یک طرف و کارگران و زحمتکشان در طرف دیگر ایجاد شدەاست. و این تعادل طبقاتی کاملا ریشە در حضور کارگران و زحمتکشان در ارگانهای صنفی ـ طبقاتی خود و اعمال عملی ارادە و خواست آنها دارد؛ البتە همراە با تحول نسبی در نگاە سرمایەداران و دولت بورژوازی در امر چگونگی تسلط طبقاتی کە با اسلاف خود دارای فواصل معینی اند.

آمریکا در تکرار خود

آیا جهان اساسا احتیاج بە رهبری کردن از طرف یک کشور و یا مجموعەای از کشورهای همگن دارد؟

باید گفت آمریکا محق است کە از منافع خود دفاع کند، اما این دفاع بر اساس دکترینهای قدیمی دیگر امکان پذیر نیست. در جهان گلوبالیزەشدە کنونی باید سیاربودن قدرت و ابدی نبودن آن را بنوعی پذیرفت. شاید دنیای ما دنیای حضور قدرتهای سیاری است کە باید حضور همدیگر را در سیال بودن خود و همدیگر بپذیرند.

نیاز بە توزیع دوبارە ثروت

لیبرالیسم اجتماعی در برابر لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیسم در مقابل کینزیسم و سوسیال دمکراسی در تقابل با راست از جملە محملهای اصلی بروز این تقابلهایند، البتە با این تاکید کە جناح چپ همیشە مستقیم و غیرمستقیم از کمک نیروهای رادیکال ضد سرمایەداری هم برخورداربودەاند.

رقابتی نفس گیر

خاورمیانە، و از جملە ایران، میراثدار قدرتهائی از اعماق تاریخ اند کە هنوز در پی تثبیت جغرافیای سیاسی و حق حاکمیت خود هستند، و هنوز بمانند آن سالها چنین تثبیتی را اساسا در گرو امکانات سخت افزاری خود می یابند.

برجامی کە تهی می شود

گرایشی در دولت آمریکا وجود دارد کە با اهمیت ندادن نسبی بە برجام و مسئلە فعالیتهای اتمی ایران، می خواهد این پیام را بە جمهوری اسلامی بدهد کە بسیار خوب در شرایط تحریمهای شدید بە فعالیتهای اتمی خود ادامەبدهید، اما اینبار بر سر آن از ما امتیاز اقتصادی چندانی نخواهیدگرفت؛ می خواهند بگویند بسیار خود ادامە بدهید، اما کماکان در شرایط اقتصادی وحشتناکی بسر خواهیدبرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور