منبع: رویداد

تبعات سنگین عدم ارائه کارنامه دانش آموزان به مادران

نام مادر را هم از تقویم بردارید تا خیالتان راحت شود!

این تبعیض‌ها به زنان احساس ناکافی بودن، ناتوان بودن، جنس دوم بودن، کامل نبودن و بی ارزشی می‌دهد، چرا زنان جامعه به واسطه همین جامعه باید چنین احساساتی را تجربه کنند؟ این نپذیرفتن زنان که هربار با یک محدودیت و ممنوعیت خودش را نشان می‌دهد، در نهایت دود آسیبش به چشمان همین مردان و جامعه خواهد رفت.

بخش: 
اشتراک در RSS - منبع: رویداد