بولتن کارگری شمارۀ 164

در این شمارۀ بولتن کارگری

تحلیل هفته: یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری در یک سال بی سابقە است!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش ششم)
سندیکا: سندیکاهای کارگری در بلژیک
از جهان کار: چهارمین انقلاب صنعتی؛ کار در سال 2030
تشکل ها: عفو بین الملل: اسماعیل عبدی را آزاد کنید!


بولتن 164 در قالب پ.د.اف. PDF icon

افزودن نظر جدید