جعفر حسین زاده

وضعیت اشتغال و بیکاری و دولت یازدهم (تدبیر و امید)

کارگران شاغل وبیکار تنها با مبارزه متحدانه علیە بیکاری و سیاست های ضد کارگری در برنامە ششم است کە می توانند روی سمت گیری سیاست های حکومت بە سود خودشان اثر بگذارند و زمینە یک بدیل اقتصادی عادلانە تر را کە همە بیکاری را کاهش دهد و هم حقوق کارگران در آن ملحوظ شدە باشد را فراهم نماید.

بخش: 

پیش نویس برنامه لایحه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت روحانی

لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید به وضوح اعلام میدارد که در این دوره پنج ساله پیش رو، طبقه مزدبگیر چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت دستمزد و معیشت خود نخواهند داشت و آنها فقط وسیله ای هستند برای "بهبوداقتصادی" وهموار کردن جذب سرمایه های خارجی و سمت دادن سرمایه های داخلی با وعده سود بیشتر از نرخ سود سپرده ها در نزد بانکها و صندوقهای موسوم به قرضه الحسنه وابسته به نهادهای امنیتی و مذهبی و سود جوئی بیشتر سرمایه داران و شرکای اقتصادی خصولتی .

بخش: 

نگاهی به دستمزد و تورم در زندگی زحمتکشان

درحال حاضر قدرت خرید کارگران به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته و تامین معیشت برای خانوارهای کارگری به مراتب از گذشته دشوارترشده است. اصلی‌ترین پیامد پرداخت دستمزد با نرخی کم‌تر از نرخ واقعی تورم، فقیرتر شدن بیش از پیش کارگران و زحمت‌کشان و گسترش اختلاف طبقاتی است.

بخش: 

افزایش قیمت نان، جهنم زندگی برای زحمتکشان

اگر چه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره‌ وری صحبت می‌شود، اما این اقدام هم بر خلاف منافع اقتصادی کشور و هم در تضاد با قانون اساسی و قانون کار است. تعیین کف دستمزد بر مبنای بهره‌ وری و آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیتی کم‌تر از پتانسیل خود کار می‌کنند، اقدامی ‌در جهت منافع کارفرمایان و به ضرر منافع عمومی ‌اقتصاد و کارمزدان است.

بخش: 

دستان پنهان و آشکار مافیای حکومتی در انهدام کشاورزی ایران

شواهد حاکی از آنست که دولت یازدهم هم همانند دولتهای پیشین، به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و به بهانه تقویت بخش خصوصی در عرضه کالاها و از جمله محصولات کشاورزی، دست سرمایه های کلان در واردات را باز گذاشته است. این سیاستها نمیتوانند به خودکفائی نسبی کشور کمک کنند

بخش: 
اشتراک در RSS - جعفر حسین زاده