جنبش فدایی

فرخ نعمت پور

اگر مهمترین دستاورد انقلاب بهمن را حذف وابستگی کشور بدانیم، حذفی کە از طریق نفی بورژوازی کمپرادور انجام شد، حال در خوانش تحولی کە در ایران قراراست اتفاق بیافتد، کە آن هم برکناری سیستم سیاسی...

کمیته برگزارکننده سمینار

در ادامه برنامه های پژوهشی درباره پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی شنبه این هفته یک سمینار بزبان انگلیسی در سامانه زوم برگزار خواهد شد. این سمینار به جنبه های سیاسی و اجتماعی جنبش چریکی در برحه زمانی...

در 29 بهمن امسال از توطئه ی ربودن چهار تن از رهبران جنبش حق طالبانه وعدالتخواهانه خلق ترکمن درشب 18 بهمن 1358 وپیدا شدن اجساد به رگبار بسته شده آن عزیزان، چهل و یک سال می گدزد. یک هفته پس از توطئه...

رفیق رقیه دانشگری
رقیه دانشگری

سخنرانی دکتر رقيه دانشگری در سمینار پژوهشی به مختصری از بود و باش گروه تبریز، نکته هایی از زندگی تیمی به عنوان نخستین تجربه فدائیان، و سخنی از چگونگی پیدایش نام و آرم چریک های فدایی خلق اختصاص...

موضوع سخنرانی دکتر سیاوش رنجبر دائمی "از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ فدائيان خلق" با مراجعه به مدارک موجود، اسناد باقیمانده و اظهارات مصاحبه شوندگان به بررسی وقایع اتفاق افتاده در ان روز ها می پردازد.

علیرضا بهتوئی

موضوع سخنرانی پروفسور علیرضا بهتویی در سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی مروری برکتاب "فراخوان به مبارزه مسلحانه" نوشته پروفسور علی رهنما بود که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد. علی رهنما در فراخوان به...

یرواند آبراهامیان

موضوع سخنراتی پروفسور یرواند آبراهامیان در سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی مروری برسير تکوين و اثرگذاری "چريک های فدائی خلق" بود و مورد استقبال شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت. پروفسور یرواند...

افشین متین عسگری، نویسندهٔ اپوزیسیون دانشجویی ایران با شاه (۱۳۸۱) و هر دو شرق و غرب: تاریخ فکری مدرنیته ایران (۱۳۹۷) است که هر دو به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده اند. متین عسگری بیش از بیست...

حسن یوسفی اشکوری

پنجاه سال از رخداد سیاهکل و به طور کلی از مبارزات رادیکال انقلابی و بیش از چهل سال از سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و تبدیل آن به جمهوری گذشته است. در این نیم قرن بر مردم ما و میهن ما بسی حادثه گذشته و...

عموئی: تا آنجائی کە من بە خاطر دارم پایەگداران جنبش مسلحانە سوسیالیسم هدفشان بود... آرمان جنبش فدائی خیلی فراتر از امر دمکراسی بود.

نظر2
کارگروه برگزار کننده سمینار

اين جنبش هم ضعف ها و خطاها و هم دستاوردهای ارزنده ای داشته که برای جامعه سیاسی و فرهنگی ايران درس آموز و گرانقدر است. شايد بتوان گفت بزرگترين دستاورد جنبش فدائی، شکل گيری يک چپ مستقل و باورمند به...

پنجاه سال مبارزه و امید - نگیرد این شعله خاموشی
نوزدە بهمن مصادف با پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، از طرف سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت مراسم باشکوهی با حضور وسیع دوستداران این جنبش برگزار...

نظر1

بە مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، مراسمی در زوم با شرکت تعداد کثیری از دوستداران جنبش فدائی تشکیل شد کە در جریان آن پیامی از طرف رفیق اسد کشتمند، از رفقای افغانستان کە در دهە هشتاد میلادی، در...

اردشیر زارعی قنواتی

نقد جنبش مسلحانه چنانچه در چارچوب نفی ماهیت سوسیالیستی پایه گذاران این سازمان انجام گیرد موجب بروز خطایی بزرگ می شود که بیش از پیش به تفرقه در صفوف جنبش دامن زده و نتیجه آن تنها به سود حامیان رژیم...

نظر1
مهدی شبانی

به گفته محمد ری‌شهری: "سرانجام ۱۳ گروه مرکزی (مشتمل بر ۶۵ گروه مستقل و ۱۵ گروه و حوزه خودکفا) در ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۵ زیر ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت. حدود ۷۵۰ نفر از رده های مختلف تشکیلات در سراسر...

نظر2

• فران عزیز. میدانید که در آبان سال ۱۳۵۵ بزرگ ترین شاخه سازمان چریک های فدائی خلق ایران با رد مشی مبارزه مسلحانه به عنوان «انحراف از مارکسیسم لنینیسم» از آن سازمان انشعاب کرد. از آن زمان تا کنون...

نظر1
احمد فرهادی

آغازِ برآمدِ مردمی تغییرِ گفتمان را در دستور قرار داد وگسترش برآمد مردمی و انقلاب بهمن امکان تغییر را فراهم آورد. گرد آمدنِ چندین ده‌هزار هم‌میهن در نخستین میتینگ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران...

مهرزاد وطن آبادی

بهرحال ۵۰ سال از عمر جنبش فدائیان گذشت. باوجود اینکه جنبش فدائیان در روند فعالیت خود پوست اندازی کرد، ولی هنوز هم نقد شیوه مبارزه جنبش فدائیان جایگاه ارزشمند خود را حفظ کرده است. در زمینه نقد و...

نظر2

پنجاە سال مبارزە و امید. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند. برنامە شامل: سخنرانی، خاطرەگوئی، نمایش ویدئو، موزیک و دکلمە. سخنرانان: رضا جوشنی، رقیە دانشگری، مریم سطوت، بانو صابری،...

نظر1
جمعی از یاران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از کردستان

نوزده بهمن سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش تبریک می گوئیم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای که امروزه در جمع ما حضور ندارند را ارج می نهیم. ما به اندیشه های...

نظر2

صفحه‌ها