آموزش به زبان مادری اساس توسعه پايدار است

ترجمه از: 
امید شکری

يک سال ديگر گذشت. از 21 فوريه 2004 تا 21 فوريه 2005، چند زبان ديگر در دنيا از بين رفتند؟ اين تعداد هرچه بود نسبت به دوره هاي مشابه قبلي کمتر بود؛ چرا که جهانيان به اهميت حفظ زبانها و فرهنگهاي بومي پي برده اند و با برنامه ريزي دقيق تحت رهبري يونسکو به دنبال محافظت از ميراث معنوي بشريت هستند. همه ساله در سرتاسر جهان در 21 فوريه شاهد برپائي گردهمائيهاي باشکوهي در پاسداشت زبان مادري هستيم، ليک افسوس که امسال تبريز ما از اين موهبت بي نصيب ماند. بگذريم (البته نه به سادگي) و به پيام کويچيرو ماتسورا (Kochiro Matsura) مديرکل يونسکو به مناسبت روز جهاني زبان مادري سال 2005 از مقر يونسکو در پاريس گوش فرا دهيم: 
« 21 فوريه در طي 6 سال اخير پس از اعلام آن به عنوان روز جهاني زبان مادري از طرف يونسکو توسط جامعه جهاني گرامي داشته مي شود و فرصت مغتنمي را براي مباحثه و همچنين کسب آگاهي بيشتر توسط عموم مردم جهان از زبانها فراهم آورده است.
زبانها به عنوان رسانه اي جهت انتقال دانش، آموزش، گفتگو و بيان فرهنگ بومي که مبين ديدگاه حقيقي هر فرد ميباشد، نقش بارز و برجسته اي دارند. هر کدام از 6000 گونه زباني که مردم سرتاسر جهان بدانها تکلم مي کنند، دليلي بر منحصر بفرد بودن انسانهاست و سبب غني تر شدن ميراث فرهنگي نوع بشر مي گردد.
با توجه به موقعيت خاص زبانها در بافت فرهنگي، زبانها عامل استراتژيکي هستند که بايد براي مواجهه با چالشهاي بزرگ آينده مورد توجه ويژه قرار گيرند. اگر فرهنگها طبق آنچه در کنفرانس سياستهاي فرهنگي براي توسعه در سال 1998 و در استکهلم بيان شده هسته توسعه پايدار بشمار ميروند، پس نه تنها عامل کليدي در جهت تلاش براي ارتقاي تنوع فرهنگي و کيفيت آموزش مورد نياز هستند، بلکه در رويارويي با فقر جهاني نيز کاربرد دارند.
حقيقت اين است که زبان به عنوان رسانه آموزشي براي تمرين هر گونه مهارت اجتماعي و فعاليت حرفه اي محسوب مي شود، قسمت عمده دانش اجتماعي را تشکيل مي دهد و در پيشرفت روز افزون اطلاعات جديد و تکنولوژيهاي ارتباطي نيز نقش بسزائي دارد. پس آموزش به زبان مادري و سيستم آموزشي چند زبانه، ويژگيهاي اساسي توسعه پايدار هستند. زبان، زماني تعلق خاطر فردي به فرهنگ بومي را پوشش خواهد داد که فرد از مزاياي فزاينده گفتگو با ديگران در جهان تعاملي اطمينان حاصل کند. به منظور ايفاي کامل اين نقشها، زبانها بايد در جريان باشند و با استفاده شدن توسط متکلمين، پويا نگهداشته شده و شکوفا گردند.
بنابراين ترفيع زبان، بايد مورد توجه هر انساني قرار گيرد که بدان تکلم ميکند و فرهنگ خود را انتقال مي دهد. 
معناي توجه خاص هر متکلم با تنوع عملي و ظرفيتهاي شخصي به همراه ساختار هويتي متمايز خويش، مشخص مي شود.
بدين خاطر مايلم ششمين روز جهاني زبان مادري را براي بذل توجه عموم مردم جهان نسبت به خطوط بريل و زبانهاي نشانه اي که مورد استفاده ميليونها نفر در سطح دنيا و در کليه سنين مي باشند اعلام نمايم؛ چراکه اين خطوط و زبانها نيز ابزار ارتباطي- آموزشي و بيان احساس مي باشند. 
در پرتو اين ملاحظات، نقش برجسته هر گونهﺀ زباني بدون استثنا در هر مرحله از زندگي اجتماعي ما آشکار مي شود. طرف صحبت من خصوصا رهبران سياسي، بازيگران جامعه مدني و تمام آنهائي است که به اين ثروت عظيم- تنوع زباني نوع بشر- عشق مي ورزند. برگزاري جشنها براي گراميداشت اين روز ويژه بايد با خلاقيت و بذل و بخشش نسبت به زبان مادري و تمام زبانها همراه باشد. »
__________________________________________________
منبع: http://www.unesco.org/culture/ 

افزودن نظر جدید