زمینه چینی برای اعدام و سرکوب گستردهی مخالفان در ایران

ترجمه اطلاعیه جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی

 

اعدام، قتل عمد دولتی و نقض حقوق بشر رسمیت یافته در دامان قانون است. این مجازات غیرانسانی حق حیات، بنیادیترین حق انسانی را نقض نموده و بر خشونت جمعی دامن میزند. خاصه آن که اعدام بواسطه خشونت ذاتی آن همواره در حاکمیتهای تمامیتخواه و اقتدارگرا به ابزار سرکوب و ارعاب اجتماعی بدل گردیده است. بنابر "گزارش اعدام در ايران در سال 1388"، که در 18 مهر 1388 به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام از سوی چهار نهاد حقوق بشر ایرانی منتشر شد، از 339 نفر کل اعدام شدگان در سال مذکور تعداد 104 نفر، يعنی حدود 31 درصد، در ماههای آخر گزارش يعنی تير و مرداد اعدام گرديدهاند. همین طور از تعداد 32 نفر زندانی سياسی اعدام شده در این سال 16 نفر آنها در طول دو ماه مذکور به طناب دار سپرده شدهاند. در سه ماه شهريور، مهر و آبان سال جاری نيز تعداد 21 نفر اعدام و برای حدود 14 نفر زندانی سياسی حکم اعدام صادر شده که حکم اعدام يکی از آنها به اجرا در آمده است.

حاکمیت ایران با کشتار دهها نفر در تظاهرات مسالمت آميز مردم، شکنجه، تجاوز و زندانی کردن معترضين به "انتخابات رياست جمهوری" و با افزايش بی رويه شمار اعدامها و بخصوص صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانيان سياسی، در ماههای پس از انتخابات، در صدد ايجاد جوی از رعب و وحشت در ميان مردم است تا از سویی آنها را از پيگيری خواستها و مطالباتشان باز دارند و از سوی دیگر زمينه اعدامهای هر چه بيشتر را در صورت گسترش اعتراضات مردمی فراهم سازد.

عملکرد حاکمین در نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران و با توجه به نشانههایی که در اين زمينه در بالا آمد همگی خبر از امکان به وقوع پیوستن یک فاجعه انسانی میدهد. بویژه صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متهمين سياسی حوادث اخير در بعد از انتخابات و اعدام اخير احسان فتاحيان، زندانی سياسی، که در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شده بود و نيز احکام دیگری که در شرف انجام است به نگرانی فزاینده نسبت به آغاز سرکوبی گسترده همانند قتلعامهای سالهای 60 و 67 در ايران دامن میزند.

ازین رو ما، جمعی از نهادهای حقوق بشر ایرانی، تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشری بین المللی را در راستای جلوگيری از اعدام و سرکوب گسترده مخالفان در ايران به اقدام فوری و مؤثر و آگاه سازی اذهان عمومی جهانیان جهت پيشگيری از فاجعه ديگر فرا میخوانیم.

افزودن نظر جدید