محمدعلی سپانلو

فرخی یزدی، شاعر و مبلغ عدالت

در ازای افکار لیبرالی معاصرانش، فرخی از چشمه تفکر سوسیالیستی نوشیده است. گرچه معرفت او خام است، اما شاعر، تشخیص شعریش را مدیون آن است. نیز در اثر او است که ما نخستین بار از فرهنگ اصطلاحات و تعابیری که سالها بعد ادبیات سیاسی چپ را انباشت نشانه ها می بینیم

بخش: 
اشتراک در RSS - محمدعلی سپانلو