به استقبال نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال هشت مارس برويم!

همچنان خواهيم خواند
همچنان خواهيم راند
پشت درياها شهری است
که در آن پنجرهها رو به تجلی باز است

نود و چهارمين زاد روز بانوی کهنسال هشت مارس، فرا میرسد.هشت مارس يادگار مبارزات زنان قاره آمريکا و اروپا برای احقاق حقوق مدنی و انسانيشان امروزبه روز همبستگى و تجديد پيمان زنان و مردانی مبدل شده است که در مبارزه ى مشتركشان برابرى كامل فردي، حقوقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى همه انسانها صرفنظر از امرجنسيت را مطالبه میکنند. هرگز مباد ميرائی بر اين بزرگ بانوی نيکی و سربلندی!

کار آنلاين و صفحه ويژه "جنبش زنان" به مناسبت گرامی داشت روز جهانی زن در تدارک و تهيه مطالبی در مورد مسائل مختلف زنان با تکيه بيشتر بر مسائل زنان ايران است.
ما همکاران صفحه "جنبش زنان"، ضمن تقاضا از شما خوانندگان گرامی برای ارسال آثار خود ( مقاله، مصاحبه، خاطره، قصه، شعر، عکس، طرح و... )، فکر کردهايم که با طرح پرسشی مشخص و جمعآوری و چاپ پاسخهای آن، هم شرايط مشخص و سهلتری برای آن دسته از عزيزانی که قلم زدن يا يافتن موضوعی برای نوشتن را دشوار میيابند فراهم کنيم و هم اينکه مجموعهای از نظرات متنوع در مورد يک موضوع خاص را جمعآوری کرده و در اختيار علاقمندان موضوع و خوانندگان گرامی خود بگذاريم.
اما پرسش اين است:
بهنظر شما چرا حضور زنان در تشکلهای سياسی کمتر از مردان به‌نظر می‌آيد؟ 

از شما می‌خواهيم تجربه يا فکر خود را در مورد اين موضوع بنويسيد و به آدرس الکترونيکی 
kar@kar-online.com 
و يا شماره فاکس:
905121- 2205- 0049 
تا آخرين هفته ماه فوريه برای ما بفرستيد.
چنانچه مايل به درج نام واقعی خود بر نوشته‌اتان نیستيد، اسمی مستعار برآن بگذاريد.
اگر مايل بوديد، لطفا سن و جنس و طول سالها و يا دورۀ زمانی را که احيانا فعاليت سياسی داشته‌ايد در نوشته اتان مرقوم کنيد. اين اطلاعات صرفا برای کمک به آن دسته از علاقمندانی است که بخواهند مجموعه يادداشت ها و تجارب نگاشته شده را جمعبندی و يا تحليل نمايند. 

بخش: 

افزودن نظر جدید