سهراب بهداد

برنامه اقتصادی «مغشوش» و «هولناک» جلیلی

از ديدگاهی که جليلی آن را نمايندگی می‌کند، محدوديت اصلی اقتصادی ايران در چشم اندازی دراز مدت تهديدها و توطئه های دشمنان است. بنابراين «مژده» دولت جليلی به مردم ايران نه تنش زدايی که ادامه تنش آفرينی و تنش ستايی است. سياستی که سالهاست مردم ما هزينه آن را پرداخته اند و جليلی، کارگزار رهبر در مقام رياست جمهوری، بشارت می دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پيروزی!» داستان بی انتهای جمهوری اسلامی است.

ساختار طبقاتی، طبقه کارگر، اقتصاد سیاسی ایران

طبقه و کار در ایران بعد از انقلاب

اینجا مسایل ساختی اقتصادی و سیاسیای هست که باعث شده است پس از سی سال ایران هنوز نتواند بحران پساانقلابیاش را از سر بگذراند. انتخاب احمدینژاد بهخودی خود نشانهای بر این مدعا است. او توانسته است با تظاهر به انقلابیگری و عوامبارگی (populism) به ریاست جمهوری برسد. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نیز او را یاری کرد تا بحران اقتصادی ایران را از سر بگذراند. باید دید که با کاهش قیمت نفت در جهان چه به سر او و اقتصاد ایران خواهد آمد

بخش: 
اشتراک در RSS - سهراب بهداد